Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Wpisy 2010r.


19.12.10r.

Stanowisko WZZPP w sprawie nowego, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

W dniu 13-09-2010 roku nastąpiło uroczyste podpisanie ZUZP. Niespełna po dwóch miesiącach, czyli 10-11-2010 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie dokonał wpisu tego dokumentu do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy. Obecnie pracownicy otrzymują, lub już otrzymali porozumienia, bądź wypowiedzenia zmieniające, wskutek wejścia nowego ZUZP od 01.01.2011 roku. Z uwagi na fakt, że Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy jest formą umowy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, które powinny mieć świadomość tego, co podpisują w imieniu tych, których reprezentują, podpisu przedstawiciela WZZPP pod zawartym ZUZP nie ma.

Uważamy, że każdy dokument, przed złożeniem podpisu należy dokładnie przeanalizować. Analiza dokonana przez naszą organizację spowodowała, że uważamy zawarty i zarejestrowany ZUZP jako dokument niespójny, składający się z wielu niedomówień i rozwiązań niekorzystnych dla pracowników w każdym aspekcie. Stąd też decyzja Zarządu WZZPP o nie podpisaniu tego dokumentu. Zwrócić uwagę należy na wiele szczegółów, nie tylko tych odnoszących się do treści, ale również do samego trybu rokowań. Przez kilka lat przedstawiciele ZZ nie mogli dojść do porozumienia z pracodawcą. Nagle, w ciągu kilku dni, w ekspresowym niemal tempie powstaje dokument, który dumnie został określony jako sukces firmy i załogi. Sukcesem z pewnością można go nazwać, ale tylko pracodawcy. Dla pracowników przynosi on same niekorzystne zmiany, które w konsekwencji prowadzą do chudszych portfeli.

Stoimy nadal na stanowisku, że za taką samą pracę należy się jednakowa płaca. Nie możemy się zatem zgodzić z aktualnymi zapisami w ZUZP, które dyskryminują wielu pracowników poprzez kilkuset lub nawet kilkutysięczne rozbieżności płacowe na tych samych stanowiskach pracy. Nie zmieniliśmy również zdania na temat dodatków funkcyjnych i stażowych. Uważamy, że dodatki za staż winny być ustalane kwotowo, a nie jak aktualnie procentowo. Układ procentowy powoduje, że zarabiający lepiej są również uprzywilejowani przy ustalaniu dodatków. To samo dotyczy nagród jubileuszowych. W naszej opinii, wprowadzenie tych zmian pozwoliłoby na pozostawienie dodatku kasowego i szkodliwego. Zastanawiamy się, dlaczego pozbawiono większości załogi tj. listonoszy i asystentów dodatku kasowego, a pozostawiono dodatki funkcyjne. My swoje podejrzenia mamy, ale na to pytanie powinien sobie odpowiedzieć każdy z osobna. Nie potrafimy zrozumieć, skąd akurat 10 letni okres przejściowy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, zwłaszcza że stawki zostały solidnie zmniejszone. Uważamy, że negocjujące ZUZP związki zawodowe oddały wszystko, nie uzyskując w zamian nic. Negocjacje z założenia nie na tym polegają.

Brak naszego podpisu pod pełnym niedomówień, niejasności i przejawów dyskryminacji jakie znajdują się w ZUZP nie zwalnia nas jednak z odpowiedzialności. Zgodnie z naszą wcześniejszą deklaracją z 19-06-2009 roku, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Nie zrezygnowaliśmy z podejmowania stosownych kroków, wskutek których interesy pracowników będą właściwie zabezpieczone. Pomimo faktu, że nie jesteśmy stroną ZUZP, to jesteśmy gotowi rozmawiać na temat układu zbiorowego, w pełni zgodnego z prawem i chroniącego interesy załogi, a nie tylko Zarządu PP S.A..

07.12.10r.

Otrzymałeś lub otrzymałaś porozumienie zmieniające? Zastanawiasz się, czy masz je przyjąć? Co grozi za odrzucenie porozumienia? Jeśli go nie przyjmę, to czy zwolnią mnie z pracy?

Jeśli zadajesz sobie te lub podobne pytania w związku z wejściem w życie nowego ZUZP-u to ten artykuł jest dla Ciebie.

WZZPP wyjaśnia, radzi i apeluje.

W najbliższych dniach będą wręczane, bądź już są „porozumienia zmieniające” związane z Uchwałą Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 16 listopada 2010 roku

Nr 351/2010 w sprawie regulaminu dokonywania wypowiedzeń zmieniających warunki umów o pracę pracowników Poczty Polskiej S.A. z przyczyn niedotyczących pracowników, która związana jest z faktem zarejestrowania przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie w dniu 10 listopada 2010 roku Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

W treści porozumień zawarte są szczątkowe informacje dotyczące proponowanych zmian w zakresie warunków pracy i płacy. Wobec powyższego pracownik powinien być poinformowany o wszelkich zmianach, a wątpliwości muszą być mu wyjaśnione przez przedstawiciela pracodawcy, włącznie z udostępnieniem tekstu uchwały i innych dokumentów potwierdzających proponowane nowe warunki pracy. Pracownik powinien mieć jasno określone warunki pracy i płacy, a ich wypowiedzenie winno wyszczególniać te, które z nich uległy zmianie.

Ponawiamy apel o głębokie zastanowienie się przed podpisaniem dokumentów, czy zmiana warunków pracy i płacy ma być w formie porozumienia stron, czy też w formie wypowiedzenia zmieniającego. Porozumienie powinno być zgodnym oświadczeniem woli pracownika i pracodawcy uzgadniającym nowe warunki pracy lub płacy w miejsce dotychczasowych, a podpisanie jego jest ostatecznym przyjęciem nowych warunków.

Kika uwag na temat porozumienia zmieniającego:

1. Pracownik ma prawo, bez żadnych konsekwencji, odmówić podpisania porozumienia i wystarczy do tego odmowa ustna (prawo nie stanowi o tym, że pisemna forma odmowy może być wymagana).

2. Pracownik ma prawo żądać czasu do namysłu przed podjęciem decyzji, a ramy tego czasu (terminy) nie są określone prawem.

3. Podpisanie porozumienia jest definitywnym wyrażeniem zgody na zaproponowane warunki i uniemożliwia dochodzenia ewentualnych roszczeń pracowniczych (Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy Pracy).

4. Próba wymuszenia na pracowniku podpisania porozumienia jest całkowicie bezprawna i karalna.

5. Niepodpisanie porozumienia nie będzie skutkowało wypowiedzeniem definitywnym (zwolnieniem z pracy), a jedynie wręczeniem wypowiedzenia zmieniającego.

W przypadku odmowy podpisania porozumienia, pracodawca zastosuje tryb wypowiedzenia zmieniającego.

1. Okres tego wypowiedzenia musi obejmować pełne miesiące kalendarzowe i jest uzależniony od stażu pracy danego pracownika w Poczcie Polskiej.

2. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną i zawierać rzeczywiste uzasadnienie.

3. Do połowy okresu wypowiedzenia pracownik ma prawo zastanowić się nad decyzją, czy przyjmuje proponowane mu warunki, czy nie.

4. W przypadku członków związku zawodowego, pracodawca musi przeprowadzić, przewidzianą w kodeksie pracy konsultację z organizacją związkową reprezentującą pracownika.

5. W przypadku pracowników niezrzeszonych, pracodawca ma obowiązek poinformować o możliwości wskazania organizacji związkowej, która będzie mogła (nie musi) reprezentować ich interesy.

6. Przez cały okres wypowiedzenia, pracownika obowiązują dotychczasowe warunki pracy i płacy oraz uprawnienia.

Szanowni Członkowie WZZPP, i Wy- niezrzeszeni w naszym związku, nie bójcie się wypowiedzeń zmieniających!

Wypowiedzenia te nie są definitywne lecz zmieniające. Oznacza to, że nie tracicie pracy, tylko zmieniają się jej warunki. Jednocześnie dają Wam możliwość ewentualnego dochodzenia swoich roszczeń w przyszłości.

Oprócz wymienionych wyżej dokumentów pracodawca będzie także wręczał oświadczenia o przynależności do związku zawodowego. Należy je wypełnić zgodnie z przynależnością związkową lub wskazać tę organizację, która ma nas reprezentować.

05.10.10r.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy apel od jednego z Przewodniczących Zakładowej Organizacji Związkowej. Skoro jest to apel, to publikujemy go na naszych łamach. Może ktoś z Państwa zechce poprzeć tezy tam zawarte. My-WZZPP uważamy je za niegodziwe i sprzeczne z zasadami jakie wyznajemy. I jeszcze jedno- pisownia jest oryginalna.

02.10.10r.

Od dnia 01.10.2010 roku, nasz Kolega Jacek Górzny przestał być pracownikiem naszej Spółki. Rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu WZZPP złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Skarbnika Związku.

Jacku, Zarząd WZZPP serdecznie dziękuje za wszystko to, co zrobiłeś dla Związku jak i dla jego Członków. Życzymy pomyślności na nowej, zawodowej drodze życia. Obyś nigdy już nie musiał korzystać z instytucji związków zawodowych, aby poprawić swój pracowniczy los.

28.09.10r.

Wiele godzin trwało ostatnie posiedzenie Zarządu WZZPP. Głównym tematem był nowy, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Kilka dni temu, we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zarządu WZZPP. Głównym tematem był oczywiście Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.  Uważamy go za kolejny, po Regulaminach Premiowania i Pracy, bubel. Tak więc i tym razem wyjątku nie było. Układ w takiej treści nie został  i nie zostanie przez naszą organizację zaakceptowany i podpisany. Postaramy się w niniejszej notatce przybliżyć Państwu nasz punkt widzenia. Zapewniamy, że warto doczytać ją do końca.

Dla nawet niezbyt wnikliwego czytelnika oczywiste jest, że chwalony przez niektórych (niestety również przez związki zawodowe) układ zbiorowy nie może być korzystny dla pracowników. Stawianie tezy, że sukcesem jest to, że pozostały nagrody jubileuszowe nie może być przez nas akceptowane. Cóż bowiem ma sobie myśleć pracownik z 3-4 letnim stażem? Dla niego nic nie „utargowano”.

Naszych wątpliwości przybywa. Jak to możliwe, że negocjacje nad dokumentem rozpoczynają wszystkie organizacje, które taką wolę wyraziły, a kończą je tylko dwie? Jak to możliwe, że nagle rzeczy, które wydawały się, nie tylko dla nas fundamentem, stawały się zupełnie nieistotne? W ciągu kilkudziesięciu minut nasze stanowisko przedstawione w piśmie P/WZZ/153/10 (które już na naszej stronie prezentowaliśmy) zostało odrzucone. My nadal podtrzymujemy stwierdzenia zawarte w tym piśmie.

Nie możemy podpisać się pod dokumentem, który zamiast likwidować dyskryminację, jeszcze ją powiększa. Czym różni się bowiem staż pracy np. dyrektora od stażu np. listonosza? W opinii sygnatariuszy różni się bardzo. Przy wynagrodzeniu listonosza w wysokości X złotych, za 15 lat pracy w PP otrzyma on 1,5*X złotych nagrody jubileuszowej. Tymczasem dyrektor mający wynagrodzenie 4*X otrzyma za TEN SAM STAŻ 6*X. WZZPP uważa, że staż zarówno listonosza jak i dyrektora jest taki sam, zatem dodatki te powinny być wypłacane w równej wysokości. Od samego początku rokowań postulowaliśmy kwotowe dodatki stażowe oraz nagrody jubileuszowe, które zlikwidowałyby dyskryminację w tym zakresie.

