Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Wpisy 2013r.


30.12.13r.

W dniu 28.12.2013 roku w Braniewie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Komisji Terenowej nr 3 WZZPP.

W wyniku wyborów na nową kadencję w skład KT nr 3 wchodzą:

Józef Grabarczyk-Przewodniczący

Sławomir Bielewiec-Z-ca Przewodniczącego

Piotr Czątkowski-Sekretarz

Piotr Jankowski-Członek Komisji

04.12.13r.

Przedstawiamy komunikaty Komisji Terenowej nr 8 oraz Zarządu WZZPP.

Niniejszym zwołujemy na dzień 18 stycznia 2014 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Komisji.

Głównym punktem porządku dziennego będą wybory do władz Komisji.

Zebranie rozpocznie się o godzinie 08:30 w Wender Edu przy ulicy św.Józefa 1/3 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Przewodniczący KT nr8

Maciej Szczot   

KOMUNIKAT ZARZĄDU WZZPP

Niniejszym zwołujemy na dzień 18 stycznia 2014 roku Walne Zebranie Delegatów Związku.

Zebranie rozpocznie się o godzinie 11:00 w Wender Edu przy ulicy św.Józefa 1/3 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Przewodniczący Zarządu WZZPP

Piotr Moniuszko

27.11.13r.

Przedstawiamy stanowisko WZZPP w sprawie przedłożonego przez Pracodawcę projektu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

04.11.13r.

Otrzymaliśmy od Pracodawcy projekt nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Główne zmiany w stosunku do aktualnie obowiązującego dokumentu to:

– określanie sytuacji życiowej osób uprawnionych dokonywane ma być na podstawie rocznego zeznania podatkowego.

– możliwość rezygnacji ze składania oświadczenia o dochodach z jednoczesnym ubieganiem się o świadczenie obowiązujące w najwyższej grupie dochodowej.

– zdefiniowanie roli i zadań pracowników socjalnych.

– całkowite odejście od dofinansowania do wypoczynku na podstawie rachunków.

– dofinansowanie wypoczynku jedynie w formie tak zwanych „wczasów pod gruszą”.

– wprowadzenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych dla dzieci.

– wprowadzenie dofinansowania opieki nad dziećmi do lat 3, które uczęszczają do żłobków lub klubów dziecięcych.

– wprowadzenie zapisu wykluczającego umarzanie pożyczek mieszkaniowych dla pracowników, którzy skorzystają z PDO.

– wprowadzenie zapisu wprowadzającego konsekwencje służbowe za nadużycia przy korzystaniu z funduszu.

Zarząd Spółki oczekuje na wspólnie uzgodnione stanowisko wszystkich zakładowych organizacji związkowych w tej sprawie do dnia 30.11.2013 roku.

Trudno nam wierzyć, że strona związkowa jest w stanie przedstawić takie stanowisko, niemniej WZZPP do projektu tego na pewno się odniesie. Nasze stanowisko zostanie oczywiście opublikowane.

28.10.13r.

Nastąpiła zmiana w Prezydium WZZPP. Miejsce Koleżanki Jolanty Szelerskiej zajął Kolega Jacek Bogucki.

17.10.13r.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy list od byłej już pracownicy naszej Spółki. Dotyczy on sytuacji związanej, ogólnie rzecz biorąc, z funduszem socjalnym. Dodać musimy, że jego autorka nie była pracownicą z Dolnego Śląska, a regionu znacznie od Wrocławia oddalonego. Dowodzi on, że nie tylko w południowo-zachodniej części kraju, jak próbuje się niektórym wmawiać, dochodzi do sytuacji, o których wspominaliśmy i o których można przeczytać na naszym forum.

Takich ludzi się pozbywamy! Musimy?

07.10.13r.

Dziś otrzymaliśmy z Wydziału Legislacyjnego Departamentu Prawnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pismo z prośbą o zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Zainteresowanych zapraszamy do lektury projektu.

https://ssdip.bip.gov.pl/

27.09.13r.

Podczas wczorajszych negocjacji w ramach sporu sporu zbiorowego do przełomu nie doszło. Obie strony pozostały na swoich stanowiskach.

25.09.13r.

W dniu 26.09.2013 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Pracodawcy i WZZPP w ramach prowadzonego przez naszą organizację sporu zbiorowego.

06.09.13r.

W związku ze zorganizowaną akcją wręczania pracownikom wypowiedzeń umów o pracę WZZPP wystosował do Zarządu Spółki apel w tej sprawie.

29.08.13r.

Z niepokojem obserwujemy sytuację w poszczególnych komisjach socjalnych.

Tym razem problemy mają Koledzy w regionie olsztyńskim.

„Wóz dla konia, czy koń dla wozu?”

