Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Wpisy 2007r.


21.12.2007r

W dniu 20.12.2007r. odbyło się kolejne spotkanie pracodawcy z WZZPP i WZZ „Sierpień`80” w sprawie zgłoszonych sporów zbiorowych. Negocjacje trwały do około godziny 3.00 dnia 21.12. W sprawach najistotniejszych dla pracowników tj. spraw płacowych, terminem maksymalnym na wznowienie negocjacji w tej materii jest dzień 15.02.2007r. Do zajęcia stanowiska w tej sprawie, zarówno ze strony pracodawcy jak i związków zawodowych jest zapoznanie się z dokumentacją finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa. Prezentujemy Państwu treść protokołu z tych negocjacji.

18.12.2007r.

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska, który dopuszcza możliwość ogłoszenia upadłości firmy.

„Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że Poczta Polska zostanie objęta przepisami prawa upadłościowego i naprawczego. Oznacza to, że będzie można ogłosić jej upadłość” – podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie we wtorek. CIR podał także w komunikacie, że obecnie, w przypadku generowania strat, poczta może uzyskać pomoc państwa ze środków budżetowych na restrukturyzację, co budziło zastrzeżenia Komisji Europejskiej, która uznała, że takie prawo umożliwia przedsiębiorstwu korzystanie z nieograniczonej pomocy Skarbu Państwa. „Nowe zasady funkcjonowania Poczty Polskiej zakładają, że firma będzie musiała sama pokrywać ewentualne straty. Możliwość ogłoszenia upadłości ma zatem wpłynąć na poprawę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Pomoc państwa będzie udzielana jedynie w przypadku strat, które powstaną przy realizacji nałożonego na nią obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych” – czytamy dalej. Poprzedni rząd, który zakładał prywatyzację Poczty Polskiej najpóźniej w 2011 roku, przyjął pod koniec marca projekt ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa Poczta Polska. Już w ubiegłym roku poprzedni rząd informował, że w drugim etapie mają zostać podjęte prace nad przygotowaniem programu prywatyzacji pośredniej, tak, aby dokonać jej nie później niż w 2011 roku, o ile nie wystąpią „przeciwwskazania natury gospodarczej”. źródło:http://biznes.onet.pl/0,1660603,wiadomosci.html

17.12.2007r.

Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy Państwu treść protokołu z piątkowego spotkania w sprawie sporu zbiorowego. Zdaniem WZZPP protokół ten, nie w pełni oddaje rzeczywisty przebieg spotkania. Dziwi nas to tym bardziej, że całe spotkanie było rejestrowane. Z tego też względu dokument ten nie został przez nas uzgodniony, a tylko przyjęty do wiadomości. Nie widzimy również powodu, aby ukrywać jego treść.

Informujemy również, że podczas spotkania w dniu 14.12.2007r. /czego m.in. nie ujęto w protokole/ przedstawiciel WZZPP, działając na prośbę pracowników regionu dolnośląskiego wręczył Dyrektorowi Generalnemu, dzięki uprzejmości p.Krzysztofa Piorunka świąteczny upominek.

14.12.2007r.

Informujemy, że w dniu 13.12.2007r. Komisja Zakładowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień`80” i Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty powołali Komitet Koordynacyjno-Protestacyjny, w celu wspólnego prowadzenia negocjacji, odnośnie zgłoszonych żądań przedstawionych pracodawcy w sporach zbiorowych wszczętych przez te organizacje.

13.12.2007r.

Dziś mija rocznica podpisania porozumienia związków zawodowych z ówczesnym Dyrektorem Generalnym ppup Poczta Polska, które zakończyło zeszłoroczną falę pocztowych protestów. Dla przypomnienia, prezentujemy Państwu jego treść. Dzięki temu, będą mogli Państwo ocenić, co i w jakim stopniu zostało zrealizowane. Odnosimy wrażenie, że spojrzenie pracodawcy i pracowników w tym temacie jest skrajnie różny. Niestety nie tylko w tym.

13.12.2007r.

Otrzymaliśmy pismo od przedstawiciela pracodawcy, w której proponuje się termin spotkania w sprawie zgłoszonego przez WZZPP sporu zbiorowego. Zarząd naszej organizacji przystał na tę propozycję. Wobec powyższego, spotkanie to odbędzie się 14.12.2007r. o godz. 11.00 we Wrocławiu. O jego przebiegu poinformujemy Państwa niezwłocznie po jego zakończeniu.

10.12.2007r.

Dnia 10.12.2007r. Zarząd WZZPP przyjął uchwałę, na mocy której Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty wszczyna spór zbiorowy z Dyrektorem Generalnym ppup Poczta Polska.

Jednocześnie Zarząd WZZPP popiera żądania WZZ „Sierpień`80” wyrażone w postulatach sporu zbiorowego wszczętego przez tą organizację.

Pismo w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego.

06.12.2007r.

Zarząd Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty z przyjemnością informuje, że w dniu 26 stycznia 2008 roku organizuje:

Bal Karnawałowy

w Gminnym Ośrodku Kultury w Walimiu (w okolicach Świdnicy).

Zapewniamy:

– muzykę na żywo,

– zabawę prowadzoną przez wodzireja,

– pełen zestaw przystawek,

– posiłki na gorąco,

– napoje gorące i zimne,

– dojazd i powrót do Wrocławia autokarem,

– oraz super zabawę.

Wyjazd w dniu 26.01.2008 roku o godzinie 17:00 spod budynku Poczty Polskiej przy ulicy Krasińskiego 1.

Całkowity koszt zabawy dla pracowników ppup Poczty Polska – 160,00 zł od pary.

Dla członków WZZPP po dofinansowaniu przez Zarząd Związku – 100,00 zł od pary.

Szczegółowe informacje oraz zapisy u Przewodniczącego WZZPP Piotr Moniuszko pod numerem telefonu 0-71 34-71-818 centrex 818, lub 0-502-019-950 do 10 stycznia 2007 r.

Ilość miejsc ograniczona!!!

Napoje wyskokowe we własnym zakresie!

27.11.2007r.

Dnia 23.11.2007 roku w Gazecie Wrocławskiej Słowo Polskie ukazał się artykuł opisujący praktyki polegające na awizowaniu paczek bez próby ich doręczania. Nie wiedzieć czemu, rozpoczęło się rozpaczliwe szukanie winnego przecieku tej informacji do mediów. My, jako WZZPP dnia 21.11.2007, a więc dwa dni przed ukazaniem się artykułu, w piśmie P/WZZ/137/07 zgłosiliśmy problem z paczkami Dyrektorowi Generalnemu licząc na szybką interwencję. Wydawać się może, że dla przedstawicieli pracodawcy we Wrocławiu ważniejsze od lekceważenia klientów jest ustalenie, kto skontaktował się w tej sprawie z gazetą. W naszej ocenie przyjęto od razu założenie, że uczynił to pracownik Poczty i że należy go ukarać. Dla nas nie jest istotne kto poinformował media, ale kto podjął absurdalną decyzję, która obniża zaufanie klientów do naszej firmy. Na okoliczność tego zdarzenia, pracownicy Działu Kontroli ORJ CSP Wrocław przesłuchali Z-cę Przewodniczącego WZZPP Kol. Grzegorza Kondrackiego ./wątek ten, dość szczegółowo jest opisany i dyskutowany na Wolnym Forum link/ .

W związku z tym, w dniu dzisiejszym zwróciliśmy się do Dyrektora Generalnego, tym razem z zapytaniem o ewentualne monitorowanie poczty elektronicznej organizacji związkowych działających w ppup Poczta Polska./P/WZZ/141/07/. Cierpliwie czekamy na odpowiedź. Gdy tylko się jej doczekamy zapoznamy Państwa z jej treścią.