A może nie powinniśmy krytykować zapisów mówiących o tym, że o ważnych rzeczach, jak np. fundusz wynagrodzeń może decydować samodzielnie pracodawca? Owszem, najpierw musi przedstawić swoją propozycję partnerom społecznym. Niemniej jednak, w przypadku braku porozumienia ma wolną rękę.

Wiele naszych zastrzeżeń budzą tabele wynagrodzeń zasadniczych jak i akordowych. Tak duże różnice, w dalszym ciągu tworzą zabronioną przez prawo dyskryminację. Dodatkowo, jedna kategoria konsumuje kilka niżej sytuowanych. W konsekwencji pracownik z wyższej grupy, lepiej przecież wykwalifikowany i bardziej doświadczony, może zarabiać zdecydowanie gorzej od należącego do niższej grupy

O trybie i klimacie tzw. negocjacji już informowaliśmy. Aby to przybliżyć Państwu i żeby zobrazować to, co tak naprawdę było ważne, prezentujemy krótki fragment nagrania jednego ze spotkań. Otrzymaliśmy je już kilkanaście dni temu, ale długo biliśmy się z myślami, czy je publikować. Uznaliśmy, że tak trzeba. Może wreszcie unikniemy zarzutów, że znowu coś zmyślamy i tworzymy teorie spiskowe. Może wreszcie niektórzy przejrzą na oczy. Może wreszcie niektórzy zaczną się wstydzić. Dla jasności- poniższy fragment pochodzi z negocjacji nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Autorem pytania jest jeden z przedstawicieli załogi.

Po wysłuchaniu tej wypowiedzi „boimy” się reakcji autora na to, że byliśmy zwolennikami likwidacji dodatku funkcyjnego kosztem pozostawienia dodatku stażowego na zasadach opisanych wyżej oraz dodatku kasowego na dotychczasowych warunkach.

Podczas posiedzenia Zarządu ustalono, jakie działania podejmie WZZPP w sprawie ZUZP-u. Na razie jednak musimy powstrzymać się z upublicznieniem naszych planów. Powtarzamy: na razie.

28.08.10r.

Pistolet przy skroni, własne interesy i wielka porażka, czyli ostatnie spotkanie w sprawie ZUZP.

W dniach 25-27 sierpnia 2010 roku odbyły się kolejne spotkania w sprawie

Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. My tych spotkań negocjacjami nazwać nie możemy. Pracodawca w naszej opinii zastosował bowiem metodę: albo podpiszecie ZUZP na moich warunkach, albo ja wprowadzam swoje i rozpoczynam procedurę wypowiedzeń. Dodatkowo powstał przez niektórych zwany pakiet handlowy. Polega on na założeniu, że związki zawodowe muszą się zgodzić na wszystko łącznie tj. na projekt ZUZP, na zmiany w Regulaminie Premiowania, Pracy i Świadczeń Socjalnych. Założenia tych zmian przedstawił Przewodniczący WZZPP na Wolnym Forum. Można do tego dodać, że niemal każdy projekt zmian zakłada zmarginalizowanie wpływu związków zawodowych na decyzje samego pracodawcy, bądź jego pełnomocników w terenie.

Przypominamy, że WZZPP kilka dni temu wystosował pismo w sprawie określenia dokładnego, stałego miejsca pracy pracowników. Dla jasności należy wspomnieć, że jego adresatem była Dyrektor CZK, pani Magdalena Drabent. Ku naszemu zdziwieniu, podczas spotkania, pani Dyrektor nie wiedziała o jakim piśmie mowa i poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia na temat poruszanego przez przedstawiciela naszej organizacji problemu. Uznaliśmy, że treść pisma w sposób bardzo szczegółowy wyjaśnia tę kwestię. Skoro z pismem zapoznał się Prezes Zarządu PP S.A., co sam przyznał, mogła to również zrobić sama adresatka. Związki zawodowe zgodnie stwierdziły, że określenie stałego miejsca pracy jest fundamentem, na którym należy budować umowy o pracę oraz omawiany ZUZP. Stan pełnej zgody trwał do najbliższej przerwy. Wtedy to, od jednej z Koleżanek usłyszeliśmy, że zajmujemy się „pierdołami, a przecież najważniejsze są jubileusze”. Otóż informujemy wszem i wobec, że w naszej opinii jubileusze NIE SĄ najważniejsze. Zakładając, że w wariancie optymistycznym nagrody jubileuszowe będą obowiązywać przez 10 lat i to w wymiarze niższym niż obecnie, pracownik skorzysta z nich maksymalnie dwa razy. W tym samym czasie, przez 3650 dni będzie mógł, decyzją pracodawcy, pracować w dowolnym miejscu miasta, gminy czy powiatu. Taki rodzaj delegacji, tyle że bez konieczności spełnienia warunków określonych w Kodeksie pracy. My postulujemy określenia konkretnego urzędu lub miejsca, gdzie pracownik musi rozpocząć i zakończyć świadczenie pracy. Niestety, z każdą godziną nasze nadzieje na zapis w nowym dokumencie malały, aby zniknąć zupełnie po stwierdzeniu, że na ten temat dyskusji już nie ma.

Dla zobrazowania atmosfery i podejścia niektórych uczestników do zagadnień związanych z ZUZP posłużymy się pewną scenką, która nas nie tylko zszokowała, ale uświadomiła w zupełności o intencjach niektórych działaczy. Na propozycję jednego z przewodniczących tzw. młodego pokolenia, która zakładała ustępstwa w sprawie wysokości nagród jubileuszowych, z sali padła reprymenda: „nie przeginaj, bo ja mam w przyszłym roku jubilata”. Autorka tych słów zapomniała chyba, że była na sali nie po to, by dbać o swój interes, ale o dobro swoich członków. A może to my jesteśmy idealistami, a ta pani o niczym nie musi pamiętać…

Z ważniejszych stwierdzeń można przytoczyć zapewnienia, że Zarząd Poczty Polskiej S.A. rozważy możliwość odstąpienia od wariantu, proponowanego w projekcie zmian, zawieszającego nagrodę roczną w latach 2011 i 2012.

W ostatnim dniu spotkań pracodawca otrzymał od partnerów społecznych kolejny projekt układu zbiorowego. Niezależnie od decyzji Zarządu, co do jego przyszłości my-WZZPP uważamy się za przegranego w tej potyczce. Wracamy ze spuszczonymi głowami, z poczuciem, że mogliśmy zawieść. Spotkania te obnażyły słabość związków zawodowych. Pokazały, że fragment wywiadu Prezesa Zarządu naszej spółki, w którym wspomina, że mamy do czynienia z silnymi związkami, można włożyć między bajki. Niemniej jednak spodziewamy się, że znajdą się tacy, którzy będą twierdzić, że osiągnęli sukces.

Wraz z biciem się w piersi nie zapominamy o naszym stanowisku z dnia 19.06.2009 roku, w którym to uważamy, że „nawet brak szans na skuteczność, nie zwalnia nas od bezustannego obowiązku walki o prawa, do czego zostaliśmy powołani i z czego nigdy nie zrezygnujemy”.  Dlatego też, w imię tego motta będziemy walczyć. Z naszych wstępnych założeń wynika, że zmuszeniu będziemy to robić głównie przed obliczem sądów. Tam bowiem, na sali sądowej traktowani jesteśmy rzeczywiście jak partner społeczny i nikt nie próbuje interpretować prawa według własnego mniemania. Jeżeli to jest jedyna droga- trudno- będziemy musieli z niej korzystać coraz częściej.

21.08.10r.

Przedstawiamy Państwu komunikat z ostatniego spotkania w sprawie ZUZP.

W dniach 18-19 sierpnia 2010 roku odbyły się spotkania w sprawie

Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

W pierwszym dniu poświęconym na wewnętrzne uzgodnienia ZZ, strona związkowa nadal podkreślała utrzymanie przez okres 10 lat konieczności wypłacania nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno rentowych na dotychczasowych warunkach. Poruszono również kwestię zamiaru Pracodawcy dokonania zmian w zasadach określania miejsca wykonywania pracy. W tej sprawie, w dniu 20.08.2010 WZZPP wystosował pismo do pracodawcy.

W drugim dniu spotkania, w którym po stronie Pracodawcy uczestniczyli

Prezes PP S.A. Andrzej Polakowski oraz Członkowie Zarządu PP S.A.

Mirosław Markiewicz oraz Mariusz Popek omówiono poszczególne zapisy projektu ZUZP.

Niestety, ale stanowisko Pracodawcy odnośnie likwidacji nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno rentowych, uległo drastycznemu usztywnieniu. Członek Zarządu Mariusz Popek stwierdził, że Zarząd PP S.A. nie zgodzi się na żadne okresy przejściowe. Uwzględniając wszelkiego rodzaju doniesienia prasowe, że Prezes Polakowski ma zaoszczędzić ponad 1,7 miliarda złotych, oświadczenie Członka Zarządu nie stanowiło elementu zaskoczenia.

11.08.10r.

W dniu 09-08-2010 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i Zarządu PP S.A. w sprawie ZUZP.

W dniu 09-08-2010 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i Zarządu PP S.A.. Spotkanie podzielone było na dwie części, w godz. 11-13 odbyły się wewnętrzne rozmowy Związków Zawodowych. W tej części omówiono rozbieżności w projekcie ZUZP pracodawcy i ZZ. Podczas dyskusji kilkakrotnie podkreślono, że pracownicy oczekują ze strony ZZ podjęcia bardziej konkretnych działań w obliczu zmian, jakie proponuje Zarząd. Poruszono też kwestię lekceważenia przez pracodawcę stanowiska ZZ wobec projektu ,,Warunków wynagradzania”.

W drugiej części spotkania pracodawcę reprezentowali panowie Prezesi Mirosław Markiewicz i Mariusz Popek oraz pani Dyrektor Magdalena Drabent.

Prezes Markiewicz na wstępie zaznaczył, że Zarządowi zależy na kontynuowaniu negocjacji nowego ZUZP, jednak wobec braku postępu w tych negocjacjach, Zarząd był zmuszony do wprowadzenia nowych, indywidualnych warunków wynagradzania. Dyrektor Drabent podkreśliła, że nie ma możliwości podpisania ZUZP według wcześniejszej propozycji pracodawcy ( tej z nagrodami jubileuszowymi za lata pracy w Poczcie), ponieważ zmieniła się sytuacja ekonomiczna spółki. Jednocześnie pracodawca wyraził wolę konsultowania nowych warunków wynagradzania równolegle do ZUZP.

Strona związkowa oświadczyła, że nie przystąpi do konsultowania nowych warunków wynagradzania, ponieważ według posiadanej opinii prawnej propozycja pracodawcy jest niezgodna z prawem. Pracodawca  na ten temat ma odmienne zdanie i na tę okoliczność również posiada opinię prawną, którą przedstawi stronie Związkowej.

Prezes Markiewicz po wielokrotnie ponawianym pytaniu: czy Zarząd jest skłonny zawiesić podjęte działania na okres pozwalający na spokojne negocjacje ZUZP, w końcu oświadczył, że Zarząd odstępuje od zamiaru wdrażania porozumień zmieniających, jednak na pytanie, czy od razu przejdzie do wręczania wypowiedzeń padła wymijająca odpowiedź.

Na spotkaniu poruszono także kwestię braku jakiejkolwiek odpowiedzialności byłego kierownictwa Poczty Polskiej jak i obecnego Zarządu za wprowadzone zmiany i spowodowane straty. W normalnej firmie gdy rosną koszty i spadają przychody, w pierwszej kolejności odwołuje się Zarząd, natomiast w naszej Spółce konsekwencje i koszty mylnych decyzji ponoszą jej pracownicy.