Od 28.08.2013 roku zadaję sobie to przysłowiowe pytanie. Nasunęło mi się ono po ostatnim posiedzeniu Komisji socjalnej.Stwierdzić muszę, że praca Komisji Socjalnej, której jestem członkiem, sprowadzona została przez Dyr. RODP do przysłowiowej roli „klakiera”. Od samego powstania komisji przy RODP jej członkowie traktowani są jak „maszynki” do zatwierdzania „jedynie słusznych koncepcji pracodawcy”, a wszelkie inne propozycje, o ile choćby w najmniejszym szczególe różnią się od tych „słusznych” są ignorowane.

Według mojej skromnej wiedzy Komisja Socjalna jest ciałem niezależnym, a jej ustalenia powinny być zgodne z obowiązującym prawem- Regulaminem Świadczeń Socjalnych w szczególności. Dyrektor RODP jako przedstawiciel pracodawcy pełni rolę administratora funduszu socjalnego i odpowiada za zgodne z prawem jego wydatkowanie. W żadnym wypadku nie powinien narzucać swego prywatnego zdania członkom komisji socjalnej.

Rzecz dotyczy propozycji upominków świątecznych dla dzieci.

Komisja postanowiła, że lepszym rozwiązaniem będzie, jak rodzice sami zakupią dla swoich pociech to, co uważają za potrzebne i faktycznie przez dzieci używane. Do tej pory wielu z pracowników narzekało bowiem na zawartości paczek zakupionych przez działy socjalne. Jedynym ograniczeniem przy zakupie tych prezentów miała być kwota ewentualnego dofinansowania, tj. 150 złotych na jedno dziecko i przedstawienie stosownego dowodu zakupu.

Dyrektor RODP zastrzegła jednak, że sam przedstawiony rachunek nie może być wyższy niż 150 złotych i to jeszcze każdy rachunek ma być osobny na każde dziecko w rodzinie. Na posiedzeniu, członkowie komisji zgodnie zakwestionowali narzucone przez Panią Dyrektor rozwiązania. To spowodowało jej wielkie zacietrzewienie i odrzucanie racjonalnych kontrpropozycji na zasadzie „ nie bo nie” bez podania żadnego uzasadnienia prawnego. Jedynym powodem jaki była w stanie podać to „logika ”. Moim zdaniem bardzo pokrętna ta logika, jeżeli zabrania rodzicom zakupu upominku na kwotę wyższa niż ta , która została przewidziana. Wszak w przypadku innych świadczeń- wczasów, wycieczek indywidualnych, zajęć sportowo rekreacyjnych, imprez kulturalnych, dofinansowanie przyznawane jest do określonej, górnej granicy , niezależnie od tego na ile opiewa faktura. W przypadku upominków dla dzieci, taka możliwość według „logiki” Pani Dyrektor jest niedopuszczalna.

W swym zapamiętaniu poszła pani Dyrektor jeszcze dalej narzucając konkretne zapisy do protokołu z posiedzenia (przypomnę tu tylko, że przewodniczącym Komisji Socjalnej jest zupełnie inny pracownik RODP, a skład komisji jest zatwierdzony). Potem wyszła, oświadczając, że za jakiś czas wróci . Wyglądało to tak, jakby dała nam czas żebyśmy skruszeli i przyjęli to, co sobie wymyśliła.

Zastanowić się w tym miejscu należy nad tym, dla kogo jest fundusz socjalny? Dla pracowników(tak dotychczas naiwnie sądziłem), czy dla dyrektorów, żeby mogli pokazywać jacy to są ważni? A może jeszcze w innym celu, zwłaszcza w kontekście wydarzeń w komisjach w innych częściach kraju?

Takie wątpliwości nasuwają się niestety po ostatnim posiedzeniu KS w Olsztynie.

J. Grabarczyk

Sekretarz WZZPP

26.08.13r.

W związku z olbrzymią liczbą zapytań od pracowników dotyczących najbliższego posiedzenia Komisji Socjalnej przy RODP we Wrocławiu przedstawiamy informację w tym zakresie.

W dniu 23.08.2013 roku do Członków Komisji Socjalnej wpłynęło zaproszenie na jej posiedzenie. Jego treść zawiera stwierdzenie, że „z uwagi na duża liczbę wniosków i względy organizacyjne posiedzenie Komisji odbędzie się w dwóch datach, tj.

2 września 2013- pierwsza tura wniosków: wczasy pod gruszą i zapomogi losowe,

18 września 2013- druga tura wniosków: dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego, wczasy pod gruszą, sprawy bieżące”

Z naszych informacji wynika jednak, że nie chodzi tu o żadne sprawy organizacyjne. Poza tym, takie planowanie posiedzeń dyskryminuje tych pracowników, którzy korzystają z dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego. Nie widzimy powodu, dla którego, o ile rzeczywiście taka duża liczba wniosków występuje, posiedzenie Komisji nie mogło się odbyć dnia 2 września i 3 września, a jeśli byłaby taka konieczność również 4 września, tak aby wszyscy uprawnieni pracownicy otrzymali dofinansowanie z wypłatą za sierpień bieżącego roku.

