Członkiem naszej organizacji może zostać każdy pracownik grupy kapitałowej Poczty Polskiej S.A. Zapraszamy.

Wpisy 2016


17.12.16r.

Na 19.12.16r. zaplanowano w Warszawie spotkanie przedstawicieli pracodawcy i związków zawodowych w celu omówienia projektów Regulaminu premiowania i funduszu świadczeń socjalnych. WZZPP reprezentowany nie będzie. W naszej ocenie spotkania w takiej formule nie służą niczemu konkretnemu. Ponoszone koszty z nimi związane są zupełnie niepotrzebne. To kolejne pole do oszczędności. Na temat projektów swoje uwagi wnieśliśmy na piśmie.

08.12.16r.

Koledzy z Komisji Terenowej nr 6 WZZPP rozpoczęli protest. Więcej szczegółów na naszym profilu facebookowym. Przypominamy, że do jego odwiedzania niepotrzebna jest żadna rejestracja. Profil jest publiczny.

29.11.16r.

Pracodawca poinformował, że trwają prace nad projektem Regulaminu premiowania. Jego treść zostanie przedstawiony stronie społecznej w połowie grudnia bieżącego roku.

19.10.16r.

Wczoraj odbyło się spotkanie dotyczące bieżących spraw Regionu Sieci we Wrocławiu.

W dniu 18.10.2016 roku we Wrocławiu odbyło się cykliczne spotkanie informacyjne Dyrektora RS Wrocław- pana Leszka Trzeciaka z przedstawicielami związków zawodowych. Uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele wrocławskiego PKL-u, z panią Dyrektor Małgorzatą Siedlecką na czele.

Na wstępie przedstawiono informacje dotyczące wyników jednostki. Dyrektor poinformował, że naczelnicy urzędów zapewnili go, że w IV kwartale bieżącego roku plany będą zrealizowane. Za trzy miesiące przekonamy się, czy nie były to obietnice bez pokrycia.

Plan zatrudnienia w RS jest zrealizowany na nieco ponad 100%, co oznacza, że teoretycznie nie powinniśmy mieć braków kadrowych. Jak jest, każdy widzi na co dzień. Jednocześnie stopień realizacji urlopów, tych zaległych i bieżących, jest na poziomie ponad 60%. Przedstawiciel PKL wyjaśnił, że mamy problem z dużą absencją chorobową, gdzieniegdzie dochodzącą nawet do 40%.

Jednostka otrzymała dodatkowe środki w ramach funduszu bezosobowego, które mogą zostać przeznaczone na umowy-zlecenia, które w zamierzeniu mają odciążyć eksploatację w zbliżającym się trudnym dla Pocztowców okresie.

Poruszono również temat dopełnień etatowych. RS Wrocław otrzymał 31,2 etatu na ten cel. Daje to niespełna 250 godzin do rozdysponowania. Według przekazanych informacji to naczelnicy mają zgłaszać potrzeby w tym obszarze. Rzecz jasna pula nie jest wystarczająca dla wszystkich pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, niemniej bez wniosku naczelnika pracownik już na starcie pozbawiony jest szans na wydłużenie godzin.

Kolejnym tematem była centralizacja służby doręczeń we Wrocławiu. Rozpocznie się ona w listopadzie. Pierwszymi przenoszonymi urzędami będą W-w 66 i W-w 44. Najprawdopodobniej, w ostatniej dekadzie listopada do nowej siedziby przejdą pracownicy W-w 48. Zapewniono, że nie będzie żadnych zmian rejonów. Naczelnikiem nowej, scentralizowanej placówki będzie dotychczasowy szef urzędu pocztowego W-w 48. Mamy wiele obaw związanych z tym przedsięwzięciem, zatem będziemy się temu procesowi bacznie przyglądać.

Poruszono również kwestię kontrolerów w urzędach pocztowych, których rola w obecnych realiach jest karykaturalna. Wszechobecna komputeryzacja powoduje, że siłą rzeczy to stanowisko musi stać się zbędne.

Dyrektor Trzeciak poinformował również o tym, że odtwarzana będzie rezerwa chorobowo-urlopowa do poziomu 9,13%. Docelowo ma ona wynieść 12%.

Niezależnie od wszystkich planów, decyzji i zmian, my nadal stoimy na stanowisku, że kluczowym elementem, który pomoże rozwiązać problemy z jakimi boryka się nasza Spółka jest wzrost płac.

Piotr Górzny

Z-ca Przewodniczącego WZZPP

28.09.16r.

