Członkiem naszej organizacji może zostać każdy pracownik grupy kapitałowej Poczty Polskiej S.A. Zapraszamy.

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu


Równe traktowanie w zatrudnieniu

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu jest jedną z podstawowych i najważniejszych zasad prawa pracy. Oznacza to, że wszyscy pracownicy, a także kandydaci na pracowników uczestniczący w procesie rekrutacji, powinni mieć równe prawa z tytułu jednakowego wykonywania takich samych obowiązków.

Od wielu lat naruszana w Poczcie Polskiej S.A. wobec pracowników jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu, w tym w wynagradzaniu. Pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach pracy, z identycznymi zakresami obowiązków, mają w bardzo różnej wysokości wynagrodzenia zasadnicze. Różnice sięgają w niektórych przypadkach ponad 1000 zł.

Stosownie do art.18.3c kodeksu pracy, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (§1); wynagrodzenie, o którym mowa w §1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna (§2); pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku (§3).

Ze strony pracodawcy od wielu lat nie ma dobrej woli do wyeliminowania naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu i uporządkowania systemu wynagrodzeń. Nie oznacza to jednak, że nic nie można w tej kwestii zrobić. Można i po okresie wakacyjno-urlopowym, podamy ze szczegółami, opiszemy krok, po kroku, co i jak można zrobić by pracodawca w Waszym przypadku zaprzestał naruszać zasadę równego traktowania. Nie będzie to  proste i łatwe, ale możliwe. Wszyscy członkowie WZZPP będą mogli liczyć z naszej strony na pełne wsparcie i pomoc prawną. Pozostali pracownicy również będą mogli skorzystać z przedstawionej przez nas propozycji, jednak bez naszego zaangażowania, co nie znaczy, że będzie to niemożliwe do przeprowadzenia.