W związku z powyższym reprezentant WZZPP w tej komisji wystosował poniższą informację do administratora funduszu:

„Witam serdecznie.

W związku z powzięta informacją w zakresie daty posiedzeń komisji socjalnej, w imieniu WZZPP informuję Panią Dyrektor, że nie wyrażamy zgody na nierówne traktowanie pracowników. Przyznanie jednym świadczeń w dniu 02 września 2013r, kolejnym zaś 18 września 2013 będzie o tym stanowić. Nie wiem dlaczego tłumaczy to Pani Dyrektor względami organizacyjnymi, gdyż we wczorajszej rozmowie wyraźnie Pani podkreśliła,że z uwagi na dużą ilość rachunków przedłożonych przez pracowników, muszą być najpierw zweryfikowane oraz potwierdzone. Idąc tym nie tylko paranoidalnym tokiem myślenia, winny weryfikacji oraz potwierdzeniu być poddane np. wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie itd. Niemniej dziś, również jak we wczorajszej rozmowie, pragnę zwrócić uwagę Pani Dyrektor, że zakresie weryfikacji i potwierdzania rachunków przedłożonych przez pracowników, narusza Pani Dyrektor ich prawa w zakresie ustawy z 29-08-1997r o ochronie danych osobowych. Mając na uwadze powyższe okoliczności do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz naruszania przez Panią Dyrektor wspomnianej wyżej ustawy, nie wyrażamy zgody na rozpatrzenie żadnego złożonego wniosku.”

22.07.13r.

Prezentujemy relację ze spotkania w ramach sporu zbiorowego w dniu 18.07.2013 roku.

W dniu 18 07 2013r w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli PP S.A i WZZPP w ramach prowadzonego przez naszą organizację sporu zbiorowego.

Stronę Pracodawcy reprezentowali:

Piotr Michalski- Członek zarządu PP S.A.

Andrzej Nitecki- Dyrektor CZZL

Robert Nowicki- Zastępca Dyrektora CZZL

Jerzy Skibniewski- Zastępca Dyrektora CZZL

i dwóch prawników

Ze strony WZZPP w spotkaniu uczestniczyli:

Dariusz Kurzyk

Jacek Bogucki

Józef Grabarczyk

Na początku uzgodniono, że na bieżąco zostanie sporządzony i podpisany protokół ze spotkania. Po zakończeniu przedstawiciele pracodawcy zapomnieli jednak o tym ustaleniu, więc moja relacja jest może zbyt subiektywna.

Mimo tak silnej reprezentacji Pracodawcy spotkanie , w zasadzie nie przyniosło żadnych rezultatów. Po pierwszych rozmowach trudno było spodziewać się cudów, takie w PP S.A się nie zdarzają.

Pracodawca nie widzi możliwości podniesienia wynagrodzenia o 500 zł na etat.

Na pytanie jakie są w tej sprawie propozycje, tzn. na jaką kwotę mógłby się zgodzić, usłyszeliśmy powtarzaną przy każdej okazji „bajeczkę” o tym, że firmy nie stać, że jest realizowana podwyżka 3% itd. itp.

Stronie pracodawcy bardzo zależy na tym, aby WZZPP odstąpił od formuły sporu zbiorowego.

Nasi przedstawiciele oświadczyli, że spór zbiorowy został wszczęty uchwałą Zarządu i tylko Zarząd WZZPP jest władny tę uchwałę zmienić.

W dalszej części omówiono kilka tematów z gatunku „co pan mówi, to nie jest możliwe żeby tak było, my(czyt. Pracodawca)mamy zupełnie inne informacje)”.

Przedstawiciele Pracodawcy oświadczyli, że rozważą możliwość zwiększenia stawki zasadniczej do 1600 zł osobom, które mają mniej. Nie podali jednak terminu w którym ma to nastąpić.

Ustalono, że następne rozmowy odbędą się po spotkaniu ze związkami zawodowymi dotyczącym wartościowania stanowisk pracy, które zaplanowano na 07.08.2013 roku.

Sekretarz WZZPP

Józef Grabarczyk

17.07.13r.

Jutro, tj. 18.07.2013 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli pracodawcy i WZZPP w ramach prowadzonego przez naszą organizację sporu zbiorowego.

09.07.13r.

12 lipca 2013 roku we Wrocławiu odbędzie się spotkanie dotyczące bieżącemu funkcjonowaniu Regionu Sieci we Wrocławiu.

W spotkaniu udział weźmie kierownictwo regionu, przedstawiciele związków zawodowych oraz naczelnicy wraz z wytypowanymi listonoszami i asystentami.

01.07.13r.

29 czerwca we Wrocławiu odbył się I Turniej o puchar Zarządu WZZPP.

27.06.13r.

Po uporaniu się z technicznymi problemami, za które przepraszamy wznawiamy działalność naszej strony internetowej.