Mając na uwadze nasze podejrzenia o kontrolę konta Piotr.Moniuszko@wroclaw.poczta-polska.pl zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy chcą kontaktować się z nami przy pomocy poczty elektronicznej o używanie adresu wzzpp@wp.pl

27.11.2007r.

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej ustalił Zarządzeniem nr 155 z dnia 26.11.2007 roku nowe stawki odpłatności za wykorzystywanie przez pracowników prywatnych pojazdów do celów służbowych.

Stawki za 1 km przebiegu pojazdu, w myśl tego Zarządzenia wynosić będą odpowiednio:

samochód osobowy o pojemności do 900 cm3 – 0,5214 PLN

samochód osobowy o pojemności powyżej 900 cm3  – 0,8358 PLN

motocykl – 0,2302 PLN

motorower – 0,1382 PLN

Powyższe Zarządzenie wchodzi w życie dnia 01.12.2007 roku.

27.11.2007r.

 Dnia 03.12.2007 roku, godz. 12.00 odbędzie się spotkanie przedstawicieli pracodawcy i związków zawodowych w sprawie wysokości stawek odpłatności za wykorzystywanie przez pracowników ppup Poczta Polska prywatnych samochodów do celów służbowych i zawarcia porozumienia w sprawie terminów 2 dni wolnych od pracy w zamian za dni świąteczne przypadające w soboty w 2008 r.

14.11.2007r.

Od kilku dniu docierają do nas skargi listonoszy na próby wymuszania na nich doręczania druków bezadresowych nadanych przez Bank Pocztowy i Pocztę Polską. Naszym zdaniem jest to naruszenie Porozumienia z dnia 13.12.2006 roku w sprawie zakończenia sporu zbiorowego. Dlatego też, w dniu dzisiejszym zwróciliśmy się do Dyrektora Generalnego ppup Poczta Polska z żądaniem zaprzestania tego typu praktyk./sekr./

12.11.2007r.

 10 listopada 2007 roku odbyło się posiedzenie Zarządu WZZPP.

Tematem spotkania było m.in. ustosunkowanie się WZZPP do propozycji Przewodniczącego ZZPP w sprawie ewentualnego przystąpienia do zawarcia nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zarząd WZZPP jednogłośnie przyjął uchwałę, na mocy której nasza organizacja przystąpi do prac nad tym dokumentem.

Omówiono również szczegółowo założenia połączenia CUP i CSP.

Zarząd WZZPP omówił również sprawy bieżące, także te, poruszane na naszym forum internetowym. Z dużym niepokojem przyjęliśmy fakt, że pracownicy niektórych jednostek organizacyjnych ppup Poczta Polska nie otrzymali należnego im wyrównania wzrostu płac, jak i samej podwyżki. Organizacja nasza postara się wyjaśnić przyczyny tych zaniedbań.

Podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkania Zarządu WZZPP z członkami związku oraz pracownikami nie zrzeszonymi w naszej organizacji. Termin tego spotkania ustalono na dzień 08.12.2007r. O szczegółach powyższego poinformujemy odrębnym komunikatem.

25.10.2007r.

Dnia 22.10.2007r. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Dyrektora CSP OR Bydgoszcz z przedstawicielami organizacji związkowych w celu uzgodnienia podziału dodatkowego funduszu wynagrodzeń osobowych w 2007 roku w tej jednostce.

Zgodnie z porozumieniem, średnia kwota przypadająca na wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników CSP OR Bydgoszcz, w przeliczeniu na jeden etat wynosi 78 PLN. Określono następujące kryteria podziału podwyżek.

wynagrodzenie zasadnicze do 1590 PLN – kwota naliczona 90 PLN

wynagrodzenie zasadnicze od 1591-2200 PLN – kwota naliczona 40 PLN

wynagrodzenie zasadnicze od 2201-2750 PLN – kwota naliczona 20 PLN

Komisja Terenowa WZZPP w Toruniu uważa, że najlepszą metodą na jak najszybszy podział środków i ich wypłatę pracownikom ORJ Toruń, jest przyjęcie w/w uzgodnienia za wiążące dla Dyrektora ORJ Toruń i przedstawicieli związków zawodowych. Takie postępowanie może zdecydowanie skrócić czas przewidziany na negocjacje pomiędzy przedstawicielem pracodawcy a związkami zawodowymi oraz przyspieszyć naliczanie i wypłatę nowych stawek. /sekr./

13.07.2007r.

Prezentujemy Państwu obszerne fragmenty pisma od Dyrektora Generalnego, skierowanego do organizacji związkowych o charakterze ogólnopolskim, w sprawie wykonania zobowiązań Kierownictwa Poczty określonych Porozumieniem z dnia 13 grudnia 2006r.

W związku z zawarciem Porozumienia z dnia 13 grudnia 2006 roku kończącego spór zbiorowy w „Poczcie Polskiej” podjęto następujące działania, które stanowią wykonanie zobowiązań pracodawcy.

Ad.1).

Mając na uwadze, że obowiązujące przepisy prawa pracy nie dopuszczają możliwości zawierania przez Pracodawcę umów cywilnoprawnych o doręczanie druków bezadresowych z listonoszami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, ofertę roznoszenia druków złożono innym pracownikom Poczty Polskiej.(…) W skali przedsiębiorstwa tylko niewielka grupa naszych pracowników zadeklarowała zamiar zawarcia umowy na realizację powyższej usługi. (…) W tym celu przeprowadzono procedurę zamówienia z wolnej ręki. Ocena realizacji doręczania druków przez firmy pozyskane na tej drodze ni9e jest jednoznaczna. W wielu przypadkach ocena ta wypada źle. W wyniku poszukiwania dalszych rozwiązań w zakresie organizacji doręczania druków bezadresowych przez Pocztę Polską została podjęta współpraca z PMS sp. z o.o. (spółka w 100% własność PP). Docelowo spółka ta powinna zaangażować się w przejęcie dystrybucji druków na Terenia całego kraju. (…) Należy zaznaczyć, że od 1 lutego br. W miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców druki dokonano bezadresowe doręczane są przez firmy zewnętrzne, natomiast w miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców, w rejonach doręczeń przeciążonych, doręczanie druków może zostać przekazane firmom zewnętrznym.

Ad.2).

Pełnomocnicy Pracodawcy otrzymali na piśmie, nakazujące przestrzeganie przepisów prawa pracy gwarantujące pracownikom wykonywanie obowiązków w ustawowych normach czasu pracy. W przypadku zgłaszanych nieprawidłowości będą przeprowadzane kontrole w trybie pilnym. W celu realizacji Porozumienia w tej kwestii, podjęte zostały następujące działania:

1.Plan zatrudnienia Poczty Polskiej na rok 2007 zwiększony został o 956,27 etatów (…)      2.w ramach obowiązującego planu zatrudnienia wydzielona została przez Dyrektorów regionalnych poszczególnych jednostek organizacyjnych rezerwa chorobowo-urlopowa (…)

3. (…) Pracodawca zwraca uwagę na aspekt absencji chorobowej nie spowodowanej warunkami pracy, lecz wyjątkowo korzystnymi warunkami odpłatności za zwolnienia lekarskie.(…) Kierownictwo zwraca uwagę, ze gdyby absencja była mniejsza, dzisiejszy poziom rezerwy mógłby być wystarczający. Pracodawca wystąpi z propozycją zmniejszenia odpłatności do 80 proc. przy jednoczesnym zaoferowaniu pakietu opieki zdrowotnej dla wszystkich pracowników Poczty Polskiej n podobnym poziomie dla każdego pracownika.

Ad.3).