Kolejne spotkanie w sprawie ZUZP odbędzie się 19.08.2010 roku.

04.08.10r.

Konsultacje to czy negocjacje?

W dniu 02.08.2010 roku odbyło się spotkanie Pracodawcy z przedstawicielami związków zawodowych. Zarząd Poczty Polskiej S.A. reprezentował Członek Zarządu, pan Mariusz Popek. Zaplanowane przez pracodawcę konsultacje w sprawie wypowiedzeń zmieniających nie odbyły się. Strona związkowa oświadczyła, że przybyła na spotkanie w celu kontynuacji rokowań nad ZUZP. Wręczono kolejny projekt układu zbiorowego. Zakłada on m.in. pozostawienie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych na dotychczasowych zasadach przez okres 10 lat od momentu wejściatego dokumentu w życie . Warto dodać, że pod pismem z żądaniem podjęcia negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy podpisały się prawie wszystkie, działające w PP S.A. zakładowa organizacje związkowe.

Pracodawca w niebywale sprytny sposób próbował przekształcić spotkanie w konsultacje dotyczące wypowiedzeń. Odbywać się one miały poprzez wyświetlanie slajdów i odczytywanie ich treści. Wobec oświadczenia partnerów społecznych (z wyjątkiem jednego), że nie mogą brać udziału w konsultacjach nad czymś, co samo w sobie jest niezgodne z prawem, spotkanie zakończono. Czas teraz na decyzję Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie zarówno pisma jak i projektu ZUZP.

01.08.10r.

Na dzień 02 sierpnia 2010 roku zaplanowano kolejne konsultacje w sprawie zamiaru dokonania wypowiedzeń zmieniających dla pracowników Poczty Polskiej S.A.

23.07.10r.

Przedstawiamy krótki komunikat z wczorajszych konsultacji.

W dniu 22 07 2010roku w Warszawie odbyło się potkanie przedstawicieli związków zawodowych z Zarządem PP S.A., zwane spotkaniem konsultacyjnym, w którym ze strony Zarządu uczestniczyli Prezes Polakowski i Członek Zarządu Markiewicz .

Tak zwane związki reprezentatywne przygotowały stanowisko, które po zaakceptowaniu przedstawione zostało Zarządowi. Główną tezą tego stanowiska jest stwierdzenie , że działania jakie podjął ostatnio Zarząd PP S.A są niezgodne z prawem. Jest to de facto próba wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania tylko pod inną nazwą. Przypominamy, że wcześniej na wprowadzenie tego dokumentu zgody nie wyraziły wszystkie działające w Poczcie związki.

W części wewnętrznej, przeznaczonej dla ZZ przedstawiono pewne propozycje działań jakie będą proponowane pracownikom. W tej chwili jednak za wcześnie by o tym mówić.

Tyle o faktach, a teraz kilka subiektywnych uwag.

Prezes Polakowski wyraźnie stwierdził , że proponowany dokument zwany Warunkami Wynagradzania nie jest aktem normatywnym. Moim zdaniem, pracodawca ma zatem świadomość , że jego działania balansują na granicy prawa, a niejednokrotnie te granica przekraczają. Związki zawodowe, a raczej ich działacze nie maja świadomości tego, jak wygląda praktyka działania przedstawicieli pracodawcy na dole, łudzą się wiec nadal, że takie spotkania cokolwiek mogą zmienić.

Członek Zarządu WZZPP

Józef Grabarczyk

22.07.10r.

Dziś o godz. 11:00 rozpoczną się konsultacje pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi w sprawie zamiaru dokonania wypowiedzeń zmieniających dla pracowników naszej Spółki.

Szczegóły oczywiście podamy na naszej stronie.

16.07.10r.

W dniu 15.07.2010 roku WZZPP złożył pozew w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieście IV Wydział Pracy, przeciwko Zarządowi Poczty Polskiej S.A. o stwierdzenie szykan w stosunku do Członka Zarządu Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty Wiesława Konieczko oraz dyskryminacji w zatrudnieniu. Całość pozwu opublikujemy w późniejszym terminie. Przyzwoitość wymaga, aby o jego treści w pierwszej kolejności dowiedziała się strona pozwana.

13.07.10r.

W dniu dzisiejszym skontaktował się z nami Przewodniczący Związku  Zawodowego Pracowników Poczty „Galicja” w Krośnie- Kazimierz Hadam z żądaniem przeprosin i sprostowania na stronie nieprawdziwych i obraźliwych Jego zdaniem informacji zawartej na naszej stronie dnia 15.06.2010 roku.

WZZPP nadal podtrzymuje tezy zawarte w tej wiadomości. Warto podkreślić, że w trakcie rozmowy telefonicznej ze strony pana Hadama padły groźby, że w razie niespełnienia jego żądań „wyciągnie wszystkie brudy, aby zniszczyć” naszego Kolegę, Wiesława Konieczkę. Zastanawiamy się o jakie „brudy” chodzi, ale na pewno ich się nie boimy. Również nie mamy obaw co do zapowiadanej krucjaty przeciwko WZZPP na terenie Podkarpacia.

Żeby była jasność- sprostowania i przeprosin nie będzie.

13.07.10r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana adresu mailowego naszej organizacji. Teraz oficjalny, nasz adres to zarzad@wzzpp.pl

29.06.10r.

Organizatorzy turnieju piłkarskiego w Braniewie dziękują za pomoc.

W imieniu organizatorów i uczestników

Turnieju Piłkarskiego o Puchar Burmistrza Braniewa

Dziękujemy:

Panu Burmistrzowi Miasta Braniewa Henrykowi Mrozińskiemu za ufundowanie Pucharu i nagród, objęcie imprezy patronatem oraz osobisty w niej udział .

Wójtowi Gminy Braniewo Panu Wincentemu Przyborowskiemu za ufundowanie pucharu, nagród i udział w imprezie.

Zarządowi WZZPP we Wrocławiu za ufundowanie pucharów i nagród.

Dziękujemy za wsparcie imprezy:

Pani Reginie Cysarz i Zarządowi NSZZ Pracowników Poczty polskiej w Elblągu

Jakubowi Pietrzakowi z PH-U Trzeci Wymiar w Braniewie

Panu Andrzejowi Skoczylasowi z Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Braniewie

Panu Jerzemu Charzyńskiemu z firmy HYDRO-MAL Materiały Budowlane w Braniewie

Państwu Danucie i Stanisławowi Sielskim z Hurtowni Owocowo-Warzywnej w Braniewie

Panu Krzysztof Murawskiemu z Zakładu Szklarsko-Stolarskiego

w Braniewie

Panu Tomaszowi Wysokiemu z firmy Auto- Naprawa w Starym Siedlisku

Pani Joannie Barszcz ze Sklepu Spożywczo- Przemysłowego w Nowej Pasłęce

Właścicielom Piekarni Warmińskiej w Braniewie

Zarząd Komisji Terenowej

WZZPP w Braniewie

18.06.10r.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią na forum WZZPP prezentujemy kilka słów odnośnie spotkania w dniach 16-17 czerwca br. w sprawie ZUZP.

Pierwszy dzień spotkania poświęcony był ustaleniom wewnętrznym, bez udziału przedstawicieli pracodawcy. Podczas kilkugodzinnej dyskusji na temat związany z ZUZP, znaczną część czasu poświęcono na osobiste wycieczki, pretensje i żale. W kwestii zasadniczej, przyjęto że w dniu następnym zanim rozpoczną się rokowania nad ZUZP w pierwszej kolejności związki zawodowe muszą otrzymać informacje dotyczące funduszu wynagrodzeń, dopiero po uzyskaniu tych danych będzie możliwe kontynuowanie rozmów względem konkretnych zapisów w Układzie Zbiorowym Pracy.

Zgodnie z ustaleniami w dniu następnym, przedstawiciele strony społecznej zażądali przedstawienia szczegółowego naliczenia funduszu płac, uzależniając od tych informacji podjęcie rokowań nad ZUZP. Przybyły na spotkanie Prezes PP S.A. oświadczył, że nie otrzymamy w dniu dzisiejszym tych danych, gdyż on ich nie posiada, a jedyną osobą która mogła by nam udzielić szczegółowych wyjaśnień w tej kwestii Pan Prezes Markiewicz jest nieobecny i nieosiągalny w tym dniu. W związku z takim stanowiskiem Pracodawcy, przedstawiciel jednej z organizacji związkowych zaproponował, by w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji, to na każdym spotkaniu dotyczącym rokowań nad ZUZP niezbędna będzie obecność trzech Członków Zarządu Spółki. Propozycja ta spotkała się z akceptacją Prezesa PP S.A. i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zostaną przedstawione konkretne dane dotyczące funduszu wynagrodzeń na rok 2010.

Termin kolejnego spotkania w kwestii ZUZP uzależniony jest od kalendarza Członków Zarządu Spółki. Następnie poruszono kwestie doniesień GW dotyczących zmian wizualizacji Poczty Polskiej (logo) oraz szereg różnych zagadnień nie związanych z ZUZP.

16.06.10r.

W dniu dzisiejszym w Okręgowym Sądzie Pracy we Wrocławiu odbyła się rozprawa z powództwa pracodawcy przeciwko Leszkowi Mularczykowi, Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy. Powód zakwestionował zarówno funkcję pozwanego jak i prawidłowość przeprowadzonych wyborów. Sąd na dzisiejszej rozprawie odrzucił pozew w całości. Przypominamy, że żądanie uznania przez pracodawcę Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy p. Leszka Mularczyka to jeden z punktów prowadzonego przez WZZPP sporu zbiorowego. Pracodawca zamiast rozmów wolał złożyć w tej sprawie pozew. Okazało się, że Sąd podzielił nasze stanowisko. Orzeczenie Sądu Okręgowego jest nieprawomocne.

15.06.10r.

Rzadko zabieramy głos w sprawie działalności innych związków zawodowych. Tym razem robimy wyjątek, musimy zrobić.

Ci z Państwa, którzy od jakiegoś czasu aktywnie śledzą niniejszą stroną, Wolne Forum jak i Komunikator znają przypadek naszego Kolegi Wiesława Konieczki. Od kilku tygodni doświadcza szykan ze strony pracodawcy. To właśnie to doświadczenie zmusiło nas do ujawnienia pewnych faktów. Uważamy bowiem, że zachowania, które opiszemy nie są godne związków zawodowych.

Pominęliśmy milczeniem, choć politowanie na naszych twarzach się pojawiło, gdy pewien związek ogłosił, że w związku z żałobą narodową odstępuje od sporu zbiorowego i już nie chce, aby pracownicy odzyskali swoje pieniądze. W imię tragedii zdecydowano, że nie należy się upominać o tych, do obrony których zostali powołani.

Jednak w obliczu pewnego zdarzenia milczeć już nie możemy. Otóż na ostatnim spotkaniu w ramach sporu zbiorowego toczonego przez WZZPP, jak Państwo już wiecie poruszono również kwestię kol. Konieczki. W naszej relacji z tego spotkania napisaliśmy, że  „dowiedzieliśmy się (…), że w momencie ewentualnego wypowiedzenia o pracę, bądź zmniejszenia wynagrodzenia dyrektorom pierwszymi, którzy pukają do drzwi w ich obronie są związkowcy. Poinformowano nas nawet o jednym, konkretnym przypadku”. Otóż podczas tego spotkania pełnomocnik pracodawcy zaprezentował, jako argument w dyskusji na temat szykan naszego kolegi, pismo pewnego związku zawodowego, w którym związek ten staje w obronie….dyrektora jednostki, w której pracuje kol. Konieczko. Powoli układamy wszystkie klocki w tej sprawie. Dysponujemy solidnym materiałem dowodowym na bezprawne działania niektórych przełożonych kol. Wiesława Konieczki. Okazuje się, że nawet w takich okolicznościach zależności pomiędzy niektórymi związkami zawodowymi i dyrektorami są ważniejsze od dobra osobistego i zdrowia pojedynczego pracownika.