Nadrabiamy więc zaległości i informujemy, że dnia 16 maja 2013 roku WZZPP wystąpił z pismem do pracodawcy, w którym żąda wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich pracowników Spółki

o 500 złotych brutto w przeliczeniu na etat.

Od dnia 23 maja 2013 roku WZZPP jest w sporze zbiorowym z pracodawcą w tym zakresie. Zgłoszony spór został zgłoszony w OIP w Warszawie.

15.05.13r.

Koledzy z Komisji Terenowej nr 8 WZZPP organizują turniej szóstek piłkarskich. Zawody odbędą się 29 czerwca (sobota) we Wrocławiu.

Po emocjach sportowych odbędzie się wspólne grillowanie. Dodatkowe informacje można znaleźć na okolicznościowym plakacie.

02.04.13r.

W dniu 03.04.2013 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Dyrektorem Zarządzającym Pionem Usług Logistycznych Poczty Polskiej S.A.

Celem spotkania będą zmiany, jakie zachodzą w obszarze logistyki Poczty Polskiej i przedstawienie wizji działania nowej jednostki oraz najważniejszych zadań, które w najbliższym czasie na nas czekają.

28.03.13r.

Dziś w ramach cyklu okiem pracownika prezentujemy mail, który do nas wpłynął od kontrolera jednego z urzędów pocztowych. Autor, co jest zrozumiałe, poprosił o anonimowość.

Powszechnie wiadomym jest jakie zmiany rozpoczęły się początkiem tego roku w urzędach pocztowych, a które dotyczyły likwidacji stanowisk kontrolerskich oraz przekształcania wielu małych urzędów pocztowych w filie.

Wielu pracowników zatrudnionych na stanowiskach kontrolerów dobrowolnie, z własnej nieprzymuszonej woli pisała prośby, podania, że nie chcą zajmować dotychczasowych stanowisk i życzą sobie kontynuować zatrudnienie na stanowisku asystenta lub listonosza. Co bardziej ambitni postanowili stanąć do rekrutacji na utworzone nowe stanowiska- kierowników w urzędzie pocztowym. Niektórzy podeszli do tematu na wielkim luzie i nie pisali podań i nie stawali do rekrutacji. I co z tego wyszło? Po przeprowadzeniu wielu różnego rodzaju testów rekrutacyjnych nagle wszystko ucichło. Ci, którzy podeszli do tematu z wielkim luzem nadal są kontrolerami, a ci którzy chcieli objąć stanowisko kierownika czekają od blisko miesiąca na decyzję szanownej komisji rekrutacyjnej, a ta nabrała wody w usta i cisza. Także z wielkich szumnie zapowiadanych zmian, póki co nic nie wyszło, prócz tego, że wskutek dużego hałasu, „zlikwidowano „częściowo kadrę kontrolerską. Czy o to tylko chodziło?

Jest i kolejny paradoks. Dyrektorzy Regionów Sieci z wielkim zapałem od początku tego roku zaczęli przekształcać małe urzędy pocztowe w filie jakiegoś większego urzędu. Wskutek ich decyzji, np. przekształcenia urzędu pocztowego A, B,C, w filię dużego urzędu pocztowego X, stworzyli pewnego rodzaju paradoks. Urzędem pocztowym X, zarządza bowiem 4 naczelników! Jak to możliwe? W prosty sposób. Naczelnicy przekształcanych urzędów pocztowych w filie, nadal zatrudnieni są na stanowiskach naczelników. Nikt do tej pory nawet nie usiłował zmienić im warunków umowy o pracę, a oni sami nie kwapią się co zrozumiałe do pisania próśb o zmianę stanowiska pracy na niższe, bo wiąże się to z utratą dodatku funkcyjnego oraz niższym wynagrodzeniem zasadniczym. Czyli urzędem pocztowym X, kieruje naczelnik który tam funkcjonował oraz naczelnicy z urzędów zlikwidowanych A,B,C.

Zastanawiam się czemu te zmiany mają służyć? Jak długo ten bajzel będzie trwał? Czy ktokolwiek to ogarnia? Wychodzi na to, że nie. Najważniejsze, że Zarząd Spółki może się wszem i wobec chwalić, jak to skutecznie i z sukcesem restrukturyzuje PP S.A.

 27.03.13r.

Wczoraj na Śląsku przeprowadzono akcje protestacyjne. WZZPP je oczywiście poparł.

O tym w  jaki sposób można przeczytać i obejrzeć tutaj.

Zgodnie z przepisami prawa pocztowcy nie mogli wziąść udziału we wczorajszym strajku na Śląsku. Niemniej WZZPP poparł  te działania. Oprócz obecności przedstawicieli WZZPP na pikietach pod urzędami wojewódzkimi, prężnie działająca na obszarze funkcjonowania Regionu Sieci w Katowicach

Komisja Terenowa nr 6 naszego związku w ten sposób włączyła się do protestu.

25.03.13r.

26 marca 2013 roku (wtorek) pod urzędami wojewódzkimi odbędą się pikiety popierające strajk generalnym na Śląsku.