Projekt Gwarancji Socjalnych został opracowany i przekazany organizacjom związków zawodowych. Obecnie trwają negocjacje w sprawie pakietu socjalnego. (…)

Ad.4).

Zgodnie z pkt 4 Porozumienia dokonano przeglądu organizacji służb doręczeń w tych jednostkach organizacyjnych, w których Poczta Polska służby te posiada. Uznano, zę wskazane jest przeprowadzenie decentralizacji w części rejonów doręczeń. (…) Niezależnie od powyższego, w celu poprawy organizacji pracy służby doręczeń ustalono potrzeby w zakresie zwiększenia ilości rejonów obsługiwanych przy użyciu samochodu.

Ad.5).

Pełnomocnicy Pracodawcy zostali zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy (…).

Ad.6).

Regulamin Pracy został uzgodniony i podpisany ze związkami zawodowymi zgodnie z ustaleniami przyjętymi w Porozumieniu.

Ad.7) i 8).

Zobowiązano pełnomocników pracodawcy do:

zawierania terminowych umów o pracę na czas dłuższy niż dwa lata oraz do dostosowania obecnie obowiązujących umów do tej zasady.

Niewykorzystywania przerw między umowami o pracę w celu obchodzenia pzrepisó LISTNUM a. prawa pracy.

 Niezawierania umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli nie jest to uzasadnione faktycznie wykonywanym przez pracownika wymiarem zadań.

W przypadku wolnych miejsc pracy – zatrudniania w wymiarze pełnego etatu w pierwszej kolejności pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu.

(…)

Ad.9).

Decyzją Nr 3 z dnia 7 lutego 2007 r Dyrektor Generalny Poczty Polskiej powołał zespół (komisję) ds. zasad wprowadzenia mierników obciążenia pracą. W skład Komisji weszli przedstawiciele ZZ oraz Pracodawcy. (…)

Ad.10).

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej wydał Zarządzenie (…) w sprawie wykazu przedmiotów ubioru służbowego pracowników Centrum Usług Koncesjonowanych Poczty Polskiej i ich szczegółowego opisu. (…)

Ad.11).

Projekt zarządzenia w sprawie zasad wydawania posiłków profilaktycznych został uzgodniony ze związkami zawodowymi. (…).

Ad.12).

Pracodawca podtrzymuje stanowisko wyrażone w pkt 12 Porozumienia, zgodnie z którym przed komercjalizacją przedsiębiorstwa żadne z „Centrów” nie będzie wydzielone ze struktur Poczty Polskiej.

Ad.13).

W stosunku do pracowników, którzy brali udział w proteście Pracodawca nie wyciągała konsekwencji służbowych. 

Ad.14).

Pracodawca  rozważa możliwość wystąpienia do Związków Zawodowych będących strona Porozumienia z 12 stycznia 2005r z propozycją zawieszenia jego postanowień w zakresie wypowiadania pracownikom warunków pracy i płacy.

Ad.15).

Pracodawca wywiązała się z zapisów pkt 15 porozumienia w zakresie wzrostu płac o wskaźnik 3,4 proc. i podziału funduszu na najniżej zarabiających. (…) odnośnie dalszego wzrostu płac w 2007r Pracodawca jest świadomy dynamiki wzrostu wynagrodzeń w Polsce, ale widzi również trudną sytuację i ograniczone możliwości finansowe Poczty Polskiej. Po otrzymaniu wyników przedsiębiorstwa za 5 miesięcy i sporządzeniu na tej podstawie przewidywanego planu na 2007, Pracodawca zobowiązał się do wprowadzenia jak największych możliwych oszczędności w kosztach, które przewiduje na sfinansowanie dodatkowych podwyżek w 2007 roku. Aktualnie trwa korygowanie planu kosztów przez jednostki organizacyjne Poczty. W ciągu najbliższych tygodni kierownictwo przedstawi możliwości uzyskane z planu oszczędnościowego.

Mając nadzieję, że pokazany powyżej wysiłek finansowy naszej firmy (…) oraz kolejno opisane zapisy ustaleń Porozumienia będą satysfakcjonującą odpowiedzią na podjęte zobowiązania przez pracodawcę.

 Z poważaniem

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej

Andrzej Polakowski

13.07.2007r.

W dniu 12.07.2007r. kilkanaście organizacji związkowych wystosowało wspólne pismo do Dyrektora Generalnego ppup Poczta Polska w sprawie programu naprawczego. Z treścią tego pisma mogą Państwo się zapoznać pod tym linkiem.

21.07.2007r.

20.072007r odbyły się dwa spotkania Kierownictwa Poczty z przedstawicielami związków zawodowych.

Pierwsze spotkanie dotyczyło aneksu do Porozumienia z 12.01.2005r. W spotkaniu tym brali udział tylko sygnatariusze powyższego dokumentu. Strony ustaliły, że w sprawie aneksu spotkają się ponownie 24 lipca 2007r.

Druga część spotkania poświęcona była: ustaleniu jednego terminu wypłaty wynagrodzeń, przedstawieniu ze strony Kierownictwa Poczty możliwości zredukowania kosztów, w celu przeznaczeniu ich na dodatkowy wzrost wynagrodzeń w 2007r., oraz omówienie wystosowanego przez związki zawodowe pisma w sprawie programu naprawczego PP.

W kwestii ustalenia jednego terminu wypłaty wynagrodzeń Dyrektor Generalny podtrzymał stanowisko ustalenia terminu płatności na 10.dnia miesiąca. Zdaniem części ZZ rozsądnym terminem byłby ostatni dzień miesiąca. W związku z tym DG będzie oczekiwał w ustawowym terminie przedstawienia stanowiska ZZ.

Niestety, ale według Kierownictwa Poczty Polskiej, nie udało się znaleźć oszczędności w kosztach, więc jak na razie niemożliwe jest znalezienie dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń w 2007r.

Ostatnim tematem było pisemne wystąpienie ZZ w sprawie programu naprawczego PP.

DG przedstawił dotychczasowe opracowania jakie były wykonywane przez podmioty zewnętrzne, przy czym zaznaczył, że w niewielkim stopniu zostały one wykorzystane i wdrożone do realizacji. Pracodawca zobowiązał się, że w tej sprawie ZZ dostaną odpowiedź na piśmie oraz zaproponował im współpracę przy opracowaniu zarówno założeń samego programu naprawczego, jak i wyboru firmy, która takie opracowanie będzie miała przygotować.

04.07.2007r.

W dniu 03-07-2007 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych wraz z Przewodniczącą Rady Pracowników. Głównym tematem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska na temat dalszych negocjacji płacowych, oraz wystąpienie do Dyrektora Generalnego z inicjatywą pracowniczą,      o powołaniu zespołu do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej i organizacyjnej Poczty Polskiej, w celu przygotowania i wdrożenia programu naprawczego. Przyjęto również różne warianty dalszych działań, w przypadku braku realizacji II tury podwyżek ze strony Dyrektora Generalnego.

28.06.2007r.

W dniu 27.06.2007r. odbyło się spotkanie dotyczące ewentualnego wzrostu płac w naszym przedsiębiorstwie. Dyrektor Generalny poinformował obecnych przedstawicieli związków zawodowych, że w obecnej sytuacji nie ma możliwości, aby uruchomić jakiekolwiek środki na wzrost wynagrodzeń. W dniu dzisiejszym Zakładowe Organizacje Związkowe Poczty Polskiej otrzymały pismo od Dyrektora Generalnego ppup Poczta Polska dotyczące tego zagadnienia. Prezentujemy Państwu obszerne jego fragmenty.

26.06.2007r.

W dniu 27.06.2007r. w Warszawie odbędzie się spotkanie pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcą w sprawie informacji o aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa w kontekście możliwości ewentualnych podwyżek wynagrodzeń. O przebiegu tego spotkania poinformujemy Państwa po jego zakończeniu.