Długo zastanawialiśmy się czy informować o tym przypadku pracowników. Uznaliśmy, że skoro przewodniczący podpisuje się pod oficjalnym pismem, to jego członkowie, jak również ci, którzy by chcieli do tego związku wstąpić powinni o takich rzeczach wiedzieć.

Organizacją, o której piszemy to Związek Zawodowy Pracowników Poczty „Galicja” w Krośnie. Jego przewodniczący to Kazimierz Hadam.

My na miejscu tego pana spalilibyśmy się ze wstydu.

Ubolewamy przy tym, że w walce o prawo do godności pracownika mamy w innym związku przeciwnika, a nie sojusznika. Przy okazji serdecznie dziękujemy tym Koleżankom i Kolegom związkowcom, którzy zainteresowali się tą sprawą i zdecydowanie stanęły po stronie pracownika.

p.s. Wiesław Konieczko to były członek Związku „Galicja”, który z wielu powodów zrezygnował z przynależności do niego i związał się z WZZPP. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim z poważnymi problemami zdrowotnymi związanymi z jego sytuacją zawodową.

14.06.10r.

 UWAGA ZMIANA TELEFONóW!!!

Informujemy, że nastąpiła zmiana numerów telefonów komórkowych wszystkich Członków Zarządu WZZPP.

07.06.10r.

Miło nam Państwa poinformować, że powstała kolejna Komisja Terenowa WZZPP. Tym razem w Częstochowie.

Skład Komisji:

Jacek Chłąd – Przewodniczący

Piotr Szeps – Zastępca

Marcin Skubiszewski  – Sekretarz

Konrad Szlęzak  – Członek

Zgodnie ze Statutem WZZPP kol. Jacek Chłąd został Członkiem Zarządu WZZPP.

Witamy Koleżanki i Kolegów z Częstochowy i życzymy sukcesów w działalności.

02.06.10r.

W związku z pewnymi niedomówieniami, pogłoskami i plotkami prezentujemy Państwu treść pisma z dnia 26.05.2010 roku , jakie WZZPP wystosował do Zarządu Poczty Polskiej S.A.. Wnioskowaliśmy w nim o usprawiedliwienie nieobecności wraz z prawem do wynagrodzenia tym pracownikom, których dotknęła powódź. Niestety, póki co pracodawca nie ustosunkował się do tego apelu.

18.05.10r.

W dniu dzisiejszym wpłynęło do nas pismo Dyrektora CP p. Ryszarda Kumkowskiego w sprawie szykan, jakich doświadcza Członek Zarządu WZZPP- kol. Wiesław Konieczko. Zanim my skomentujemy treść tego dokumentu oraz przedstawimy nasze kolejne kroki pozwolimy Państwu samodzielnie wyrobić sobie opinię na temat, zarówno samego pisma jak i postawy pracodawcy wobec długoletnich pracowników. Czekamy na Państwa opinie na naszym Wolnym Forum.

18.05.10r.

Otrzymaliśmy od Klubu Poselskiego Lewica kopię odpowiedzi podsekretarza stanu w Miniserstwie Infrastruktury- Macieja Jankowskiego na interpelację pana Posła Wiesława Szczepańskiego w sprawie III etapu zwolnień grupowych w PP S.A..

17.05.10r.

Uprzejmie informujemy, że Koledzy z Komisji Terenowej WZZPP w Braniewie we współpracy z Burmistrzem Braniewa organizują turniej piłkarski. Przewidywane są atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 502-213-667.

17.05.10r.

Zgodnie z zapowiedziami przedstawiamy Państwu relację z ostatniego spotkania w ramach prowadzonego sporu zbiorowego.

W dniu 13.05.2010 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach prowadzonego przez WZZPP sporu zbiorowego. Tym razem w spotkaniu tym wziął udział Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. p. Paweł Włoch. Warto nadmienić, że pan Włoch to przedstawiciel załogi, w wyniku wyboru przez pracowników naszej firmy. Ku naszemu rozczarowaniu Członek Zarządu opuścił spotkanie po ok. godzinie nie wnosząc żadnych merytorycznych uwag związanych z prowadzonym sporem. Jedyna warta odnotowania wypowiedź pana Prezesa to ta, w której stwierdził, że nie chce się odnosić do Regulaminu Premiowania, bo ma na jego temat własne zdanie, Niestety zdania tego nie poznaliśmy. Dowiedzieliśmy się za to, że w momencie ewentualnego wypowiedzenia o pracę, bądź zmniejszenia wynagrodzenia dyrektorom pierwszymi, którzy pukają do drzwi w ich obronie są związkowcy. Poinformowano nas nawet o jednym, konkretnym przypadku, ale o tym będzie można przeczytać za kilka dni na naszej stronie. Postawą obecnego Członka Zarządu jesteśmy o tyle zdziwieni, że pan Paweł Włoch niejednokrotnie deklarował chęć współpracy ze związkami zawodowymi. WZZPP odnosi wrażenie, że współpracą z naszą organizację przedstawiciel załogi nie jest zainteresowany. Jego prawo. Szkoda tylko, że zapomniał o tym, kogo powinien reprezentować.

Spotkanie rozpoczęło się od podpisania protokołu z poprzedniego spotkania. Następnie, w obecności Pełnomocnika Zarządu do prowadzenia sporu zbiorowego, Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. Pawła Włocha oraz doradcy strony pracodawcy p. Michała Jaszewskiego strona związkowa podpisała i wręczyła dokument, w którym rozszerza postulat nr 1 o wypłatę nienależnie nieuruchomionej premii za miesiąc listopad i grudzień`09. Po przyjęciu i zapoznaniu się z tym dokumentem pracodawca podjął rokowania.

Otrzymano deklarację pracodawcy, że w ciągu 1-2 dni WZZPP otrzyma odpowiedź w sprawie szykan kol. Wiesława Konieczko. Na stwierdzenie, że raport pokontrolny w tej sprawie miał być już wcześniej znany, przedstawiciel pracodawcy stwierdził, że tak to już jest w tej firmie, że nie wszystko od niego zależy. Ciekawy to pogląd, tym bardziej że osoba która to stwierdza występuje w roli pracodawcy, czyli Zarządu PP S.A. Należy nadmienić, że nadal odpowiedzi nie otrzymaliśmy, choć minęły już 2 robocze dni. Nota bene, według otrzymanych w dniu dzisiejszych informacji wynika, że szykany oraz dyskryminowanie kol. Wiesława Konieczko ponownie się wzmogły. Niestety, co jest niepokojące, nie tylko w stosunku do jego osoby.

Podjęto następnie negocjacje w sprawie rozszerzonego postulatu nr 1. Prowadzący negocjacje z upełnomocnienia pracodawcy stwierdził, że nie jest w stanie wyjaśnić nam pewnych patologii występujących w Poczcie, gdyż krótko pracuje w tej firmie. Próbował przy tym zrzucić winę i odpowiedzialność za taką sytuacją na związki zawodowe. Strona związkowa wskazała obszar zwiększenia wynagrodzenia grupy zawodowej dyrektorów w okresie wstrzymania premii, czym fakt ten zaprzeczać może problemom finansowym spółki. Wykazała również, że nieprawdziwym jest argument pracodawcy, jakoby kluczowi klienci zrezygnowali w usług PP S.A., oraz nad wyraz wykazano, że pracodawca wielokrotnie nie wywiązywał się ze składanych deklaracji i wprowadzał w błąd stronę związkową. Wskazano również pewne, możliwe kroki polityki cenowej wobec tych klientów, którzy korzystają z usług Poczty tylko na tych obszarach, na których konkurencja nie chce ich świadczyć. Wskazano również przypadki pracowników, którzy zostali objęci zwolnieniami grupowymi i otrzymali należne im odprawy, a potem znaleźli zatrudnienie w Poczcie Polskiej S.A.. Wykazano przypadki fikcyjnej redukcji pracowników polegającej głównie na zmniejszaniu godzin pracowników eksploatacyjnych. WZZPP w ramach kompromisu zaproponował wypłatę zaległej premii w wysokości 80-90% lub jej wypłatę w ratach bez odsetek. Niestety pracodawca ją odrzucił. Jedyna propozycja kompromisu ze strony pracodawcy polegała na tym, aby strona związkowa wycofała się z postulatu nr 1. Niezrozumiałe to pojęcie kompromisu. Dowiedzieliśmy się również, że oprócz WZZPP jak i 8 organizacji prowadzących oddzielny spór zbiorowy, pozostałe związki rozumieją sytuację nieruchomienia premii, co spowodowało, że nie weszły one w spór z pracodawcą w tej sprawie. Nie wiemy czy takie samo stanowisko mają zainteresowane związki. Wobec braku jakiejkolwiek rozsądnej propozycji kompromisu ze strony pracodawcy ustalono, że w sprawie postulatu nr 1 stanowiska obu stron są rozbieżne.

Przystąpiono zatem do negocjowania postulatu nr 2. W związku ze złożonym pozwem do Sądu Pracy strona związkowa nie widzi woli ze strony pracodawcy do osiągnięcia porozumienia w tej kwestii.

Biorąc powyższe, obie strony zobowiązały się, zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, do sporządzenia protokołu rozbieżności. Podjęto również kwestie partycypowania kosztów związanych z udziałem mediatora. Strona pracodawcy zobowiązała się do podpisania protokołu rozbieżności w sprawie rozszerzonego postulatu nr 1 jak również postulatu nr 2. Po kilkuminutowej przerwie przedstawiciel pracodawcy stwierdził, że nie jest uprawniony do podpisania tego dokumentu. Strona związkowa nadal jednak oczekiwała podpisania protokołu rozbieżności przez osobę upoważnioną przez Zarząd. Po kolejnej przerwie Pełnomocnik Zarządu do prowadzenia negocjacji w ramach sporu zbiorowego stwierdził, że w związku z rozszerzeniem postulatu nr 1 niemożliwe jest podpisanie tego dokumentu. Mając na uwadze, że pismo w sprawie rozszerzenia postulatu nr 1 zostało wręczone przed podjęciem rokowań i w obecności Członka Zarządu, oraz że podjęto i zakończono negocjacje nad rozszerzonym już postulatem nr 1, wobec odmowy podpisania ze strony pracodawcy protokołu rozbieżności należy przyjąć, że pracodawca zerwał rokowania. Brak na sali osoby upoważnionej do podpisania tego dokumentu świadczy o lekceważeniu strony społecznej. Każde bowiem spotkanie w ramach sporu, zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych może zakończyć się protokołem rozbieżności.

Pracodawca po raz kolejny pokazał w jaki sposób traktuje związki zawodowe. Niejednokrotnie utrudniał prowadzenie sporu, czasami wręcz uniemożliwiał jego prowadzenie. Stosuje przy tym działania mające na celu zastraszanie uczestników tego sporu, bądź ich najbliższych. WZZPP nie widzi innej możliwości jak zwrócenie się do instytucji powołanych do egzekwowania prawa. Łamanie obowiązujących aktów prawnych nie było i nie będzie przez nas nigdy tolerowane.