Petycja do Premiera RP na ręce wojewody zostanie wręczona w Gdańsku.

Zachęcamy do uczestnictwa!

21.03.13r.

W dniu dzisiejszym WZZPP podpisał przesłanie po spotkaniu tak zwanej „Platformy Oburzonych”.

18.03.13r.

Alleluja i do roboty, czyli spotkanie w sali BHP Stoczni Gdańskiej widziane oczami przedstawicieli WZZPP.

Tytuł relacji jest cytatem jednej uczestniczki spotkania, która w ten sposób zachęcała Polaków do upomnienia się o swoje prawa. Jeśli ktokolwiek czerpie o tym spotkaniu wiedzę z tak zwanych mediów głównego nurtu to możemy mu z całą pewnością powiedzieć, że nic o nim nie wie. Przekonaliśmy się, po raz kolejny zresztą, jak można dane wydarzenie zrelacjonować tak, aby poprzez zniekształcenie rzeczywistości zdeprecjonować je i ośmieszyć.

Powinniśmy zacząć od tego, że my-WZZPP w dalszym ciągu podtrzymujemy wolę współpracy w tym ruchu społecznym. Nazwana przez niektórych Platformą Oburzonych idea nie jest w żaden sposób projektem politycznym. Nikt z obecnych, nawet najbardziej kontrowersyjny, nie wspomniał o konieczności utworzenia nowej partii. Zarówno Przewodniczący Duda jak i Paweł Kukiz zdecydowanie oświadczyli, że ich Wiejska nie interesuje. To kolejna rzecz, która nas łączy. Chcemy, aby to obywatel, a nie partia decydowała o tym, kto go będzie reprezentował i w jaki sposób. Pragniemy również, aby inicjatywy wielu milionów Polaków nie mogły być przez wybrańców narodu wyrzucane do kosza. Wielu z nas złożyło podpis pod wnioskiem o referendum w sprawie wieku emerytalnego. I co z tego, skoro kilkusetosobowa grupa posłów okazała się mądrzejsza i silniejsza od kilku milionów ich rodaków, których interesy rzekomo reprezentują.

Kluczowe zatem są dwie sprawy. Obligatoryjność przeprowadzania referendum krajowego w przypadku spełnienia przesłanek do złożenia stosownego wniosku oraz zmiana ordynacji wyborczej poprzez jednomandatowe okręgi wyborcze. Głos winien być oddany na konkretnego człowieka, nie na partię. Co z tego, że w ostatnich wyborach postawiliśmy krzyżyk na Kowalskiego, skoro dzięki temu krzyżykowi wszedł Nowak? Skończą się listy krajowe, skończą walki o jedynki na listach. Skończą się wreszcie kariery dożywotnich wydaje się posłanek i posłów. W mniejszych okręgach skuteczniejsze będzie rozliczenie danego posła z jego działalności.

I jeszcze jedno. Zaprzeczamy temu, co sugerują niektóre media i politycy, że obecność na tym spotkaniu oznaczała niechęć do obecnego Rządu i tym samym poparcie dla PIS-u. Wiele gorzkich i prawdziwych słów padło pod adresem każdej, obecnej w Sejmie partii, bez wyjątku. Czołowych polityków PO i PIS-u umieszczano w jednym worku. My całej, obecnej klasie politycznej już dziękujemy. Chcemy nowego, prawdziwie obywatelskiego państwa, w której dialog społeczny nie jest fikcją. Okazuje się bowiem, że sposób traktowania związków zawodowych w naszej Spółce jest niemal identyczny jak ten w Komisji Trójstronnej. Przypominamy, że pod płaszczykiem dialogu z partnerami społecznymi proponuje się wprowadzenie nowelizacji kodeksu pracy niezwykle szkodliwej dla pracowników. Jedynie odstąpienie od tego pomysłu może zatrzymać procedurę przeprowadzenia w dniu 26 marca strajku generalnego na Śląsku. Dodamy, że Komisja Terenowa nr 6 WZZPP rozważa możliwość swojego wsparcia. W pozostałych miastach wojewódzkich w tym dniu planowane są demonstracje pod urzędami wojewódzkimi. Tam również przedstawicieli WZZPP nie zabraknie.

Teraz kilka słów o samym spotkaniu. Ponad 100 różnych organizacji. Większość z nich to ludzie pokrzywdzeni przez państwo. Przez sądy, prokuratorów i innych urzędników. Byli również tacy, którzy wykorzystali to spotkanie do przedstawiania swoich, delikatnie mówiąc, kontrowersyjnych poglądów. Rozdano tysiące ulotek i materiałów, głównie propagujących dość radykalne poglądy. Niestety to tych uczestników media pokazywały jako głównych reprezentantów tego ruchu. My też momentami byliśmy tym zakłopotani. Zapewniamy jednak, że wystąpienia o planowanym rozbiorze Polski, czy o nadciągających manewrach wojsk brytyjskich i niemieckich, które rozpoczną okupację naszego kraju tej jesieni to margines. Esencją były rzeczywiste problemy obywateli tego kraju, problemy niemal każdej grupy pracowniczej, bezrobotnych, przedsiębiorców, ojców, matek i młodzieży.