Zainteresowanych spotkaniem w temacie regionów sprzedaży i bieżącej działalności regionów sieci, ale nie tylko, zapraszamy do lektury.

Tym razem relacja będzie troszeczkę inna. Większą jej część stanowić bowiem będą subiektywne spostrzeżenia uczestnika spotkania.

Najistotniejszym, moim zdaniem, elementem spotkania było przedstawienie nowego Dyrektora Pionu Kapitału Ludzkiego- pani Agnieszki Grzegorczyk.

Wystąpienia pani Dyrektor nie było w agendzie spotkania, ale to, co się w nim znalazło było bardzo interesujące i trzeba przyznać- napawa nadzieją.

Otóż już po około trzech tygodniach urzędowania obecna szefowa PKL zdiagnozowała pewne obszary do poprawy. Wśród nich wymieniła potrzebę zmian Regulaminu premiowania, któremu zarzuciła niespójność, oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w którym zauważyła, między innymi brak czytelnej ścieżki awansu.

Pani Dyrektor wymieniła również Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Regulamin pracy jako te dokumenty, nad którymi strona pracodawcy i partnerzy społeczni powinni się pochylić, co do zmian niektórych zapisów.

To budujące, bo WZZPP uważa wszystkie cztery wymienione dokumenty za niedostosowane do rzeczywistości lub po prostu szkodliwe dla pracowników.

O samym przedmiocie spotkania niewiele można napisać. Przedstawiono nową strukturę Regionów Sprzedaży, która znana już była w roku ubiegłym. Niestety, w mojej ocenie strona pracodawcy nie stanęła na wysokości zadania. Wydaje się, że jest zupełnie głucha na argumenty przedstawicieli pracowników. Podano wiele przykładów złych praktyk na styku sprzedaż umowna- urzędy pocztowe. Dyrektorzy jednak jak zaczarowani tkwią w swoich przekonaniach. Jak mantrę powtarzają, że istnieją procedury i te winny być przestrzegane. Związki zawodowe nie wątpią w istnienie procedur, ale zauważają, że nie są one przestrzegane. Bo ileż jest urzędów w kraju, których kadra uczestniczy w konsultacjach, czy danego klienta umownego placówka będzie w stanie sprawnie obsłużyć? W opinii piszącego niniejsze słowa, obecni na spotkaniu dyrektorzy oderwani są od bieżącej działalności eksploatacji.

Punkt drugi spotkania miał dotyczyć bieżącej działalności regionów sieci. Głównym tematem stały się rzecz jasna analizy obszarów doręczeń i urzędów pocztowych. Również i tutaj dialog właściwie polega na rzucaniu słów na wiatr. Z uzyskanych informacji wynika, że październikowe badanie jest niezbędne ze względu na około 30% różnicę w wolumenie przesyłek zwykłych w badaniu majowym. W naszej ocenie fakt ten nie ma aż tak wielkiego znaczenia w ogólnym rozrachunku. Po pierwsze, mierniki obejmujące listy zwykłe są bardzo niskie, a do tego rzecz dotyczy 1/3 tego wolumenu. Nie widzimy więc konieczności powtarzania badania, które skutecznie utrudnia, a niekiedy i dezorganizuje pracę przeciążonych już przecież urzędów.

Przedstawiciel WZZPP, zgodnie z uwagami naszych członków, przedstawił postulat, aby odjąć od majowych wyników 30% przesyłek zwykłych i tym samym odstąpić od niepotrzebnego angażowania sił i środków w październiku. Dodatkowo poruszyliśmy kwestię braku aktualnych pomiarów rejonów doręczeń. Nasze spostrzeżenia dowodzą bowiem, że mamy do czynienia z dziwną manią dopisywania do ARD nowych punktów doręczeń bez korekt odległości do pokonania. Sądzimy, że dzięki temu wyniki analizy obszarów doręczeń mogą być znacząco zaniżane. O ile do pierwszej propozycji odniesiono się dość enigmatycznie i niezrozumiale, to drugi problem dyrektorzy w ogóle przemilczeli.

Pojawiły się, co prawda głosy wśród przedstawicieli strony związkowej, że warto badanie to zrobić, bo od maja wzrosła liczba przesyłek rejestrowanych. Niemniej my stoimy na stanowisku, że w dobie XXI wieku i powszechnej komputeryzacji do zrobienia stosownej analizy pracownicy urzędów nie muszą być angażowani. Poza tym, konia z rzędem temu, komu jakiekolwiek badanie przyniosło jakąkolwiek korzyść.