Należy przy tym zaznaczyć, że w aktualnej sytuacji WZZPP nie będzie organizować oraz nie zamierza nawoływać do jakichkolwiek akcji strajkowych. Uważamy bowiem, że każda tego typu akcja będzie szkodliwa zarówno dla firmy jak i jej pracowników. Chcemy osiągnąć postawione nam cele działaniami, które nie uderzą zarówno w załogę jak i w samą firmę.

14.05.10r.

W dniu 13.05.2010 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego zgłoszonego przez WZZPP. W obliczu konieczności podpisania protokołu rozbieżności pracodawca zerwał rokowania. Szczegóły przekażemy Państwu niebawem.

10.05.10r.

Przedstawiamy Państwu oficjalne stanowiska WZZPP w sprawie dwóch projektów- Regulaminu Wynagradzania i aneksu do Regulaminu Premiowania.

Tym samym, możecie Państwo sami ocenić, czy rację mają nie do końca nam życzliwi twierdząc, że WZZPP wyraził zgodę na wprowadzenie w życie obu tych projektów.

21.04.10r.

Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego za nami. Przedstawiamy Państwu relację z tych rokowań.

W dniu 20.04.2010 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach prowadzonego przez WZZPP sporu zbiorowego. W rokowaniach ze strony pracodawcy wziął udział Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. pan Mirosław Markiewicz. Warte odnotowania jest to, że rozmowy były prowadzone w zupełnie innym klimacie. Wreszcie czuło się szacunek dla drugiej strony. W naszym odczuciu, obecność pana Markiewicza na poprzednich spotkaniach mogłaby skutkować tym, że spór byłby już zakończony. W końcu uzyskaliśmy konkretne informacje, których oczekiwaliśmy od początku rozmów. WZZPP nie uzależniło prowadzenia negocjacji od otrzymania nagrania spotkania z 7 stycznia b.r.. Podpisano również protokół z tego spotkania, którego zapisy dotychczas różniły obie strony. Poruszono kwestię szykan, jakich doświadcza w ostatnim czasie sekretarz WZZPP kol.Wiesław Konieczko. Strona związkowa wyraziła obawy, że zarówno sprawa kol. Konieczko jak również pewne działania wobec Kolegów z Torunia mogą być świadomym utrudnianiem prowadzenia sporu zbiorowego. Strona pracodawcy zdecydowanie oświadczyła, że obawy te są nieuzasadnione. Zobowiązano się również do wyjaśnienia tych incydentów.

Odnośnie postulatu wypłacenia nieuruchomionej premii strony pozostały przy swoich stanowiskach. Strona pracodawcy przedstawi WZZPP jeszcze dwie informacje, w tym opinię prawną. W sprawie postulatu mówiącego o Zakładowym Społecznym Inspektorze Pracy strona związkowa oświadczyła, że nie widzi możliwości jego negocjowania z powodu złożenia przez pracodawcę pozwu sądowego przeciw p. Leszkowi Mularczykowi, którego postulat ten dotyczy.

Termin kolejnego spotkania strony uzgodnią po otrzymaniu informacji przez stronę społeczną.

16.04.10r.

Informujemy, że wreszcie, po kolejnej wymianie korespondencji dojdzie do spotkania w ramach zgłoszonego przez WZZPP sporu zbiorowego. Spotkanie to odbędzie się 20.04.2010 roku o godz. 9.00 w Centrum „Dialog” w Warszawie.

16.04.10r.

Zgodnie z zapowiedziami w tym piśmie, podczas 64. posiedzenia Sejmu w dniu 08.04.2010 roku, Posłowie zadali pytania Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, panu Maciejowi Jankowskiemu. Szkoda, że tylko jeden Klub Poselski zainteresował się, sygnalizowanymi przez WZZPP pocztowymi problemami.

Prezentujemy Państwu fragment stenogramu dotyczący naszej firmy z tego posiedzenia. Odpowiedzi pana Jankowskiego komentować nie zamierzamy. Każdy z Państwa zapewne zrobi to lepiej.

16.04.10r.

20.03.2010 roku zamieściliśmy wyrok w sprawie pracownika niesłusznie zwolnionego z pracy. Dziś prezentujemy Państwu uzasadnienie tego wyroku.

Dane osobowe i informacje, które nie powinny zostać ujawnione na publicznym serwerze zostały usunięte.

12.04.10r.

Informujemy, że 10.04.2010 roku powstała kolejna Komisja Terenowa WZZPP.

Komisja ta działa na obszarze CP ORJ Nowy-Sącz. W jej skład weszli:

Józefa Mrozowska – Przewodnicząca

Firszt Krzysztof – Zastępca Przewodniczącej

Anna Ligęza – Sekretarz

Fryczek Maria – Członek

adres siedziby Komisji:

ul. Dunajewskiego 10

33-300 Nowy Sącz

adres e-mail: ktnowysacz@wp.pl

Witamy i życzymy sukcesów.

02.04.10r.

Informacja o nadzwyczajnym spotkaniu oraz o zmianach w Zarządzie WZZPP była żartem prima aprilisowym.  Aktualny skład władz związku można znaleźć na łamach naszej strony.

01.04.10r.

Dnia 31.03.2010 roku w siedzibie WZZPP odbyło się nadzwyczajne spotkanie Zarządu WZZPP. Podczas tego spotkania Przewodniczący związku Piotr Moniuszko oraz dwaj jego zastępcy złożyli rezygnacje ze swoich stanowisk. Pełnienie obowiązków Przewodniczącego WZZPP powierzono dotychczasowemu sekretarzowi WZZPP kol. Wiesławowi Konieczko. O przyczynach tych decyzji i o terminie nowych wyborów poinformujemy Państwa w dniu 02.04.2010 roku.

30.03.10r.

WZZPP wystosował pismo do Dyrektora Centrum Poczty w bulwersującej sprawie szykan Przewodniczącego Komisji Terenowej WZZPP w Brzozowie, kol. Wiesława Konieczko.

30.03.10r.

Otrzymaliśmy kolejną odpowiedź w sprawie prowadzonego sporu zbiorowego. Po raz kolejny niczego się nie dowiedzieliśmy. Znów zbyto nas ogólnikami. Mając na uwadze przede wszystkim meritum sporu wystosowaliśmy, mamy nadzieję, że ostatnie już pismo w tej sprawie.

26.03.10r.

Kolejne spotkania w sprawie ZUZP za nami. Oto relacja naszego przedstawiciela.

W dniach 24-25.03.2010r odbyły się w Warszawie spotkania w ramach negocjacji ZUZP. Pierwszy dzień był tzw. wewnętrznych ustaleń i uzgodnień pomiędzy przedstawicielami ZZ. Obecność na sali około 20% przedstawicieli ZZ uniemożliwiła praktycznie jakąkolwiek dyskusję. Po niespełna dwóch godzinach spotkanie się zakończyło. Należałoby się głęboko zastanowić nad sensem takich spotkań, gdyż oprócz kosztów które ponosi pracodawca, to żadnych korzyści z nich pracownicy nie mają. Coraz bardziej modne staje się przekazywanie pełnomocnictwa przez jednych przedstawicieli ZZ innemu działaczowi z całkiem innej organizacji. Po co więc ta mnogość związków w naszej firmie? Czy chodzi tylko o istnienie?

W drugim dniu ilość działaczy związkowych nie była wiele większa niż dnia poprzedniego. Spotkanie w zasadzie dotyczyło ZUZP, ale nie wiadomo kiedy dyskusja coraz szybciej odbiegała od konkretnych ustaleń, czy rozwiązań. Prowadzący spotkanie Członek Zarządu PP S.A. Mariusz Popek, zaprosił na spotkanie niedawno wybranego przedstawiciela załogi- Członka Zarządu Pawła Włocha, który przedstawił wyniki prac związanych ze zmianami w służbach BHP. Około godziny 14:00 spotkanie się zakończyło.

Nasuwa się zasadnicze pytanie. Po co i w jakim celu są organizowane te spotkania skoro zainteresowanie nimi przez tych, którzy mają reprezentować interes załogi jest znikome? Większość z omawianych przez te dwa dni zagadnień odnośnie ZUZP można było omówić korespondencyjnie, za pomocą poczty elektronicznej.

Piotr Moniuszko

Przewodniczący WZZPP

26.03.10r.

Ktoś się jednak zainteresował. Otrzymaliśmy pierwszą, mamy nadzieję że nie ostatnią odpowiedź w sprawie pisma WZZPP do Ministra Infrastruktury. Póki co, Klub Poselski Lewica jest jedynym, który zareagował. Liczymy na kolejne.

22.03.10r.

W dniach 18-19.03.2010r odbyły się w Warszawie kolejne spotkania w ramach negocjacji ZUZP. Nasz wysłannik przygotował z nich relację.

 W dniach 18-19.03.2010r odbyły się w Warszawie kolejne spotkania w ramach negocjacji ZUZP. Jako przedstawiciel WZZPP miałem wątpliwą przyjemność uczestniczenia w tym dwudniowym „biciu piany”.

W pierwszym dniu miało się odbyć wewnętrzne spotkanie związków zawodowych. Celowo napisałem „miało”, gdyż z uwagi na obecność zaledwie ok. 30 osób, (dla przypomnienia w PP S.A. działa 67 organizacji zakładowych) oraz brak działaczy tzw. „ branżówki” oraz opóźnione przybycie przedstawicieli Solidarności, spotkanie to i podjęte na nim ustalenia nie miały praktycznie żadnego znaczenia.

 Relację z przebiegu dwudniowego spotkania ograniczę do paru zdań i kilku pytań jakie nasunęły mi się na sali.

Czy miało sens organizowanie spotkania wewnętrznego w dniu, 18-03-2010r jeżeli w tym samym dniu jedna z tzw. reprezentatywnych organizacji miała posiedzenie Rady Krajowej? Jaki sens ma pisemne zgłaszanie uwag do ZUZP, jeżeli większość działaczy ignoruje te uwagi, a ci co je czytają i nawet zgadzają się z ich treścią, nie maja odwagi głośno tego powiedzieć?

Jedynym chyba rozsądnym głosem w dyskusji był niemalże adwokacki wykład jednego z kolegów na temat konstrukcji prawnej układów zbiorowych. Jednak podobnie jak to miało miejsce w przypadku naszych pisemnych uwag na wysłuchaniu się skończyło. Większa część dyskusji poświecona była temu, co powiedział w wywiadzie dla Magazynu Poczta Polska Prezes A. Polakowski. Pod koniec spotkania ustalono, że na drugi dzień Prezes Polakowski usłyszy pytanie, czy w związku z wyrażoną w wywiadzie opinią o konieczności uproszczenia systemu płac, Zarząd PP S.A. jest skłonny do zlikwidowania wszystkich dodatków z jednoczesnym włączeniem ich do płacy zasadniczej. Było jeszcze dużo nieistotnej wymiany zdań i osobistych wycieczek na temat dodatku kontrolnego i funkcyjnego.

W dniu następnym w godz. 9-11 kontynuowana była przepychanka pomiędzy kilkoma działaczami, którzy zdominowali całą dyskusję. Po przybyciu Prezesa Polakowskiego i kilku przedstawicieli Centrali Spółki, przedstawiciel Solidarności zadał pytanie na temat włączenia dodatków. Odpowiedź Prezesa, że jest skłonny część środków włączyć do budżetu jednostek, a nie do płacy zasadniczej wywołała burzliwą dyskusję. Prezes Polakowski stwierdził jednoznacznie, że przy okazji nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy cześć środków uzyskanych przy okazji planowanej likwidacji dodatków zostanie pracownikom zabrana (nie powiedział jednak jasno – jak duża).