Wśród reprezentowanych związków zawodowych były centrale Solidarności, OPZZ, Forum ZZ. Były również związki kolejarzy, ratowników górniczych, lekarzy, prokuratorów, rolników oraz jako jedyny reprezentujący pocztowców- WZZPP. Przewodniczący naszego związku podczas wystąpienia zapewnił, że w naszej firmie na pewno jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy oburzonych.

O ile wystąpienie Przewodniczącego Dudy było transmitowane na żywo, o tyle całości wystąpienia Pawła Kukiza w popularnych mediach nie znaleźliśmy. Zainteresowanym przedstawiamy całość tego wystąpienia. Po jego wysłuchaniu chyba każdy zrozumie, że bojówkami partyjnymi nikt nie chce być. Poza tym dowie się dlaczego ta wypowiedź nie znalazła się w całości w mediach.

Samo spotkanie jak i idee jemu przyświecające powodują, że WZZPP pomimo oczywistych różnic pomiędzy poszczególnymi podmiotami nadal wyraża wolę współpracy w zakresie walki o konstytucyjnego prawa wypowiadania się obywateli w drodze referendum oraz zmiany ordynacji wyborczej na jednomandatowe okręgi wyborcze.

Poniżej prezentujemy proponowany tekst przesłania ze spotkania dnia 16.03.2013 roku w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Gdańsk, Sala BHP

Przesłanie 16 marca

Miniony rok 2012 można z całą pewnością nazwać rokiem inicjatyw obywatelskich. Pod wnioskami ustawodawczymi i referendalnymi różne organizacje aktywnych obywateli zebrały blisko 5 mln podpisów. To wymagało wielkiego społecznego zaangażowania i wysiłku, i przeczy tezie, że my, Polacy, nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim.

Niestety! Decyzją partii politycznych i władzy wykonawczej, wszystkie nasze inicjatywy spotkał podobny los. Zostały zignorowane, wyrzucone do kosza, lub zalegają w tzw. sejmowej zamrażarce.

My: organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, inicjatywy obywatelskie – zebrani w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, jesteśmy oburzeni taką ignorancją władzy, która zamiast służyć obywatelom, pilnuje swoich partykularnych interesów. Tym samym zgodnie stwierdzamy, że polski system nie gwarantuje nam pełni konstytucyjnych praw, wynikających z możliwości sprawowania władzy w drodze demokracji bezpośredniej.

W sposób szczególny ograniczone jest konstytucyjne prawo obywateli do wypowiadania się drodze referendum w najważniejszych sprawach państwa, takich jak np. wydłużenie wieku emerytalnego, czy zmiana ordynacji wyborczej na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych.

W polskim prawie zebranie podpisów przez obywateli i złożenie skutecznego wniosku o rozpisanie ogólnokrajowego referendum nie skutkuje jego przeprowadzeniem. Bowiem to, czy referendum się odbędzie zależy od decyzji parlamentu. Jedyną skuteczną drogą do zmiany tego stanu rzeczy jest zmiana Konstytucji w zakresie przepisów o referendum. Konieczna jest zmiana powodująca obligatoryjność przeprowadzenia referendum po spełnieniu warunków skutkujących złożeniem wniosku.

Znając stanowisko wszystkich parlamentarnych partii politycznych (PO, PiS, RP, PSL, SLD, SP) trzeba uznać, że droga parlamentarna nie daje nadziej na jej skuteczność. Nie mamy zaufania do partyjniactwa i dlatego sami nie zamierzamy powoływać kolejnej partii.

Dlatego my podpisani poniżej, przedstawiciele ponad 100 organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych i inicjatyw obywatelskich, zwracamy się do Prezydenta RP z apelem i wnioskiem o wszczęcie procedury zmiany Konstytucji w zakresie przepisów o ogólnokrajowym referendum, które umożliwi obywatelom decydowanie w tak kluczowych sprawach jak wiek emerytalny, ordynacja wyborcza, finansowanie partii politycznych, ilość posłów, czy istnienie senatu. Zwracamy uwagę, że już dzisiaj Prezydent RP jest inicjatorem zmian na rzecz referendów lokalnych, korzystnych dla małych społeczności lokalnych. Zmiany te są niewystarczające, ale idą w dobrym kierunku. Teraz czas na takie same fundamentalne zmiany w interesie wszystkich obywateli.

Jednoznacznie stwierdzamy, że celem naszego działania nie jest tworzenie jakiegokolwiek bytu partyjno-politycznego, ale wyłącznie wspólne działanie na rzecz przywrócenia społeczeństwu prawa bezpośredniego decydowania o najważniejszych sprawach państwa. Jesteśmy zdeterminowani i zdecydowani dążyć do tego celu bez względu na czas i działania jakie będziemy musieli podjąć, korzystając z wszelkich dostępnych w demokratycznym państwie środków.