26.06.2007r.

W dniu 25 czerwca 2007r. w Warszawie odbyło się krótkie spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych z Dyrektorem Generalnym na temat bieżącej sytuacji w Poczcie Polskiej.

Głównym tematem tego spotkania była poprawa funkcjonowania firmy oraz terminowość w doręczaniu przesyłek. Według słów Dyrektora Generalnego, Poczta ma zakupić 3000 transponderów (listy kontrolne), przy pomocy których, częściej niż dotychczas będzie badana terminowość doręczania przesyłek. Dodatkowo będą zwiększone i nasilone kontrole pod względem jakości świadczonych usług.

Dyrektor Generalny, p. Andrzej Polakowski omówił również zmiany w strukturze Poczty polegające na połączeniu niektórych pionów.

01 sierpnia 2007r. połączone zostaną już dwie jednostki tj. Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem z Centrum Usług Koncesjonowanych, pod wspólna nazwą Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem. W najbliższym czasie mają być jeszcze połączone inne jednostki. Między innymi Centrum Usług Pocztowych i Centrum Sieci Pocztowej. Według Dyrektora Generalnego połączenie tych jednostek nastąpi 01 stycznia 2008 roku. Opracowaniem nowej struktury połączonych pionów ma zająć się 9 osobowy zespół powołany z przedstawicieli CUP i CSP.

Poruszony był również temat zatrudnienia w poszczególnych jednostkach. O problemach w zatrudnieniu pracowników w eksploatacji DG wyraził się następująco: „ Mamy do czynienia z mitem w braku pracowników eksploatacji”. Według Dyrekcji pracownicy eksploatacyjni są źle rozlokowani. W niektórych Regionach CSP występuje znaczny przerost zatrudnienia, w innych faktycznie pracowników jest   za mało. Połączenie dwóch pionów- CUP i CSP powinno częściowo ten problem rozwiązać. Według Dyrektora Polakowskiego niemożliwe są jakiekolwiek zmiany w Poczcie Polskiej, gdyż w znaczny sposób w zarządzaniu przedsiębiorstwem „przeszkadza” Porozumienie z 12 stycznia 2005 roku. Pracodawca niebawem ma zaproponować związkom zawodowym zawieszenia tego porozumienia.

Poruszono kwestię Centrum Logistyki. Według opinii Dyrektora Generalnego, centrum to wymaga wielu zmian, między innymi „oczyszczenie” tej jednostki z czynności dodatkowych. Ma ona się zająć tylko transportem.

Zaplanowane spotkanie w sprawie Pakietu Socjalnego, które miało się odbyć 26 czerwca 2007r, z uwagi  na chorobę Zastępcy Dyrektora Generalnego, p.Konrada Mirowskiego zostało odwołane.

21.06.2007r.

W dniu18 czerwca 2007 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Pracodawcy ze Związkami Zawodowymi w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasad wydawania posiłków profilaktycznych na poszczególnych stanowiskach pracy.

Zmiany w ZFŚS zostały przyjęte przez obie strony. Większość z naniesionych poprawek będzie obowiązywać już od 01 lipca 2007r. Tabele dofinansowywań obowiązywać będą od 01 stycznia 2008r.

W sprawie uregulowania zasad wydawania posiłków profilaktycznych nie doszło do uzgodnienia, ze względu na brak akceptacji jednej z organizacji związkowych.

W dniu 25 czerwca 2007r odbędzie się spotkanie dotyczące przedstawienia informacji o aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, a 26 lipca 2007r dotyczące Pakietu Gwarancji Socjalnych.

03.06.2007r.

Przypominamy, że w dziale dokumenty znajdą Państwo praktyczne wnioski, m.in. o pożyczkę mieszkaniową,      o bezzwrotną zapomogę, o dofinansowanie wypoczynku, czy o zasiłek statutowy WZZPP. Do Państwa  dyspozycji jest również deklaracja członkowska naszej organizacji, a dla niezadowolonych z naszej działalności, rezygnacje z przynależności. Zachęcamy również do lektury Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska.

27.05.2007r.

W dniu 24.05.2007r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Skarbu Państwa, podczas którego odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o komercjalizacji ppup Poczta Polska. W spotkaniu udział wzięli

Posłowie, Minister Transportu, przedstawiciele Dyrekcji Poczty Polskiej oraz pocztowych Związków Zawodowych. Podczas spotkania związki wyraziły stanowisko, w którym domagały się wycofania projektu ustawy. Podczas

posiedzenia powołana została Podkomisja do sprawy komercjalizacji Poczty Polskiej.

26.05.2007r.

Informujemy, że dnia 26.05.2007r. w Bogatyni powstała Komisja Terenowa WZZPP przy CSP ORJ Jelenia Góra.

W  dniu 26.05.2007 roku powstała Komisja Terenowa Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty przy CSP ORJ Jelenia Góra z siedzibą w Bogatyni.

W skład Komisji weszli:

Piotr Tyszkiewicz- Przewodniczący

Sławomir Fiszer- Z-ca Przewodniczącego

Rudolf Kuczyc- Z-ca Przewodniczącego

Leszek Kropornicki- Sekretarz

Piotr Paul- Członek

Jednocześnie Kol. Piotr Tyszkiewicz został Członkiem Zarządu WZZPP.

Serdecznie witamy i życzymy wielu sukcesów.

21.05.2007r.

Jak co roku upały zaskoczyły naszego pracodawcę jak zima drogowców. Otrzymaliśmy wiele sygnałów od pracowników z całego kraju, że brakuje wody w ich miejscu pracy. Z racji tego, że problem ten dotyczy nie tylko pracowników eksploatacji ale również administracji i obejmuje cały kraj, w dniu 22.05.2007 roku WZZPP skieruje skargę do Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie na Dyrektora Generalnego ppup Poczta Polska w sprawie nieprzestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 maja 1996r.w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.(Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.) Pracowników nie interesują problemy proceduralne czy też struktura firmy, która opóźnia pewne czynności. Zapewnienie napojów w czasie upałów jest obowiązkiem pracodawcy. O efektach naszych działań w tym temacie będziemy Państwa informować na naszej stronie.

21.05.2007r.

W dniach 18-20.05 odbyła się kolejna wycieczka organizowana przez WZZPP. Tym razem w Góry Sowie i do Pragi. Pogoda dopisała, co powoli staje się tradycją naszych wspólnych wypadów. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i za udaną zabawę. Niebawem na łamach naszej strony zamieścimy galerię ze zdjęciami z tego wydarzenia.

10.05.2007r.

Z dniem 10 maja 2007 roku Minister Transportu Jerzy Polaczek, po zasięgnięciu opinii Rady Poczty Polskiej, powołał Pana Andrzeja Polakowskiego na stanowisko Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”.

Pan Andrzej Polakowski był dotychczas p.o. Dyrektorem Generalnym, a wcześniej Zastępcą Dyrektora Generalnego  ppup „Poczta Polska”.

10.05.2007r.

W dniu 09 maja 2007r odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z zespołem roboczym ds.opracowania pakietu gwarancji socjalnych. Niestety, ale po raz kolejny można było zauważyć niechęć ze strony Dyrekcji do rzeczowej i merytorycznej dyskusji nad projektem pakietu. Strona pracodawcy wstępnie wyraziła zgodę na pracę nad projektem pakietu gwarancji socjalnych, którą przedłożyła strona związkowa. Członkowie zespołu poprosili o przedłożenie przez Dyrektora Generalnego imiennej listy osób, które byłyby upoważnione do prac nad tym dokumentem oraz pokrycia kosztów wynajęcia prawnika ze strony zespołu roboczego. Termin kolejnego spotkania ustalono na 18 maja 2007r.