W mojej ocenie spotkania w takiej formule nie mają najmniejszego sensu. Nie stanowią ani wartości informacyjnej, ani nie prowadzą do rozwiązania problemów. Planowanie ich we wtorki, gdy wiadomo, że w te dni posiedzenia Zarządu uniemożliwiają w nich udział członków tego organu to rzecz zdumiewająca i wydaje się lekceważąca. Choć przyznać trzeba, że wybrana przez pracowników pani Iwona Ziomek potrafiła choć na chwilę do zebranych przybyć. Dziwne spory o to, czy spotkanie ma być protokołowane, czy stenogramowane to dziecinada i strata czasu. Przedstawianie na niemal każdym spotkaniu tych samych problemów, z którymi borykają się pracownicy wcale sytuacji ich nie poprawia. Nie trafiają do mnie argumenty pracodawcy, który twierdzi, że w tak krótkim czasie nie da się wprowadzić dobrych zmian. Wszak niemal wszyscy z obecnych dyrektorów, z viceprezesem włącznie, to menadżerowie, którzy pełnili funkcje kierownicze (wyższe lub niższe) za poprzedniego zarządu. Wtedy przekonywali nas do innych tez i pomysłów, dzisiaj uważają je za szkodliwe. Wy również, Panie i Panowie dyrektorzy odpowiadacie za obecny stan rzeczy. Po raz kolejny testujecie na żywym organizmie. Uważajcie jednak, bo pacjent ledwo dyszy.

Dla tych, którzy dotrwali do końca lektury należy się jeszcze jedna informacja. Wobec pojawiających się plotek dotyczących zamiaru wypłacenia „łącznościówki” w trzech ratach pracodawca poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłata premii rocznej jest niezagrożona i zostanie wypłacona w całości do 15.10.2016 roku.

Piotr Górzny

Z-ca Przewodniczącego WZZPP

03.08.16r.

Przedstawiamy relację z wczorajszego spotkania w Warszawie.

Na spotkanie zjawili się licznie przedstawiciele związków zawodowych. Niestety po drugiej stronie było inaczej. Nie zaszczycił nas swoją obecnością żaden z Członków Zarządu Spółki. Skąd my to znamy? Po raz kolejny zaplanowano spotkanie w dniu, w którym odbywa się również posiedzenie Zarządu.

Gospodarzem spotkania był pan Jerzy Skibniewski- p.o. Dyrektora Pionu Kapitału Ludzkiego.

1. Wyniki komisji wartościującej stanowiska pracy.

Nie mogło rzecz jasna zabraknąć prezentacji, w której w szkolny sposób przedstawiono nam definicję wartościowania oraz to, co komisja wypracowała w bieżącym roku. Zgłoszono 210 stanowisk do ponownej weryfikacji. I tak 112 z nich (47 kierowniczych i 65 specjalistycznych) przesunięto do wyższej kategorii, 3 do niższej, a 95 pozostawiono na dotychczasowej. Zgłoszono również potrzebę utworzenia nowych 118 stanowisk, z czego bodaj 86 komisja uznała za słuszne.

Strona społeczna zadała wiele, trzeba przyznać, że konkretnych pytań. Niestety na wiele z nich odpowiedzi nie usłyszeliśmy. Nic dziwnego, że niektórym kolegom puszczały nerwy.

Podniesiono, że pracodawca niepotrzebnie rozbudowuje liczbę stanowisk. Poza tym nikt nie potrafił wyjaśnić, dlaczego praca np. osoby zajmującej się opakowaniami zbiorczymi jest oceniona wyżej niż np. listonosza.

Przy tej okazji poruszono sprawę likwidacji pionów. Przedstawiciel pracodawcy nie podał konkretnej daty i sposobu przeprowadzania tego procesu. Na pytanie, czy w obliczu tych procesów zaprezentowane i zwartościowane stanowiska pracy korelują z planowaną, nową strukturą firmy, dyrektor wyraził nadzieję, że tak. W naszej ocenie nadzieja to za mało. Mamy obawy, że znowu coś zaczynamy od niewłaściwej strony.

Podniesiono również kwestie anglojęzycznych nazw niektórych stanowisk. Wyjaśniono, że niepolskie nazwy podnoszą prestiż danego stanowiska oraz trudno znaleźć ich polskie odpowiedniki na rynku. Ironicznie zatem czekamy na postmenów , windowsassistentów i driverów. W tych obszarach też oczekiwany jest prestiż.