Same partie nie są wystarczające. Dlatego naszym zdaniem partie powinny podzielić się z obywatelami władzą i odpowiedzialnością za Polskę. Nasze postulaty wychodzą ponad wąskie grupy interesu: partyjne, związkowe, biznesowe czy medialne. Uważamy, że ponad podziałami jesteśmy w stanie działać razem dla dobra kraju, nas samych i naszych dzieci.

16.03.13r.

Prezentujemy stanowisko WZZPP w sprawie wyborów przedstawiciela pracowników do Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Zarząd WZZPP uważa, że Członek Zarządu Spółki wybrany w wyborach nie ma żadnej możliwości reprezentowania interesu pracowników. W momencie powołania do władz Spółki interes pracodawcy staje się siłą rzeczy dominujący. W naszej opinii nie o pracowników chodzi, a jedynie o stanowisko i o szokująco wysokie wynagrodzenie.

Z tego powodu Zarząd Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty nie popierał, nie popiera i nie będzie popierał żadnego z kandydatów w wyborach przedstawiciela pracowników do zarządu PP S.A. Nie będziemy również w jakikolwiek sposób uczestniczyć w organizacji tych wyborów. Próżno więc szukać przedstawicieli WZZPP w komisjach wyborczych.

Jednocześnie decyzją o samym udziale w wyborach pozostawiamy naszym Członkom.

 06.03.13r.

W dniu 16.03.2013 roku przedstawiciele WZZPP wezmą udział w spotkaniu na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Krajowej Solidarności Piotra Dudy. Cel spotkania został określony w skierowanym do Przewodniczącego WZZPP zaproszeniu, z którym Państwa zapoznajemy.

27.02.13r.

Czy wiesz, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy lub skróconego tygodnia pracy? Oprócz ogólnych informacji przygotowaliśmy również wzory wniosków w tym aspekcie. Z cyklu z prawem na ty.

22.02.13r.

Zgodnie z uchwałą Zarządu PP S.A. nr 29/2013 z dnia 19.02.2013 roku ustalony wskaźnik premii za miesiąc luty 2013 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych nie może być wyższy niż 12% wynagrodzeń zasadniczych. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników wynagradzanych według akordowo-premiowej formy płac.

20.02.13r.

Dziś w ramach cyklu rzecz o przerwach w pracy. (z prawem na ty)

28.01.13r.

Pocztowiec, Kolejarz- dwa bratanki. Kolejny odcinek cyklu „Okiem Pracownika”.

W ubiegłym tygodniu na dwie godziny stanęły pociągi. Rzuciły się oczywiście hieny na kolejarzy próbując wmówić Polakom, że na szali darmowych przejazdów 1. klasą postawili pasażerów. Prezes PKP w swoim orędziu wygłosił, że on nie rozumie, o co ten spór, bo przecież jego Zarząd spełnił 100% żądań związkowców. Po minucie odpowiadając na inne pytanie rzekł, że jednak czegoś tam nie spełnili. W swojej skromności dodał, że on w wakacje wspaniałomyślnie zapłacił za siebie i za rodzinę, gdy wsiadali do pociągu jadąc na wakacje. Zamknąłem oczy i zobaczyłem w wyobraźni, jak to człowiek zarabiający więcej niż Premier RP zamiast do samolotu kursującego do rajskich wysp kieruje się w stronę wagonu kolejowego i z walizkami pakuje się przez okno do przedziału. Minister, który infrastrukturę ogląda z lotu ptaka opowiada dyrdymały o potrzebie zmian. Zapomniał dodać, że tych zmian już było tak wiele i że większość z nich do niczego dobrego nie prowadziła.

Ale zaraz, przecież to strona dla Pocztowców. Ale jak dla mnie z sytuacją na kolei mamy naprawdę wiele wspólnego. Kiedyś wspólne ambulanse, węzły na dworcach. Dziś- rzesza pracowników, dziesiątki związków zawodowych, no i najlepszy zarząd. Tak samo jak kolej, tak i Poczta postrzegana jest jako beton. Również nas mami się potrzebami zmian. Ileż już ich przeżyliśmy? RUP-y, DOP-y, CUP-y, ORJ-ty, RS-y, RODP-y i takie tam wiele znaczące skróty. Teraz wreszcie nadeszła pora na logo. Koleje Śląskie też dostały kolorowe znaki. Tylko że symbole nie pracują. Kolejarzy i Pocztowców łączy coś jeszcze. Swoją pracę często traktują jako służbę. Wielu z nich kocha tę pracę. Tylko bywa tak, że im się przeszkadza pracować. Że dzięki wątpliwym decyzjom skutecznie im się tę pracę obrzydza. Kto zbiera cięgi w pociągu od niezadowolonych klientów? Ano Bogu ducha winny konduktor. Cóż ten biedak zawinił, że wagon jest brudny? Cóż on poradzi, że do składu dołączono tylko trzy wagony? A może to dzięki niemu pociąg się spóźnił o godzinę? Jest ktoś z nas, kto będąc pracownikiem urzędu nie usłyszał wiązanki tylko dlatego, że jest kolejka? Że nie obarczono go całym bałaganem organizacyjnym?