18.04.2007r.

Czy związki zawodowe działają zawsze na korzyść pracowników? Czy w Toruniu wszyscy otrzymają podwyżki?

W dniu 18.04.2007r. odbyły się negocjacje płacowe na szczeblu ORJ Toruń. Wobec wcześniejszych problemów i kontrowersyjnego projektu porozumienia w sprawie podziału środków na wzrost wynagrodzeń przedstawionego przez Dyrektora tej jednostki, p.Andrzeja Lewandowskiego, Koledzy z toruńskiej Komisji WZZPP poprosili o udział w tym spotkaniu przedstawiciela Zarządu WZZPP, jako ciała doradczego. Dyrektor Lewandowski nie miał zastrzeżeń, co do udziału Przewodniczącego WZZPP-Piotra Moniuszko w negocjacjach. Uzależnił jednak swoją decyzję od opinii przedstawicieli toruńskich związków zawodowych. O to byliśmy spokojni. O jakież było nasze zdziwienie, gdy reprezentanci KZ OZZ PSP RUP Toruń /Straż Pocztowa/ i ZZ Kadry Kierowniczej nie wyrazili na to zgody. Związki przeciwko związkom? Dziwne. A może jest coś, co warto ukryć przed opinią publiczną?

Dla jasności osobami, które nie wyraziły zgody na obecność na tym spotkaniu kol.Moniuszko byli:

p.Marek Sobierajski-Przewodniczący KZ OZZPSP RUP Toruń,

p.Andrzej Sarnowski-Przewodniczący Zarządu ZZ Kadry Kierowniczej.

Odmowa możliwości udziału w negocjacjach przedstawiciela Zarządu WZZPP skutkowała odstąpieniem przedstawiciela Komisji Toruń WZZPP od udziału w dalszych rozmowach na temat wzrostu wynagrodzeń. Jego zdaniem zaistniała sytuacja uniemożliwiła prowadzenie dalszej, rzeczowej i konstruktywnej dyskusji na temat sprawnego, rzetelnego i zgodnego z ustaleniami centralnymi podziału środków na wzrost wynagrodzeń.

Mimo tego, do podpisania porozumienia jednak doszło. Ze strony związkowej dokument ten sygnowali przedstawiciele trzech organizacji związkowych tj.:

KZ OZZ PSP RUP Toruń,

OZZ FORUM,

ZZ Kadry Kierowniczej

Znalazły się w nim m.in. zapisy, które wykluczają z podwyżek pracowników:

ukaranych karami porządkowymi,

zatrudnionych na czas określony, których umowy wygasają przed dniem 31.12.07r.,

przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim ( powyżej 1 miesiąca).

Na takie zapisy związki nie mogą się godzić. Jest to krzywdzące dla tych, których reprezentują. Bo jak inaczej traktować karanie poprzez wyłączenie z podwyżki kogoś, kto uległ wypadkowi w pracy i przebywa na długotrwałym zwolnieniu, czy wielokrotne karanie za jedno przewinienie? Ale widać niektórym działaczom związkowym los pracowników jest nie na pierwszym miejscu.

Dodatkowo, strony wyraziły zgodę na wydzielenie z funduszu przeznaczonego na podwyżkę dodatkowej rezerwy dla Dyrektora CSP ORJ Toruń. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym na szczeblu centralnym, Dyrektorzy poszczególnych jednostek  takowe rezerwy już otrzymali.

Komisja WZZPP w Toruniu przedstawiła swoje uwagi Dyrektorowi CSP ORJ Toruń oraz zażądała ponownego uzgodnienia podziału środków wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki zgodnie z ustalonymi w Warszawie, zasadami podziału. Zarząd WZZPP we Wrocławiu wyraża pełne poparcie dla żądań i działań Kolegów z Torunia.

17.04.2007r.

Podpisano porozumienia płacowe na szczeblu OR i ORJ Wrocław.

17.04.2007r.

Otrzymaliśmy odpowiedź na złożoną przez WZZPP skargę na opieszałość Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Z-ca Generalnego Inspektora Pracy, pani Iwona Hickiewicz potwierdziła część przedstawionych przez nas zarzutów. Z treścią tego pisma mogą Państwo zapoznać się tutaj. Nadzieja odżyła…

05.04.2007r.

W dniu 4 kwietnia br. odbyło się spotkanie związkowego zespołu do spraw pakietu gwarancji socjalnych, podczas którego ustalono, że prace nad treścią pakietu będą prowadzone w oparciu o teksty Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dn.22.07.2005 i Wspólnej Reprezentacji Związkowej z 19.07.2005r.

W związku z tym powyższe teksty przekazano pracodawcy.

03.04.2007r.

W dniach 18-20.05.2007r. WZZPP organizuje kolejną wycieczkę.

03.04.2007r.

Państwowa Inspekcja Pracy sojusznikiem pracownika. Czy aby na pewno?

Często przedstawiciele związków zawodowych spotykają się z zarzutami ze strony pracowników, że  w walce z łamaniem praw pracowniczych nie korzystają z orężu jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy. Zarządowi WZZPP również takie zarzuty stawiano. Cierpliwie tłumaczyliśmy, że PIP nie zawsze jest skłonna pomagać tak, jak byśmy chcieli. Jak to możliwe? Przecież są ustawy, kodeksy i inne akty prawne regulujące działalność tej instytucji. A jednak…

WZZPP kilkakrotnie przekonał się, że Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu działa ospale i nie do końca tak jak powinien. Bywa tak, że kontrola potrzebna jest niemal natychmiast. Niestety, na niezwłoczną interwencję nie mogliśmy liczyć. Co więcej, pracodawca często był informowany, o tym, że wpłynęła skarga, co wiązało się z tym, że miał czas na przygotowanie się do kontroli. Po kilku dniach sytuacja wracała do stanu poprzedniego.

W grudniu 2006 roku, sekretarz WZZPP został delegowany do innego urzędu pocztowego. Informowaliśmy o tym Państwa w newsie 21. Zarząd WZZPP skierował do OIP we Wrocławiu skargę i prośbę o niezwłoczną kontrolę tej sytuacji. Pracownik już dawno powrócił na macierzysty urząd i oto dnia 05.03.2007r. otrzymujemy odpowiedź. Liczyliśmy, że inspektor pracy pojawi się na wskazanym urzędzie jeszcze w grudniu 2006 roku. Niestety, nie doczekaliśmy się. I cóż z tego, że stwierdzono nieprawidłowości? Sytuacja zainteresowanego pracownika niewiele się wtedy zmieniła. Jedyne pocieszenie, że pracodawca został pouczony o tym, że takie sytuacje nie mogą mieć miejsca.

W związku z tym, że nie był to pierwszy tego typu przypadek, zdecydowaliśmy się na złożenie pisemnej skargi na działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu do Głównego Inspektoratu Pracy. Nadzieja odżyła, odpowiedź z GIP-u otrzymaliśmy już po kilku dniach. Sprawa będzie wyjaśniana. Czekamy na efekty. Mamy nadzieję, że wreszcie współpraca pomiędzy PIP-em a związkami zawodowymi będzie poprawna. Że będziemy mogli liczyć na pomoc gdy będziemy jej potrzebować.

29.03.2007r.

Zgodnie z wcześniejszą informacją w dniu 28-03-2007r odbyło się kolejne spotkanie w sprawie pakietu gwarancji socjalnych. Na jednym z wcześniejszych spotkań pracodawca przekazał stronie związkowej własny projekt, który w całości nie został przyjęty przez związki zawodowe. W związku z tym, przedstawiciele związków zawodowych postanowili wyłonić ze swego grona 22 osobowy zespół roboczy, który zajmie się opracowaniem tekstu tego dokumentu. Najbliższe spotkanie zespołu roboczego odbędzie się 04-04-2007r. w czasie którego ma zostać opracowany i przedstawiony pracodawcy przez stronę związkową projekt pakietu gwarancji socjalnych.