Na koniec, gwoli wyjaśnienia należy dodać, że zwartościowane, zarówno te obecne jak i nowe stanowiska pracy stanowić mają załącznik nr 4 do ZUZP-u, który pracodawca chciałby ze stronami tego układu podpisać. WZZPP stroną tego niekorzystnego dla pracowników dokumentu nie jest, więc i protokołu podpisywać nie będzie.

2. Sytuacja w POL.

Do zebranych dołączyli Dyrektor POL- Jerzy Garycki i pani Beata Romanowska-kierownik ds. informacji zarządczej. Na wstępie poinformowano nas, że z terminowością nie jest aż tak źle. W toku dyskusji poruszono wiele tematów. Wskazano sporo konkretnych problemów i patologicznych sytuacji, które mają wpływ na sytuację firmy. Niektórymi z nich dyrektor Garycki był zszokowany. Strona społeczna zaproponowała również szereg propozycji rozwiązań. Zarządzający POL-em zapewniał, że niezwłocznie podejmie kroki w celu eliminacji nieprawidłowości. Szczegółów w publicznej przestrzeni podawać jednak nie będziemy.

Do końca lutego mają być przedstawione rekomendacje na temat przyszłej struktury sieci.

Oczywistym jest, że także w POL największą bolączką staje się stan zatrudnienia, który wynika z niskich zarobków. Na pytanie, kiedy będzie wzrost wynagrodzeń dla kierowców kategorii C,E padło jednak wiele mówiące „nie wiem”.

3. Projekt nowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych.

W tej części pracodawcę wspomagali prawnicy. Podziękowano za uwagi do projektu regulaminu i odniesiono się do nich.

Pracodawca przyznał, że przedstawiony projekt miał wady, ale że obecny nie spełnia swojej roli w aktualnej sytuacji.

Według pracodawcy nie było jego zamiarem dyskryminować małżeństw pocztowych. Przedstawiono nowe propozycje zapisów, np. progu dochodowego, powyżej którego pracownik nie mógłby ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku. Również jeśli chodzi o same tabele dofinansowań pracodawca nie stoi na sztywnym stanowisku i jest gotowy do rozmów.

Pojawił się również problem prawny na temat procedury negocjacji. Z jednej strony przyjęto, że wspólne stanowisko przedstawiły tylko organizacje reprezentatywne. Z drugiej jednak, wobec uwzględnienia niektórych propozycji innych związków zawodowych dokonano zmiany przedmiotowej dokumentu tworząc niejako nowy projekt. Powinien on być zatem negocjowany od nowa.

Wydaje się zatem, że droga do zmian dotychczasowego Regulaminu jest wyboista i dość długa.

Piotr Górzny

Z-ca Przewodniczącego WZZPP

26.07.16r.

Na 2 sierpnia 2016 roku w Warszawie zaplanowano spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i pracodawcy. Porządek spotkania:

1. Omówienie wyników prac komisji wartościującej stanowiska pracy.

2. Omówienie bieżącej sytuacji w POL.

3. Projekt Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.   

18.04.16r.

Kolejne spotkanie z Dyrektorem Regionu Sieci we Wrocławiu za nami. Zapraszamy do relacji.

15.04.2016 roku we Wrocławiu odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa wrocławskiego Regionu Sieci z przedstawicielami związków zawodowych.

Przedstawiono realizację planów sprzedażowych jak i zatrudnienia. Ten pierwszy kształtuje się na poziomie ponad 101%, ten drugi wynosi 99,3%. Usłyszeliśmy, że powoli, choć trzeba przyznać, że bardzo powoli, wraca do normy kwestia rekrutowania nowych pracowników.

Poinformowano, że powstał zespół, w skład którego wchodzą również pracownicy urzędów pocztowych, do spraw szeroko rozumianego planowania zatrudnienia w placówkach pocztowych.

Od 18.04.2016 roku przeprowadzana będzie miesięczna analiza obszarów doręczeń. 1 maja natomiast rozpocznie się analiza placówek pocztowych.

Przypominamy, że każdy listonosz niezgadzający się z danymi zawartymi w arkuszu rejonu doręczeń, w zakresie liczby punktów doręczeń lub długością rejonu ma prawo zgłosić to naczelnikowi urzędu. Ten z kolei ma obowiązek przeanalizowania powyższego i w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń nanieść odpowiednie zmiany. Z problemami takimi borykają się zwłaszcza ci listonosze, którzy obsługują tereny dynamicznie rozbudowujące się.