„Kaskadowcy” twierdzą, że aktualne zmiany są konieczne i przyniosą nam same korzyści. Tylko że ja już to tyle razy słyszałem. I przychodziła nowa miotła i twierdziła, że to niepotrzebne i konieczne są zupełnie inne rewolucje. Mam prawo uważać, że tym razem będzie tak samo. Moje starsze Koleżanki i Koledzy, którzy przeżyli już wielu dyrektorów, kierowników, naczelników mogą na pewno coś na temat więcej powiedzieć. Nowa trąbka, inny kolor, a w tle niepokojące sygnały o sporych uszczupleniach etatowych w urzędach pocztowych. Swoiste kuriozum, zatrudnienie się zmniejszyło, a liczba dyrektorów kadrowych się zwiększyła.

Jeśli macie kogoś z rodziny, albo znajomych, kto jest szeregowym kolejarzem to zapytajcie go dlaczego strajkują. I nie liczcie na odpowiedź nawiązującą o zniżkach na 1. klasę. Zapewne usłyszycie, bo tak źle na kolei to jeszcze nie było. Widzicie, ile nas łączy?

sekretarz

21.01.13r.

Co to jest ta doba pracownicza? Ile godzin odpoczynku należy się po zakończeniu pracy? Z cyklu z prawem na ty.

18.01.13r.

Pracujesz w „zadaniówce”? Powiedzieli Ci, że w tym systemie pojęcie godzin nadliczbowych nie istnieje? A może chcesz po prostu się czegoś nowego dowiedzieć? Dzisiejszy odcinek cyklu jest właśnie dla Ciebie.

17.01.13r.

Chcesz wiedzieć ile godzin musisz przepracować w roku 2013? Ile dni spędzisz w pracy, a ile dni będziesz miał wolnych? Nic prostszego. Przygotowaliśmy tabelaryczne zestawienie, które pomoże odpowiedzieć na te pytania. Przy okazji wyjaśniamy tam metodologię wyliczeń.

16.01.13r.

Dziś w ramach cyklu garść informacji o urlopach okolicznościowych. Czy tylko narodziny dziecka dają takie uprawnienia?

Dla niektórych to rzeczy oczywiste. Doświadczenie jednak pokazuje, że spora grupa pracowników ma problemy z tym, kiedy i ile dni wolnego przysługuje w różnych sytuacjach losowych.

Urlop okolicznościowy to prawo pracownika i pracodawca nie może go tego prawa pozbawiać. Należy jednak pamiętać, że jego udzielenie możliwe jest tylko i wyłącznie z inicjatywy pracownika poprzez złożenie stosownego wniosku. Urlop ten w żaden sposób nie zmniejsza wymiaru urlopu wypoczynkowego, a wynagrodzenie za niego jest uzależnione od sytuacji, której dotyczy.

14.01.13r.

Informujemy, że w sobotę 12 stycznia 2013 roku powstała kolejna komisja terenowa WZZPP. Swoim działaniem obejmuje obszar regionu opolskiego. Przewodniczącym KT nr2 oraz nowym Członkiem Zarządu związku został Kolega Waldemar Adamski. Na jego zastępcę wybrano Kolegę Grzegorza Michalaka, a na sekretarza komisji- Koleżankę Joannę Szczepanik.

Witamy w naszym gronie i życzymy powodzenia!

10.01.13r.

Rozpoczynamy dziś nowy cykl zatytułowany „Z prawem na ty”. Będziemy się starali w miarę regularnie i w sposób przystępny poruszać w nim te podstawowe aspekty prawa pracy, które dotyczą niemal każdego pracownika. Z naszych obserwacji wynika bowiem, że rzesza pracowników nie korzysta ze swoich uprawnień tylko dlatego, że nie ma o nich zielonego pojęcia. Mamy nadzieję, że nasz cykl poszerzy wiedzę wśród załogi o swoich prawach. Rozpoczynamy o prawach ojców-pracowników.

 02.01.13r.

Dopiero Państwowa Inspekcja Pracy pomogła nam w dowiedzeniu, że w placówkach pocztowych łamane są przepisy BHP. Wobec skargi Przewodniczącego KT nr 8 WZZPP (czytaj), w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź (czytaj), w której potwierdzają się nasze zarzuty. Z niecierpliwością czekamy na zmiany, które poprawią warunki pracy pracowników urzędów pocztowych. http://wzzpp.home.pl/inne/pip%20wroc%C5%82aw.pdf