Nowym wątkiem poruszonym przez Zarząd jest sprawa zmian Regulaminu Premiowania- propozycja ma być przedstawiona za tydzień.

Na koniec kilka subiektywnych uwag do przemyślenia:

Pracodawca w sposób skuteczny narzucił działaczom związkowym rolę „pseudoekonomistów” bawiących się coraz to nowymi tabelkami przekazywanymi w takich ilościach, że już chyba nikt nie potrafi się w tym połapać. Linia negocjacji polegająca na obronie starego układu nie ma w tej chwili żadnego sensu. Pracodawca pokazał jasno, że nie będzie ulegał i należałoby się głęboko zastanowić nad pryncypialnymi punktami, w których można cos uzyskać. Jeżeli działacze prominentnych związków zawodowych nie zmienia sposobu podejścia do negocjacji to nowy układ, o ile nawet zostanie zawarty, nie będzie zawierał nic ponadto, co gwarantuje Kodeks Pracy. W takim przypadku pod znakiem zapytania staje potrzeba negocjacji.

Józef Grabarczyk

Przewodniczący KT WZZPP w Braniewie przy ORJ Elbląg

Członek Zarządu WZZPP

20.03.10r.

Czy warto korzystać z pomocy związku? Czy warto walczyć o swoje? Czy warto machnąć ręką przy bezprawnym zwolnieniu z pracy?

Każdy z Państwa na te pytania powinien odpowiedzieć sobie sam. Aby pomóc w tych trudnych wyborach proponujemy zapoznanie się z pewnym dokumentem. Mamy nadzieję, że zwłaszcza w obecnej sytuacji, będzie on wskazówką do właściwych rozwiązań.

15.03.10r.

WZZPP wystosował pismo do Ministra Infrastruktury pana Cezarego Grabarczyka w sprawie niepokojącej, naszym zdaniem sytuacji w Poczcie Polskiej S.A. oraz planowanymi zwolnieniami grupowymi.

14.03.10r.

WZZPP wystosował pismo do Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, wyrażając w nim swoje stanowisko i propozycje odnośnie tego dokumentu.

10.03.10r.

Zgodnie z naszymi prognozami Zarząd Poczty Polskiej S.A. Uchwałą nr 103/2010 z dnia 09.03.2010 roku wprowadził do stosowania w Spółce  Regulamin zwolnień grupowych.

09.03.10r.

Prezentujemy Państwu odpowiedź WZZPP w sprawie sporu zbiorowego oraz komunikat ze spotkania w sprawie planowanych zwolnień grupowych.

W związku z faktem, że Zarząd Poczty Polskiej S.A. nie odstąpił od III etapu zwolnień grupowych, pomimo wielu zastrzeżeń zgłoszonych przez związki zawodowe, w ciągu najbliższych dni ukaże się wydany przez Pracodawcę Regulamin Zwolnień Grupowych.

Spotkanie, które miało miejsce w dniu 08 marca 2010r., z uwagi na minimalną frekwencję przedstawicieli załogi utwierdziło w zasadzie Zarząd firmy w przekonaniu,

że nie musi przejmować się uwagami, zastrzeżeniami kilku związków zawodowych, skoro zdecydowana większość z nich, poprzez swoją nieobecność z pewnością wielkiego oporu przy dokonywaniu zwolnień i tak stawiać nie będzie.

Prawdopodobnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. po 15 marca 2010r. zostaną wręczane pracownikom pierwsze wypowiedzenia definitywne, bądź zmieniające warunki

umowy o pracę.

WZZPP nadal stoi na stanowisku, że Zarząd Poczty Polskiej S.A. nie ma żadnych podstaw prawnych, aby rozpocząć III turę zwolnień grupowych. W naszej ocenie od momentu zawiadomienia związków zawodowych o zamiarze ich przeprowadzenia Pracodawca naruszył szereg przepisów Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zarząd Spółki nie przedstawił w zasadzie żadnych argumentów przemawiających za koniecznością redukcji zatrudnienia. Wszelkie analizy i dokumenty które zostały przekazane związkom zawodowym podczas spotkań, które pracodawca nazywał konsultacjami, świadczą wręcz o konieczności zwiększenia zatrudnienia w większości grup zawodowych, a nie dają podstaw prawnych do przeprowadzania zwolnień grupowych.

03.03.10r.

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze stanowisko w sprawie planowanych zwolnień grupowych. Ze względu na pewne dane nie możemy jej umieścić na naszej stronie. Zainteresowanych treścią zapraszamy do siedziby WZZPP. Wystosowaliśmy kolejne pismo w tej kwestii.

03.03.10r.

Niestety, zgodnie z naszymi przewidywaniami i mimo naszych próśb o podjęcie rozmów otrzymaliśmy, po raz kolejny pismo w sprawie sporu zbiorowego.

28.02.10r.

25 i 26 lutego 2010 roku odbyły się dwa spotkania. Jedno w sprawie ZUZP, drugie w sprawie kolejnej tury zwolnień grupowych.

W dniu 25 lutego w br. w siedzibie Centrali PP S.A. odbyło się wewnętrzne spotkanie przedstawicieli ZZ odnośnie wcześniej przesłanego projektu nowego,

Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Strona społeczna postanowiła na podstawie wcześniejszych projektów przygotować kolejny własny. Taki projekt powstał i wraz z pismem przewodnim ma zostać przedstawiony Zarządowi Poczty Polskiej S.A. Z uwagi na kontrowersyjność niektórych artykułów w projekcie ZUZP, z którymi nie zgadzamy się, projekt ZUZP przygotowany przez pozostałą większość przedstawicieli ZZ nie został przez nas zaakceptowany. W najbliższych dniach przedstawimy nasze uwagi odnośnie wspomnianego projektu ZUZP.

W dniu następnym, czyli 26 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcą odnośnie planowanych zwolnień grupowych. Przedstawiciele ZZ ponownie zaapelowali o odstąpienie Zarządu od III etapu zwolnień grupowych na co pracodawca stanowczo nie wyraża zgody. W spotkaniu tym udział wzięli Dyrektorzy Centrum Poczty oraz Centrum Rachunkowości, którzy we wszelki możliwy sposób unikali udzielenia rzeczowych informacji związanych ze zwolnieniami grupowymi w kierowanych przez nich centrach. Wszelkie odpowiedzi na zadawane pytania były ogólnikowe, w zasadniczy sposób odbiegające od tematu. Trudno jest nam zatem pozytywnie odnieść się do konieczności przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Dyrektor Centrum Poczty dodatkowo poinformował, że będzie wnioskował do Zarządu PP S.A. by ten zgodził się, by w roku 2010 badanie obciążenia pracą odbyło

się w październiku, oraz że każdy jeden urząd pocztowy będzie ponosił odpowiedzialność za tzw. przychody.

Strona pracodawcy zadeklarowała, że premia regulaminowa będzie z pewnością wypłacona pracownikom włącznie z kwietniem 2010 roku. Dalsze miesiące stoją pod znakiem zapytania.

25.02.10r.

Przedstawiamy Państwu stanowisko WZZPP w sprawie planowanej III tury zwolnień grupowych.

P/WZZ/36/10

20.02.10r.

19.02.2010 roku odbyło się spotkanie w sprawie kolejnej tury zwolnień grupowych.

W dniu 19-02-2010r  w Centrali Poczta Polska S.A. odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z przedstawicielami ZZ, w kwestii III etapu zwolnień grupowych. Według stanowiska Pracodawcy 20-dniowy okres konsultacji rozpoczął się 15-02-2010r, a z uwagi na fakt, że ostatnim dniem jest sobota, upłynie on 08-03-2010r.

Niestety, ale jak to bywa na wielu spotkaniach z pracodawcą, przedstawicielom strony społecznej nie udało się uzyskać informacji koniecznych, by dzisiejsze spotkanie można było nazwać konsultacjami. Strona związkowa wystąpiła z postulatem, by Zarząd firmy wycofał się z zaplanowanych zwolnień. Niestety, co było do przewidzenia nie spotkało się to z aprobatą Pracodawcy, wręcz padło stwierdzenie ze strony Prezesa Zarządu PP S.A., że decyzja o rozpoczęciu zwolnień grupowych, w tym o przewidzianej liczbie pracowników do zwolnień definitywnych, mających otrzymać wypowiedzenia, czy też innych aspektów, nie podlega w ogóle negocjacjom. Trudno jest rozmawiać z drugą stroną, która z góry daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowana tym, co mają partnerzy społeczni do powiedzenia.

Nieznane jest nam zakończenie dzisiejszego spotkania, gdyż po takich deklaracjach zdecydowaliśmy się na opuszczenie Centrali Spółki i powrót do domu.

18.02.10r.

Z racji tego, że spór zbiorowy zgłoszony przez WZZPP odbywa się głównie poprzez wymianę korespondencji, Zarząd WZZPP postanowił opublikować komplet pism, zarówno wychodzących jak i tych otrzymanych do tej pory od pełnomocnika pracodawcy w tej sprawie. Po raz kolejny powstrzymamy się z komentarzem. Liczymy, że czytający, po zapoznaniu się z tymi dokumentami sami wyrobią sobie pogląd na to, która ze stron sporu chce osiągnąć porozumienie, a która to utrudnia.

08.02.10r.

Przedstawiamy Państwu relację naszego przedstawiciela ze spotkania z Dyrektorem Centrum Poczty p. Ryszardem Kumkowskim.

Dnia 04 02 2010 r. w Warszawie odbyło spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z nowym Dyrektorem Centrum Poczty Ryszardem Kumkowskim. W części spotkania uczestniczył również członek Zarządu PP S A Mariusz Popek. Zobowiązani zostaliśmy do nieupowszechniania uzyskanych danych liczbowych, dlatego relacje ograniczyć muszę do przekazania kilku moich subiektywnych uwag.

Spotkanie to było chyba pierwszym , no może drugim po ubiegłorocznym w sprawie obciążenia, mającym charakter czegoś w rodzaju narady roboczej. Zważywszy na fakt ,że na sali obecnych było ok. 100 osób uznać to trzeba niewątpliwie za sukces obydwu stron. Pozytywną sprawą wydaje się deklaracja ,że prawidłową wielkością obciążenia na każdym stanowisku będzie100% , a nie jak dotychczas 90-110%.  Dziwnym natomiast wydaje się fakt planowania rezerwy na poziomie 10,75 % jest to tylko „goła” rezerwa urlopowa.

W sprawie Handlu przekazano informację o przeprowadzanym w okresie luty lipiec 2010 w trzech ORJ pilotażowym badaniu opłacalności poszczególnych asortymentów.

Pan dyrektor stwierdził , że konieczne jest szybkie uporządkowanie spraw zatrudnienia , tak ,żeby ewentualna IV tura zwolnień grupowych nie była konieczna w Centrum Poczty. Deklaracja godna poparcia tylko czy będzie dotrzymana?

Chyba po raz pierwszy od długiego czasu przedstawiono w miarę konkretne działania mające na celu zwiększenie ilości nadawanych przesyłek utrzymanie dotychczasowych klientów i pozyskanie nowych. Pytanie, dlaczego tak późno je podjęto-pozostało jednak bez odpowiedzi.