O szczegółach prac zespołu będziemy informować na bieżąco.

29.03.2007r.

W dniu 27-03-2007r Rada Ministrów, podczas posiedzenia rządu przyjęła projekt ustawy o komercjalizacji ppup „Poczta Polska”.

22.03.2007r.

W dniu 21 marca br. odbyło się spotkanie w sprawie pakietu socjalnego. Ustalono, że w celu wypracowania projektu pakietu i rozmów na ten temat z pracodawcą, zostanie powołany ze strony związków zawodowych zespół w składzie 20 osób. 10 przedstawicieli będą miały organizacje reprezentatywne, a pozostałe 10 osób będzie wytypowane przez pozostałe organizacje związkowe.

W dniu 28.03.2007 r. odbędzie się kolejne spotkanie.

O szczegółach ustaleń będziemy informować Państwa na bieżąco.

22.03.2007r.

W dniu 21.03.2007 r. odbyło się posiedzenie Rady Poczty Polskiej IV Kadencji. Podczas posiedzenia, Rada m.in. po rozpatrzeniu wniosku Ministra Transportu pozytywnie zaopiniowała odwołanie Pana Zbigniewa Niezgody ze stanowiska Dyrektora Generalnego ppup Poczta Polska w związku ze złożoną rezygnacją.

 Zgodnie z ustawą o ppup Poczta Polska ostateczną decyzję w sprawach personalnych podejmuje Minister Transportu po zasięgnięciu opinii Rady Poczty Polskiej. /informacja pochodzi z komunikatu p.Przemysława Sypniewskiego, Sekretarza Rady Poczty Polskiej./

18.03.2007r.

Po dość żmudnych negocjacjach udało się podpisać porozumienie określające zasady podziału funduszu na przyrost wynagrodzeń osobowych w grupie najniżej zarabiających pracowników i rozdysponowania pozostałej części funduszu w 2007 roku w ppup Poczta Polska. Z pełną treścią dokumentu mogą Państwo zapoznać się tutaj. /niektóre kwoty w dokumencie zostały usunięte ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa/

15.03.2007r.

Dziś mija pierwsza rocznica zawiązania się Komitetu Założycielskiego WZZPP. Za ten rok wspólnej działalności, wszystkim członkom jak i sympatykom naszej organizacji serdecznie dziękujemy.

14.03.2007r.

Aneks do Regulaminu Pracy, Pakiet Socjalny i podział środków na wzrost wynagrodzeń na rok 2007. Oto tematy spotkań pracodawcy z przedstawicielami związków zawodowych w mijającym tygodniu.

Niemalże wszystkie zmiany w Regulaminie Pracy spotkały się z akceptacją strony związkowej. Do porozumienia nie doszło tylko w jednej kwestii. Problem dotyczy liczby godzin nadliczbowych dla kierowców. Pracodawca proponował, by kierowcy w ciągu roku mogli przepracować nawet 260 godzin nadliczbowych. Związki wyrażają zgodę na ilość „kodeksową” tj.150.

Kolejnym punktem spotkania był Pakiet Socjalny. Z przykrością informujemy, że w tej kwestii nie doszło nawet do zbliżenia stanowisk.

13-03-2007r odbyło się spotkanie na temat podziału środków na wzrost wynagrodzeń na rok 2007. Związkom Zawodowym po raz pierwszy od dłuższego czasu udało się przed spotkaniem wypracować jedno wspólne stanowisko. Pracodawca nie zgodził się na propozycję strony związkowej. Ze względu na dość duże różnice zdań pomiędzy stronami oraz późną porę, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej zaproponowali kontynuację rozmów w dniu następnym. Z przyczyn nam nie znanych, termin ten nie odpowiadał przedstawicielom „Solidarności”. W związku z tym najbliższe spotkanie w sprawie podziału środków na wynagrodzenia odbędzie się 16-03-2007r o godzinie 10:00.

10.03.2007r.

12.03.2007r pracodawca przedstawi stronie związkowej propozycję zmian w Regulaminie Pracy. Nie sądziliśmy, że aneksy do tego dokumentu będą wprowadzane aż tak szybko. O tym, że Regulamin Pracy będzie wymagał poprawek wiedzieli niemal wszyscy, o czym również pisaliśmy.  /news 27/ Tym bardziej nasuwa się pytanie: czy należało się tak spieszyć z podpisywaniem tego dokumentu?

W tym samym dniu odbędzie się również spotkanie, którego głównym tematem będzie Pakiet Socjalny.

W dniu 13.03.2007r odbędą się natomiast rozmowy w sprawie porozumienia dotyczącego wynagrodzeń osobowych w 2007r.

O wynikach powyższych spotkań poinformujemy Państwa po ich zakończeniu.

10.03.2007r.

W dniu 01.03.2007 roku Dyrektor Generalny Poczty Polskiej wydał Zarządzenie nr 23, w którym ustala wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 roku. Decyzją Dyrektora wskaźnik ten wynosi 3,4%.

28.02.2007r.

Nadal brak porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcą w sprawie wysokości wskaźnika wzrostu wynagrodzenia na 2007 rok.

28.02.2007 roku w Warszawie odbyła się kolejna tura negocjacji w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2007. Po raz kolejny nie doszło do porozumienia pomiędzy stronami co do wysokości wskaźnika wzrostu płac. Wobec powyższego, dnia 01 marca 2007 r. pracodawca ustali wskaźnik zarządzeniem. Najprawdopodobniej będzie on określony na poziomie 3,4 %, a więc na takim, jaki został zaakceptowany przez 7 organizacji związkowych w porozumieniu z 13.12.2007r.

W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie dotyczące podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń. Dokładny termin tego spotkania jeszcze nie jest znany.

28.02.2007r.

Dziś w Warszawie odbywa się kolejne spotkanie w sprawie wynagrodzeń w roku 2007. Po zakończeniu spotkania przedstawimy jego szczegóły.

23.02.2007 r.

W dniach 20 i 22 lutego 2007 roku, w Warszawie odbyły się spotkania przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami Kierownictwa Poczty Polskiej.

Tematem pierwszego spotkania były zmiany w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych. Aneksu do tego dokumentu nie podpisano. Sporo emocji dostarczyła obecnym na spotkaniu, propozycja dwóch największych związków, dotycząca możliwości dofinansowywania wypoczynku osobom, których dochód na osobę wynosi ok.3700 PLN. Istotnym faktem jest to, że pracodawca zaproponował zapis nie dający tej możliwości. Na tym tle doszło do dosyć ostrej wymiany poglądów, w której prym wiódł Przewodniczący Federacji NSZZ Pracowników Transportu Samochodowego Łączności, Ireneusz Wojtyna, który stanął po stronie mniej zarabiających. Ostatecznie z aprobatą związków zawodowych spotkała się propozycja pracodawcy. Jak już wspomnieliśmy wyżej, aneks nie został jednak podpisany. Termin kolejnego spotkania w tej sprawie nie został jeszcze ustalony.

22.02.2007 roku przed południem odbyła się prezentacja strategii rozwoju Poczty Polskiej na lata 2006-2009.