Od 1 maja bieżącego roku, na wniosek związków zawodowych wprowadzona zostanie pomocnicza ewidencja czasu pracy. Oznacza to, że każdy z pracowników, oprócz potwierdzania obecności, dodatkowo będzie wpisywał godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. W naszej ocenie zniweluje to możliwość nierzetelnego rozliczania czasu pracy.

Po zakończeniu analizy obszarów doręczeń, na terenie miasta Wrocławia planowany jest pilotaż w zakresie odciążenia listonoszy, poprzez powierzenie doręczania gabarytów B służbom POL-u.

Po raz kolejny pojawił się wątek centralizacji wrocławskich urzędów: 36, 44, 48, 52, 65, 66, 67 do byłej „dwójki” na ul. Małachowskiego. Dyrektor RS poinformował, że zmieniła się troszeczkę koncepcja w tym zakresie, że jego zdaniem muszą w tej lokalizacji ulec polepszeniu warunki sanitarne. Zaznaczył przy tym, że prace idą w dobrym kierunku. W nowym miejscu planuje się ponad 150 rejonów, łącznie z tak zwanymi masowymi. Dokładnego terminu przeprowadzki nadal nie podano.

Dyrektor poinformował o swoich wizytach w placówkach. Na wniosek związków zawodowych jedna z nich miała miejsce w UP W-w 49. Dzięki niej kierownictwo regionu mogło się przekonać o fatalnych warunkach pracy tam panujących. Poinformowano, że nie jest to akceptowane i zmiana lokalizacji tej placówki będzie traktowana niemal priorytetowo. Będziemy monitorować oraz wspierać te działania.

Piotr Górzny

Z-ca Przewodniczącego WZZPP

23.03.16r.

Relacja naszego przedstawiciela z anonsowanego wczoraj dzisiejszego spotkania.

W dniu 23 marca br w siedzibie Spółki Poczta Polska S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli Pracodawcy ze związkami zawodowymi, a które dotyczyło w głównej mierze podziału funduszu wynagrodzeń na poszczególne jednostki PP S.A. wraz z ustaleniem wielkości zatrudnienia.

Podkreślenia wymaga fakt, że w spotkaniu tym nie wzięli udziału przedstawiciele pocztowej Solidarności oraz wielu innych związków zawodowych. Nie będę się wdawał w szczegóły przebiegu tego spotkania, ale konkluzja jest jedna. Obecny Zarząd PP S.A., tak wynikało z udzielanych odpowiedzi, jest Zarządem tymczasowym i trwa wyczekiwanie na wyłonienie nowego Kierownictwa Spółki, które to będzie podejmować kluczowe decyzje.

Nim podsumuję krótko to spotkanie, kilka dodatkowych informacji. W miesiącu kwietniu lub w maju ma być przeprowadzone AOD (dawniej nazywało się to obciążenie pracą). Jeszcze w tym roku, w trzech etapach w służbie doręczeń (listonosze) ma być odtworzona rezerwa chorobowo-urlopowa.

Poczta Polska S.A. w urzędach pocztowych uruchomi dedykowane stanowiska do udzielania szczegółowych informacji i przyjmowania wniosków w ramach programu „500+”.

Czas na podsumowanie. Chciałbym zwrócić uwagę, że jest to moja subiektywna ocena tego spotkania i chciałbym bardzo mylić się w zakresie wniosków jakie mam. Według przedłożonego planu zatrudnienia ma ono wzrosnąć o 3000 etatów w obszarze eksploatacji. Niemniej co kluczowe, obecni na spotkaniu przedstawiciele Spółki nie potrafili wyjaśnić braku przekazania na ten cel funduszy, co skutkować będzie zmniejszeniem funduszu wynagrodzeń.

Do czasu wyłonienia nowego składu Zarządu PP S.A. szanse na poprawę warunków pracy oraz wynagrodzeń są mizerne, acz obecny na spotkaniu Prezes Krzemień podkreślał wolę podniesienia wynagrodzeń, jednak bez podania szczegółów w tym zakresie.

Subiektywnie oceniając sytuację w PP S.A., podkreślę raz jeszcze w mojej ocenie, nikłe szanse na porozumienie w zakresie wzrostu wynagrodzeń ma w dniu jutrzejszym pocztowa Solidarność. Chciałbym bardzo w tym zakresie się mylić, niemniej ich dzisiejsza nieobecność oraz przebieg dzisiejszego spotkania złudzeń mnie w tym zakresie pozbawiły.