Przedstawiający te zagadnienia stwierdził , że do ich realizacji potrzebny jest spokój społeczny. Żaden z obecnych dyrektorów, Prezes Popek, również, nie zechciał jednak odpowiedzieć jak do utrzymania tego spokoju ma się bezprawne pozbawienie pracowników premii w ostatnich miesiącach ubiegłego roku? Ciekawą wydaje się też deklaracja „uzdrowienia” systemu premiowania za wykonywanie przez pracowników Centrum Poczty usług na rzecz BP i pozostałych „spółek zależnych”. Nastąpić ma przesuniecie funduszy , przeznaczonych na premie dla dyrektorów, na stworzenie jasnego systemu prowizji płaconych bezpośrednio tym , którzy te produkty sprzedają.

W sprawach organizacji CP Pan Dyrektor przekazał, że na razie nie będzie zmian. Trzeba sprawdzić jak działają struktury po likwidacji OR i dopiero po jakimś czasie (jak długim nie podał) wprowadzać ewentualne zmiany , ale nie w sposób rewolucyjny.

Na zakończenie stwierdził, że chciałby , aby takie spotkania odbywały się raz na trzy miesiące.

Osobiście odebrałem czwartkowe spotkanie jako maleńką jaskółkę nowego podejścia do kontaktów z pracownikami. Trzeba tylko mieć nadzieję , że nie będą to, jak to miało miejsce dotychczas jedynie puste deklaracje , oraz że nowe kierownictwo Centrum Poczty nie polegnie na polu boju w starciu z pocztową biurokracja „szczebla pośredniego”.

J. Grabarczyk

22.01.10r.

Wobec impasu w rozmowach w ramach sporu zbiorowego, WZZPP zwrócił się o pomoc do Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Warto przyjrzeć się dacie wysłania powyższego pisma oraz tej, kiedy pracodawca wydał swój komunikat dotyczący sporu. My w przypadki nie wierzymy.

16.01.10r.

Pomóżmy Krzysiowi. My walczymy tylko o premię, On walczy o zdrowie.

Zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie 1 % podatku dla mojego syna Krzysztofa.

Krzyś przyszedł na świat 27 kwietnia 2003 r. z przepukliną oponowo-rdzeniową otwartą w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, poważną wadą układu nerwowego, która spowodowała rozległe uszkodzenie funkcji pęcherza moczowego, deformacje stóp, neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego, skrzywienie kręgosłupa, wodogłowie oraz niedowład kończyn dolnych.

W swoim krótkim życiu Krzyś przeszedł już cztery poważne operacje (zamknięcia przepukliny, założenie układu zastawkowego, korekcji stóp i korekcji kolana), w przyszłości czekają go kolejne zabiegi, m.in. kolejna korekcja stóp i operacja stawów biodrowych.

Dzięki dotychczasowemu leczeniu i bardzo intensywnej rehabilitacji Krzyś opanował sztukę raczkowania i rozpoczął naukę chodzenia (obecnie porusza się na wózku inwalidzkim). Mimo choroby jest bardzo pogodnym i wesołym dzieckiem, ciekawym świata i ludzi. Staramy się ze wszystkich sił, żeby Krzyś mógł być w przyszłości samodzielny. Leczenie Krzysia wymaga ogromnych nakładów finansowych. Potrzebna jest dalsza intensywna rehabilitacja, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Niestety są to koszty przekraczające nasze możliwości finansowe.

Wierzę, że nie będzie Wam obojętny los mojego synka. Każda przekazana przez Was złotówka pomoże mu w trudnej walce o samodzielność .

Wystarczy wpisać odpowiednie dane w rozliczeniu PIT

08.01.2010r.

07 stycznia 2010 roku odbyło się trzecie spotkanie przedstawicieli pracodawcy i WZZPP w ramach poru zbiorowego. Gdy miesiąc temu, po drugim spotkaniu umieściliśmy, musimy przyznać dość lakoniczny komunikat, wielu pracowników zarzucało nam, że chcemy coś przed nimi ukryć. Dziś więc rekompensujemy to i przedstawiamy Państwu dość szczegółowy komunikat z przebiegu rokowań, nie tylko dnia 07 stycznia, ale również z poprzednich spotkań. Mamy nadzieję, że tym razem nie usłyszymy zarzutu o wstrzemięźliwości informacyjnej.

Biorąc pod uwagę, że najistotniejszym dla pracowników postulatem jest ten, który wzywa pracodawcę do wypłaty nieuruchomionej premii, pozwolimy sobie na przedstawienie Państwu postępów rozmów z zakresie tylko tego jednego żądania.

Negocjacje w ramach zgłoszonego przez WZZPP sporu zbiorowego rozpoczęły się spotkaniem dnia 25.11.2009 roku. Przyjmując argumentację pracodawcy, że prowadzenie rozmów w Warszawie ułatwi w znaczny sposób uzyskiwanie informacji, Przedstawiciele WZZPP wykazując wolę osiągnięcia porozumienia udali się więc do stolicy. Ze strony pracodawcy na sali pojawił się Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi oraz Radą Pracowników, pan Jerzy Skibniewski. Strona związkowa zauważyła, że pełnomocnictwo, z którym pojawił się Dyrektor Skibniewski jest niewystarczające do prowadzenia negocjacji w sporze zbiorowym. Biorąc pod uwagę, że najistotniejsze jest osiągnięcie porozumienia WZZPP wyraziła wolę kontynuowania rozmów.

Strona pracodawcy przedstawiła informację na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz dotyczącą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Postulując wypłatę nieuruchomionej premii za miesiąc październik 2009 roku WZZPP uważa, że pracodawca nieuruchomił tej premii niezgodnie z prawem, podejmując decyzję w tej sprawie w listopadzie. Naszym zdaniem prawo zadziałało wstecz. Spór, według naszego stanowiska dotyczy świadczeń za pracę już wykonaną. Po spełnieniu przez pracownika wymogów określonych Regulaminem Premiowania jest już częścią wynagrodzenia. Podkreślaliśmy przy tym wysoce nieetyczne zachowanie pracodawcy, który poinformował pracowników o nie wypłaceniu im premii już po tym, gdy wykonali oni swoje zadania. WZZPP wykazując dużą wolę podpisania stosownego porozumienia, o czym informowaliśmy w poprzednim komunikacie, stanął na stanowisku, że nie wnosi zastrzeżeń do nieruchomienia premii za miesiąc październik 2009 roku, jeżeli Pracodawca wypłaci tę premię do końca tego roku. Niestety propozycja ta nie znalazła uznania w oczach drugiej strony.

Zwróciliśmy się do pracodawcy z zapytaniem, na jakiej podstawie prawnej Zarząd spółki obniżył fundusz premiowy wszystkim jednostkom organizacyjnym o 1/12 gdyż Regulamin Premiowania nie przewiduje takiej możliwości. Wnieśliśmy o przedstawienie dokładniejszej informacji na temat ryzyka utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wystąpiliśmy o wykaz konkretnych klientów kluczowych i strategicznych, którzy zrezygnowali z naszych usług. Pracownicy eksploatacji informują nas bowiem o tym, że zauważają oni wzrost, a nie spadek, jak twierdzi pracodawca, wolumenu przesyłek. Informacja ta pozwoliłaby nam ustalić, czy manipuluje się danymi, czy też może naprawdę w obiegu pocztowym znajdują się tzw. „lewe przesyłki” o czym niejednokrotnie, podczas spotkań z przedstawicielami związków zawodowych mówił ówczesny Dyrektor Generalny ppup Poczta Polska..

Pracodawca wyraził opinię, że nieruchomienie premii za miesiąc październik 2009 roku było zgodne z obowiązującymi przepisami oraz uzasadnioną sytuacją ekonomiczną spółki. Jednocześnie zgłosił zastrzeżenie prawne polegające na tym, że żądanie wypłaty tej premii mogłoby być przedmiotem indywidualnych roszczeń pracowniczych, co stoi w sprzeczności z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Strona pracodawcy uważa, że podstawą prawną uchwały z dnia 3 listopada 2009 roku o nieruchomieniu premii za październik 2009 roku oraz obniżeniu o 1/12 planowanego, rocznego funduszu premii miesięcznej jednostek organizacyjnych PP S.A. stanowi § 4 Regulaminu Premiowania. My w tym paragrafie takiej podstawy nie widzimy. Zgodnie z powyższym strony ustaliły, że postulat ten za nieuzgodniony. Ustalono również termin kolejnego spotkania na 7 grudnia 2009 roku.

Podczas prowadzenia negocjacji, udział brali zapraszani przez pana Jerzego Skibniewskiego Dyrektorzy Biur Centrali Poczty Polskiej, którzy mieli za zadanie udzielania nam odpowiedzi na pytania, których prowadzący spotkanie nie był w stanie nam udzielić. Niestety, ale po godzinie 15:00, według strony pracodawcy nie mieliśmy już możliwości uzyskiwania odpowiedzi na stawiane pytania, gdyż pan Skibniewski oświadczył, że po tej godzinie nie jest możliwe „ściągnięcie” pracownika, który mógłby udzielić nam szczegółowych wyjaśnień. Niejednokrotnie zarzucał nam, że na zadawanie pytań mieliśmy czas do godziny 15:00, a próba uzyskania dodatkowych informacji po tej godzinie jest złośliwością z naszej strony. Niestety, ale pełnomocnik Zarządu nie wziął pod uwagę, że wiele dodatkowych pytań pojawiało się podczas zagłębiania się w dany temat.

I tak 07 grudnia doszło do drugiego spotkania. Po kilkudziesięciu minutach, po dość burzliwej dyskusji przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego spotkania. Przedstawiciel WZZPP zaproponował, aby uniknąć w przyszłości takich problemów i nie przedłużać negocjacji, wstępnie ustalać treść protokołu drogą mailową jeszcze przed spotkaniem tak, aby możliwe było jego jak najszybsze podpisanie podczas kolejnego spotkania. Nie po raz pierwszy pełnomocnik pracodawcy wykazał brak szacunku do drugiej strony wyrażając opinię, że obecni na sali związkowcy robią wszystko, aby tylko nie być w pracy, że celowo wydłużają negocjacje. Zrobiono nas tym samym bandę leni, którzy uchylają się od obowiązków służbowych. Zapewniamy, że każdy z nas wolałby być w pracy. Tam dzień trwa tylko 8 godzin. Nie męczą wielogodzinne podróże, nie męczą rozmowy z trudnym rozmówcą. Nie zaniedbuje się swoich rodzin. Gdyby Zarząd Poczty nie podejmował decyzji szkodliwych dla pracowników i firmy nie byłoby konieczności prowadzenia jakiegokolwiek sporu.

Po podpisaniu protokołu przystąpiono do negocjacji. Stronę pracodawcy ponownie reprezentował Dyrektor Jerzy Skibniewski posiadający to samo pełnomocnictwo, które przedstawiał stronie związkowej na poprzednim spotkaniu. Nasze zastrzeżenia co do tego dokumentu z poprzedniego spotkania zostały przez pracodawcę zupełnie zignorowane. Strona Związkowa oświadczyła więc, że wyraża wolę kontynuowania w dniu 07 grudnia, jednakże tylko z osobą posiadające stosowne pełnomocnictwo Zarządu do prowadzeni rokowań w ramach sporu zbiorowego. Po tym oświadczeniu strona pracodawcy opuściła spotkanie na półtorej godziny. Po powrocie odczytano treść nowego pełnomocnictwa p. Jerzego Skibniewskiego z dnia 07.12.2009 roku do prowadzenia w imieniu Zarządu Poczty Polskiej S.A. negocjacji z przedstawicielami WZZPP w sprawie sporu zbiorowego zgłoszonego pismem z dnia 16 listopada 2009 roku , w pełnomocnictwie tym stwierdzono również, że ustalenia podjęte na poprzednim spotkaniu stanowią stanowisko Pracodawcy. Uwag nie wniesiono i przystąpiono do kontynuowania rokowań.