Tematem popołudniowego spotkania miały być sprawy płacowe na rok 2007. Miały być, bo niestety niemalże całe spotkanie zdominowała polemika pomiędzy Kol. Wojtyną a Dyrektorem Wnukiem. W odczuciu wielu obecnych, nas również, wymiana zdań pomiędzy wspomnianymi Panami niczego nie wnosiła do meritum spotkania. Przedstawiciele, będącej w dalszym ciągu w sporze zbiorowym „Solidarności” przysłuchiwali się  rozmowom, po czym po ponad 3 godzinach, Przewodniczący tej Organizacji poinformował stronę pracodawcy, że Jego związek nie widzi możliwości podpisania porozumienia płacowego zakładającego wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 3,4 %. Pozostałe organizacje również nie wyraziły zgody na taką wysokość wskaźnika. Dyrektor Wnuk na zakończenie spotkania powiedział, że z powodów ekonomiczno-prawnych, szanse na wskaźnik wyższy niż 3,4 % są zerowe.

Istotną informację dla listonoszy wiejskich przekazał Dyrektor Polakowski. Przedstawiciel pracodawcy poinformował, że zapis Porozumienia z 13.12.2006 roku  mówiący o zaprzestaniu doręczania druków bezadresowych przez listonoszy dotyczy tylko listonoszy listowo-pieniężnych i miejskich. Oznacza to, że listonosze wiejscy nadal będą doręczać „reklamy”. I oto po raz kolejny przekonujemy się o znaczeniu grudniowego porozumienia.

Dyrektor Polakowski poruszył również kwestię projektu Regulaminu Premiowania. Organizacje związkowe odniosły się pisemnie do tego projektu. Dyrektor stwierdził, że po zapoznaniu się z opiniami związków zawodowych stwierdza, że stanowisko strony związkowej jest rozbieżne. Wobec powyższego, dalsze procedowanie nad tym dokumentem będzie się odbywać z organizacjami reprezentatywnymi.

15.02.2007r.

Najbliższy tydzień upłynie pod dyktando kilku spotkań przedstawicieli związków zawodowych z pracodawcą. I tak w poszczególnych dniach tematem spotkań będą:

20.02.2007r.-zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

22.02.2007r.-przedstawienie Strategii Rozwoju Poczty Polskiej na lata 2006-2009 i to, co najbardziej interesuje Pracowników- sprawy płacowe na rok 2007. O przebiegu i efektach rozmów poinformujemy Państwa po ich zakończeniu.

09.02.2007r.

W związku z sygnałami od Pracowników, że nadal nie są zapoznani z Regulaminem Pracy informujemy, że z dokumentem tym mogą Państwo się zapoznać na naszej stronie w dziale dokumenty/obowiązujące regulaminy w ppup Poczta Polska.

06.02.2007r.

Nowe twarze w Zarządzie WZZPP i w Komisji Rewizyjnej.

W dniu 03.02.2007r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Delegatów WZZPP. W związku ze złożonymi rezygnacjami następujących osób z funkcji:

Anna Jaroszewska– Skarbnik WZZPP

Grzegorz Surmiński- Członek Komisji Rewizyjnej

Wojciech Gałecki- Członek Komisji Rewizyjnej

Delegaci w głosowaniu podjęli Uchwałę o wyborze następujących osób na funkcje:

Jacek Górzny- Skarbnik WZZPP

Elżbieta Łyszkiewicz- Członek Komisji Rewizyjnej

Wojciech Drogosz- Członek Komisji Rewizyjnej

02.02.2007r.

W dniu 01.02.2007 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli ogólnopolskich organizacji związkowych z przedstawicielem pracodawcy. Tematem spotkania były sprawy płacowe.

Początkowo rozmowy pomiędzy stronami zeszły na temat ewentualnych zmian w strukturze firmy. Po ok. 2 godzinach spotkania podjęto rozmowy o wzroście wynagrodzeń w 2007 roku. Pracodawca przekazał związkom zawodowym kilka materiałów celem zapoznania się. W tym m.in. projekt propozycji pracodawcy w sprawie bazowego, miesięcznego wynagrodzenia na rok 2007, w którym proponuje się wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 3,4. Ciekawym, a dla nas również oburzającym jest zapis mówiący, że „wynagrodzenia osobowe (…) podlegają zmniejszeniu o kwoty wynagrodzeń:

przyznanych w ciągu roku 2006 z rezerwy Dyrektora Generalnego na pokrycie wypłat nagród dla niektórych pracowników

wypłaconych w formie dodatkowej premii na podstawie Porozumienia z 13.12.2006 roku w sprawie zakończenia sporu zbiorowego”.

Oznacza to, że przyznane z wielkim, medialnych hukiem 600 złotych premii, zostanie „w białych rękawiczkach” pracownikom odebrane.

Zaznaczamy, że to dopiero projekt i nie jest w żaden sposób wiążący. Termin kolejnego spotkania nie został jeszcze ustalony. Jedno jest pewne, czeka nas bardzo trudna i żmudna przeprawa z pracodawcą.

Pod koniec spotkania przedstawiciel „Solidarności” przypomniał pracodawcy, że organizacja, którą reprezentuje, nadal jest w sporze zbiorowym i w dalszym ciągu oczekują spełnienia przedstawionych postulatów płacowych.

17.01.2007r.

Przewodniczący OZZ Forum przywołuje nas do porządku.

W dniu dzisiejszym na wolnym forum WZZPP Przewodniczący OZZ FORUM, a zarazem sygnatariusz Porozumienia z 13 grudnia 2006r Ryszard Hrynkiewicz, poinformował nas, że „Pracodawca przekazał sygnatariuszom porozumienia z dnia 13 grudnia 2006 r., analizę służb doręczeń w dniu 15.01.2007 r. (BKS/JS/15/2007., data 12 stycznia 2007 r).” Jednocześnie dodaje, że: „Zamieszczając informację o przekazaniu analizy, miałem nadzieję, że na Waszej stronie głównej znajdzie się „jakieś uaktualnienie” informacji tam podanej. O ile nie – to będę uważał, że dezinformujecie pracowników a szczególnie związkowców”.

Z powyższym informujemy, że z informacji Przewodniczącego OZZ FORUM wynika, że pracodawca przekazał 7 organizacjom związkowym analizę służb doręczeń. Sprostowanie to czynimy wyłącznie na prośbę zainteresowanego, czyli Pana Ryszarda Hrynkiewicza.

W newsie32 nie dopatrzyliśmy się bowiem stanowczego stwierdzenia z naszej strony, że taka analiza nie została przedstawiona.

Fragment naszego newsa brzmi: ” W punkcie 4. omawianego Porozumienia , pracodawca zobowiązał się, że do 15 stycznia 2007r „dokona przeglądu organizacji służb doręczeń, a przeprowadzone analizy przedstawi stronie związkowej”. Czy dokonał? Być może, ale nikt o tym nie słyszał.”

WZZPP do dzisiaj o tym nie słyszał. Czy bez informacji na naszej stronie w dniu 16.01.2007r., ktokolwiek by nas o tym poinformował? Pal sześć nas, a PRACOWNIKÓW? Czyżby w dalszym ciągu informacja była towarem i trzeba za nią płacić?

Dziwi i zastanawia nas jednocześnie fakt, że o ile analiza ta została zaprezentowana sygnatariuszom grudniowego Porozumienia, to dlaczego tylko im? Cóż, widocznie pracodawca plus połączone siły strony związkowej porozumienia z 13. grudnia już niebawem  zaproponują rozwiązania mające na celu poprawę organizacji pracy służby doręczeń. Oby… Na pewno to sprawdzimy i tematu tego nie odpuścimy!

16.01.2007r.

Realizacja grudniowego porozumienia. cz.III

Po raz kolejny przyjrzymy się zapisom Porozumienia z 13 grudnia 2006r.

Dziś jest 16.01.2007 roku. Takie przypomnienie przed naszymi rozważaniami.

Od dnia 15.01.2007r. listonosze w całym kraju nie powinni doręczać druków bezadresowych. Jak jest? Bez zmian.