Piotr Moniuszko

Przewodniczący WZZPP

22.03.16r.

Jutro, tj. 23.03.2016 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie pracodawcy ze związkami zawodowymi dotyczące planu wynagrodzeń osobowych.

Jutrzejszy dzień przyniesie zapewne pewne informacje na temat wynagrodzeń.

14.03.16r.

O nadgodzinach raz jeszcze w cyklu z prawem na ty.

10.03.16r.

Czy wiecie, że w Zarządzie Poczty Polskiej znajduje się Wasz, nasz przedstawiciel? Kadencja upływa, pora więc na podsumowania  okiem pracownika.

22.02.16r.

Od dziś obowiązują zmiany w Kodeksie pracy. Zainteresowany? Zapraszamy do cyklu z prawem na ty.

13.02.16r.

2 lutego na naszym profilu facebookowym umieściliśmy lakoniczną, dla niektórych, informację dotyczącą dodatków dla kierowców POL-u.

Wczoraj odbyło się w tej sprawie spotkanie.

Wydaje się,że sprawę potraktowano poważnie. Stronę pracodawcy reprezentowali:

Dyrektor ds. Relacji Społecznych- Pełnomocnik Zarządu- Pan Jerzy Skibniewski,

Szef Pionu Poczta Polska Ochrona- Pan Jarosław Guziałek,

Zastępca Dyrektora Zarządzającego PKL ds Planowania i Analiz- Pan Robert Nowicki,

Specjalista ds. zbiorowego prawa pracy- Pan Michał Jaszewski,

przedstawiciel POL-u- Pan Kierownik Marek Kuszner,

Strategiczny HR Biznes Partner dla POL- Pani Magdalena Kowalska.

Ze strony WZZPP stawili się:

Jacek Chłąd- Szef Komisji Terenowej nr6 WZZPP,

Piotr Górzny- Z-ca Przewodniczącego WZZPP.

Należy zaznaczyć, że spotkanie przebiegło w przyjaznej i pełnego zrozumienia poruszanych problemów atmosferze. To dobry prognostyk na przyszłą współpracę z nowym Zarządem.

Strona związkowa wskazała na niejasny zapis artykułu 20 układu zbiorowego i nieprawidłową jej zdaniem interpretację dotyczącą niewypłacania dodatku konwojenckiego niektórym kierowcom POL-u, którzy realizują zadania związane z transportowaniem wartości. W naszej ocenie każdą niejasność należy interpretować zawsze na korzyść pracownika.

Trzeba podkreślić, że my w obowiązującym ZUZP-ie dostrzegamy wiele takich zapisów i tym bardziej dziwimy się jego stronom, że przyjęły go w takiej formie oraz że OIP układ ten zarejestrował. Ale nad już rozlanym mlekiem nie ma co się rozwodzić. To sami pracownicy powinni ocenić, czy ich reprezentanci przyjmując ten dokument działali w ich interesie.

Wobec zgłoszonych uwag, strona pracodawcy zobowiązała się do opracowania i przedstawienia w terminie 2 tygodni swojego stanowiska w tej sprawie. Przedstawiciele WZZPP zaapelowali, aby w trakcie prac na nią wziąć pod uwagę to, jakie skutki może mieć dalsze pozbawianie należnego, naszym zdaniem, dodatku kierowcom POL-u. W grę wchodzą stosunkowo niewielkie pieniądze, ale dla pracowników to sprawa ważna. Bo jak to ktoś kiedyś napisał: „Uczciwie traktujemy naszą firmę i siebie nawzajem”. I tej wzajemnej uczciwości oczekujemy.

sekretarz

15.01.16r.

Potwierdziły się nasze zapowiedzi z dnia 22.12.2015 roku. Kolejna edycja PDO ruszyła. Tak jak wspominaliśmy, program kierowany jest szczególnie do pracowników wsparcia i administracji. Wnioski należy składać do 31 stycznia 2016 roku.

12.01.16r.

Od wielu miesięcy informujemy, ostrzegamy i apelujemy. W urzędach pocztowych brakuje rąk do pracy!

Zgłaszaliśmy brak profesjonalizmu podczas procesu rekrutacji nowych pracowników. Oczywiście odpowiedzialni za ten obszar zaniedbań nie dostrzegają.

Zapraszamy zatem do lektury maila od jednego z pracowników z Wrocławia, w cyklu okiem pracownika.