Strona Związkowa zwróciła się o przekazanie jej w dniu dzisiejszym informacji dotyczącej nazw największych, kluczowych klientów, którzy przestali korzystać w 2009 roku z usług Poczty Polskiej, wobec braku tej informacji w otrzymanym od pracodawcy materiale, a o który wystąpiła na poprzednim spotkaniu. Reprezentująca pracodawcę oświadczyła, że powyższa informacja objęta jest tajemnicą bezpieczeństwa przychodów. My obawiamy się jednak, że nie o tajemnicę tu chodzi, a o ukrywanie przesyłek, które przychodów nie przynoszą. Dziwi to tym bardziej, że kładzie się w ostatnim czasie ogromny nacisk na tzw. program ochrony przychodów, tworzy się specjalne infolinie, a podejrzenia o takie praktyki się lekceważy i zasłania się tajemnicą taką czy owaką, zwłaszcza, że obecni na sali zobowiązani byli i są do jej zachowania.

Zwrócono również uwagę na brak w materiale przekazanym przez Biuro Rachunkowości Zarządczej informacji na temat ilości i wartości przesyłek listowych rejestrowanych i kurierskich. Strona pracodawcy uzupełniła te braki.

Strona Związkowa w swoich wystąpieniach poruszyła m.in. zagadnienia: braku działań podejmowanych przez Pocztę Polską w walce z konkurencją, nieszczelności systemu przesyłek pocztowych, kształtowania kosztów, płynności finansowej firmy, działań oszczędnościowych podejmowanych przez Zarząd Spółki polegających jedynie na zwolnieniach grupowych i zmniejszaniu wynagrodzeń i to głownie w służbach eksploatacyjnych, braku wykorzystania obiektów Poczty Polskiej, które aktualnie stoją puste i generują olbrzymie koszty, kosztów związanych z przelewami wynagrodzeń na konta pracowników, kosztów osobowych pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny, konsekwencji dla członków Zarządu Spółki wynikających z faktu niezrealizowania planu rzeczowo-finansowego nałożonego przez Radę Nadzorczą Poczty Polskiej S.A. oraz Ministra Infrastruktury. Wykazała również wiele obszarów, w których można znaleźć oszczędności. Pracodawca nie zmienił w najmniejszym stopniu swojego stanowiska z poprzedniego spotkania.

Zobowiązano się do przekazania informacji stronie związkowej w sprawie:

1) kosztów osobowych pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny,

2) kosztów miesięcznego utrzymania budynków Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanych we Wrocławiu przy ulicach Powstańców Śląskich, Kolejowej oraz Małachowskiego 1-9,

3) kluczowych klientów, którzy przestali korzystać w 2009 roku z usług Poczty Polskiej,

4) konsekwencji dla członków Zarządu Spółki wynikających z faktu niezrealizowania przez Pocztę Polską S.A. planu rzeczowo-finansowego nałożonego przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Ministra Infrastruktury.

W wyniku późniejszych ustaleń wyznaczono termin kolejnego spotkania na dzień 07 stycznia 2010 roku. Dnia 09 grudnia otrzymaliśmy projekt protokołu zaproponowany przez pracodawcę. Zgodnie z naszą propozycją na pierwszym spotkaniu nanieśliśmy swoje poprawki i uwagi do tego projektu i dnia 15 grudnia przesłaliśmy je pracodawcy. Do dnia 07 stycznia 2010 roku, a więc przez 22 dni nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Mieliśmy więc prawo uznać, że pracodawca uwag nie zgłasza i protokół w treści zaproponowanej przez nas zostanie przez dwie strony zaakceptowany.

W ciągu tych 22 dni otrzymaliśmy również odpowiedzi na dwa z czterech zadanych przez nas pytań. Żadna z nich jednak nie jest dla nas satysfakcjonująca, gdyż odpowiedzi te albo były niepełne, bądź sprzeczne z innymi danymi. Dziwi nas na przykład to, jak na przestrzeni kilku miesięcy mogą się tak drastycznie zmieniać dane. Odpowiedź na pytanie 3., a właściwie informacja o tym, że odpowiedzi na razie nie będzie otrzymaliśmy dnia 08 stycznia. Przypominamy, że spotkanie odbyło się 07 stycznia. To kolejny dowód na to jak traktuje się partnera społecznego i jak ogromną wolę wykazuje pracodawca, aby spór zakończyć. Odpowiedzi na pytanie nr 4 nie mamy do dziś. Jest nam ona potrzebna, aby ocenić czy Zarządowi chodzi o sytuację firmy, czy może o to, aby poprzez zrealizowanie nałożonego nań planu chce chronić swoje stanowiska. Niestety nadal tego nie wiemy.

Dnia 07 stycznia b.r. doszło więc do trzeciego spotkania. Spotkanie zaplanowano na godz. 11.00. O tej godzinie na sali pojawił się przedstawiciel pracodawcy oraz kilkuosobowa reprezentacja WZZPP. Nie byli zaś obecni czterej członkowie związku, w tym Przewodniczący i jego zastępca, którzy podróżowali do Warszawy pociągiem z Wrocławia. W wyniku nieszczęśliwego wypadku na jego trasie tj. potrącenia człowieka pociąg miał około 2 godzin opóźnienia. Jest to szczegół o tyle istotny, że miał on wpływ na skandaliczne wydarzenia na sali obrad. Ale o tym za chwilę. Zgodnie z planem o godz. 11.00 spotkanie się rozpoczęło. Zgodnie z tradycją zaczęto od ustaleń dotyczących protokołu z poprzedniego spotkania. Ku olbrzymiemu, naszemu zdziwieniu okazało się, że projekt przesłany przez nas jest nie do przyjęcia dla pracodawcy. Po kilkuminutowej dyskusji zarządzono przerwę. W czasie jej trwania na miejsce rozmów dotarła delegacja Kolegów, którzy jechali z Wrocławia. Po wznowieniu obrad pełnomocnik pracodawcy zasugerował niektórym obecnym, że celowo się spóźnili, a to że rozmowy się rozpoczęły to dobra wola pracodawcy. Nie miało dla niego znaczenia to, że spóźnieni byli świadkami dramatycznych wydarzeń, zupełnie niezależnych od nich oraz że na sali przebywali nasi delegaci i są oni upoważnieni do prowadzenia rozmów w imieniu WZZPP. Na takie stwierdzenie zareagowała strona związkowa twierdząc, że zachowanie prezentowane przez drugą stronę nosi znamiona chamskiego. Na to drugi przedstawiciel pracodawcy (nazwiska z grzeczności nie podamy) krzycząc i uderzając ręką w stół zaprotestował przeciwko „typowemu, pocztowemu zachowaniu”. Zapomniał ten pan, że sam jest pocztowcem i pocztowe zachowanie to raczej nie takie, które jest negatywne i które należy piętnować. Bycie Pocztowcem to duma. Polecamy temu panu Kodeks Pracowników Poczty Polskiej. Arogancja i lekceważenie po raz kolejny jednak pokazała swoje oblicze. Jesteśmy już nie tylko leniami, ale również specjalnie powodujemy katastrofy kolejowe, aby tylko osiągnąć cel w negocjacjach. Przeprosin nawet nie oczekujemy.

Następnie przystąpiono do rozmów w sprawie protokołu z poprzedniego spotkania. Pracodawca sugerował, że na spotkaniu miały miejsce zupełnie inne fakty. Strona związkowa zażądała więc odtworzenia nagrania z tego spotkania. Pełnomocnik pracodawcy stwierdził, że nie ma technicznych możliwości jego odtworzenia. Przedstawiciel WZZPP zauważył, że mamy XXI wiek i jest to banalnie proste. Dyrektor Skibniewski wyraził opinię, że znać się na tym nie musi, bo nie jest informatykiem. Wyjaśniono więc panu Dyrektorowi, że każde dziecko wie, że plik mp3 można odtworzyć w każdym komputerze z zainstalowanym systemem Windows. Odpowiedź była imponująca: może każde dziecko wie, ale ja nie. Obserwując rekrutacje na stanowiska eksploatacyjne, w warunkach do spełnienia jest ten, aby w stopniu podstawowym umieć obsługiwać komputer. Aż boimy się pomyśleć jakie warunki należało spełnić, aby zostać Pełnomocnikiem. Jednakże tą drogą gratulujemy Zarządowi kompetentnych dyrektorów. Po udzielonych, szczegółowych wskazówkach nagranie zostało odtworzone. Niestety okazało się, że nawet słuch mamy różny. Dla pracodawcy słowa: „kończymy spotkanie”, „spotkanie się skończyło” lub „musimy zrobić przerwę” to to samo co „zarządzam przerwę na półtorej godziny”. WZZPP chciał umieścić w protokole spotkania informację zgodną z prawdą. Pracodawca na to nie wyraził zgody. Pełnomocnik pracodawcy oświadczył, że w takiej formie protokołu nie podpisze. Przypominamy, że w ciągu 22 dni nie otrzymaliśmy żadnej, nawet najmniejszej informacji, że istnieje jakakolwiek rozbieżność pomiędzy naszym projektem protokołu, a uwagami drugiej strony.

Warto również nadmienić, że Dyrektor Skibniewski wyraził opinię, że był nawet gotowy podpisać w tym dniu protokół rozbieżności. To się nazywa dobra wola pracodawcy w celu zakończenia sporu. My jechaliśmy tam podpisać porozumienie, pracodawca przybył podpisać protokół rozbieżności. Wynika z tego jasno, że nie brano pod uwagę jakiegokolwiek porozumienia.

Biorąc więc pod uwagę lekceważenie, utrudnianie, bezcelowe przedłużanie rozmów ze strony pełnomocnika Zarządu Poczty Polskiej S.A., brak odpowiedzi na zadane przez nas pytania, brak woli do podpisania protokołu ze spotkania, WZZPP uznał, że Zarząd Poczty Polskiej S.A. zerwał rozmowy w sprawie zgłoszonego przez nas sporu zbiorowego i jego przedstawiciele opuścili budynek Centrali Poczty Polskiej S.A. . O dalszych krokach Wolnego Związku Pracowników Poczty będziemy Państwa informować na bieżąco.

08.01.2010r.

Dnia 06.01.2010 roku WZZPP skierował do wszystkich Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych pismo z propozycją powołania Komisji Pojednawczych.

05.01.2010r.

Dnia 07.01.2010 roku odbędzie się kolejne, już trzecie spotkanie przedstawicieli WZZPP z przedstawicielem pracodawcy w ramach wszczętego przez naszą organizację sporu zbiorowego. Przypominamy, że postulujemy m.in. wypłatę nieuruchomionej premii.

01.01.2010r.

Od dziś strona WZZPP znajduje się na innym serwerze. Aktualny jej adres to www.wzzpp.pl

Mamy nadzieję, że krótszy, a co za tym idzie i łatwiejszy do zapamiętania adres ułatwi Państwu korzystanie z naszej witryny, jak również polecanie jej swoim znajomym.

Przy okazji składamy wszystkim odwiedzającym życzenia Do Siego Roku!

Informujemy, że wreszcie, po kolejnej wymianie korespondencji dojdzie do spotkania w ramach zgłoszonego przez WZZPP sporu zbiorowego. Spotkanie to odbędzie się 20.04.2010 roku o godz. 9.00