W części I wspominaliśmy, że naszym zdaniem realizacja punktu porozumienia mówiącego o rozwiązaniu problemów druków bezadresowych nastąpi najwcześniej do końca I połowy 2007r. Termin ten, wydaje  nam się już zbyt bardzo optymistyczną wersją. Na stronie internetowej Poczty Polskiej, można zapoznać się z przetargami naszej firmy m.in. na „świadczenie usługi doręczania materiałów reklamowych i innych materiałów reklamowych, zarówno bezadresowych i adresowych”. Niby pięknie, ale jak dokładnie zapoznamy się z materiałami dostępnymi na stronie Poczty Polskiej, znajdziemy i taki zapis: „…postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy…”w związku z czym postępowanie zostało unieważnione.  /link1/

Tak można do końca świata i o jeden dzień dłużej.

W punkcie 4. omawianego Porozumienia , pracodawca zobowiązał się, że do 15 stycznia 2007r „dokona przeglądu organizacji służb doręczeń, a przeprowadzone analizy przedstawi stronie związkowej”. Czy dokonał? Być może, ale nikt o tym nie słyszał.

 Jeden z ważniejszych punktów Porozumienia, mówi że:

„Pracodawca dokona do 15 stycznia 2007r. analizy prowadzonej ewidencji czasu pracy i zaproponuje taki sposób ewidencji, który wykluczy możliwość nadużyć”.

Czy dokonał? Czy zaproponował? Nic nie widziałem, nic nie słyszałem.

Cóż, teraz przyjdzie nam poczekać do 30 kwietnia 2007r, a wtedy dowiemy się, czy będzie szansa na zrealizowanie kolejnego punktu Porozumienia w terminie. Pożyjemy, zobaczymy. My wątpimy…

13.01.2007r

W dniu 12.01.2007r. odbyło się posiedzenie Zarządu WZZPP.

Ważniejsze sprawy poruszane na posiedzeniu to m.in.:

– udzielono kary nagany Z-cy Przewodniczącego Grzegorzowi Kondrackiemu za brak zaangażowania podczas trwania akcji protestacyjnej oraz za podpisanie porozumienia w  dniu 20.12.2006r. z Dyrektorem OR CUK Wrocław, o czym informowaliśmy Państwa na naszej stronie. /news24/

-ustalono termin Walnego Zebrania Członków WZZPP na dzień 03.02.2007r.

– Przewodniczący WZZPP przedstawił Zarządowi bilans finansowy za 2006 rok.

– w związku z tym, że WZZPP nie jest stroną porozumienia z 13.12.2006 roku oraz z tym, że mamy wątpliwości co do stanu prawnego zarówno sporów zbiorowych jak i samego porozumienia /news29/, Zarząd Związku zdecydował, że organizacja nie będzie podejmowała żadnych kroków w celu wpływania na pracodawcę co do realizacji wspomnianego porozumienia. Ustalono, że WZZPP będzie jedynie informował Pracowników, co również dotąd czynił /news29/ /news28/, o stopniu realizacji zawartych w porozumieniu zapisów.

– Zarząd WZZPP przychylił się do wniosku sekretarza Związku, Piotra Górznego dotyczącego poddania się całego Zarządu WZZPP pod wotum zaufania Walnego Zebrania Członków w dniu 03.02.2007r.

13.01.2007r

Naczelnik UP Wrocław 36 niewłaściwie ukarała naszego członka.

Kilka tygodni informowaliśmy Państwa o szykanach ze strony pracodawcy naszych członków.

W sprawie kol.Gałeckiego zwróciliśmy się do p.Anny Hadryś, Dyrektor CSP ORJ Wrocław z pismem, w którym wykazaliśmy szereg nieprawidłowości, których dopuściła się p.naczelnik UP Wrocław 36 potrącając p.Wojciechowi Gałeckiemu 100 % premii. Żądaliśmy w piśmie tym, m.in. wypłaty niesłusznie potrąconej pracownikowi premii. W dniu 08.01.2007 roku otrzymaliśmy odpowiedź pani Dyrektor.

Miło nam poinformować Państwa, że kol.Gałecki  jeszcze w grudniu 2006 roku otrzymał należną mu premię.

10.01.2007r.

Spotkania pracowników z przedstawicielami związków nie w urzędach.

W dniu 10.01.2007 roku otrzymaliśmy pismo Dyrektora ORJ Wrocław-Województwo p.Tadeusza Kornickiego, w którym przypomina kadrze kierowniczej podległych mu urzędów pocztowych, „że do wstępu na zaplecze urzędu pocztowego mają tylko i wyłącznie pracownicy urzędu oraz osoby posiadające podpisane” przez Dyrektora „stosowne upoważnienie”.

Pismo to, p.Dyrektor skierował do swoich podwładnych jak i związków zawodowych „w związku z mającymi miejsce sytuacjami „wizytowania” urzędów pocztowych nie posiadających udzielonego” przez Dyrektora „upoważnienia do wstępu do pomieszczeń służbowych urzędu”.

Mamy niemalże pewność, że powyższe pismo powstało w wyniku wizyty przedstawicieli WZZPP na jednym z urzędów pocztowych. Zostaliśmy tam zaproszeni przez jego załogę. Pracownicy tej placówki od wielu miesięcy nie mogli się doprosić przyjazdu żadnego działacza związkowego o Dyrektorze nie wspominając. Nasza wizyta, nie wizytacja spowodowała m.in. rzetelne ewidencjonowanie czasu pracy w tym urzędzie. Dzięki temu pracownicy wreszcie otrzymują wynagrodzenie z tytułu nadgodzin. To, że urząd ten leży dość daleko od Wrocławia nie oznacza, że pracujący tam ludzie nie mają prawa do godziwych warunków pracy i zapłaty za pracę. My, jako WZZPP na pewno na to się nie zgodzimy!

Mamy wrażenie, że pełnomocnik pracodawcy chce mieć kontrolę nad kontaktami pomiędzy podległymi mu pracownikami a niewygodnymi związkami zawodowymi. Jak można z jednej strony zapewnić anonimowość pracowników, a z drugiej występować do Dyrektora o upoważnienie na wejście na teren danego urzędu? Jak to się ma do niezależności związków zawodowych? Zachowanie takie dziwi tym bardziej, że Dyrektor Kornicki jest byłym przewodniczącym wrocławskiej, pocztowej Solidarności.

Informujemy zatem pracowników, że WZZPP NIE MUSI wchodzić na teren urzędu aby spotkać się z załogą. Możemy to zrobić przed urzędem lub w miejscu zupełnie neutralnym. WZZPP NIE BĘDZIE występować z wnioskami do Dyrektora Kornickiego o wydanie upoważnienia do wstępu do danego urzędu, gdyż uważamy, że anonimowość, a co za tym idzie bezpieczeństwo pracowników jest najważniejsze.

09.01.2007r.

Rozważania o grudniowym porozumieniu. cz. II

Porozumienie z dnia 12 stycznia 2005r., które podpisały organizacje związkowe działające w ppup Poczta Polska, określało termin dostosowania struktur tychże organizacji do struktury jednego pracodawcy.

Zgodnie z §6 1b wspomnianego porozumienia, który mówi, że”…18 miesięczny okres przejściowy na dostosowanie struktur organizacji związkowych do zmieniających się struktur ppup Poczta Polska, niezbędny dla skutecznej ochrony Pracowników i działania organizacji związkowych zrzeszających pracowników ppup Poczta Polska…” minął 30 września 2006r. Oznacza to, że związki zawodowe, które nie dostosowały swojej struktury organizacyjnej, od 01-10-2006r nie mogą reprezentować interesów zrzeszonych u nich pracowników ppup Poczta Polska.

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA GENERALNEGO ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi Pan Jerzy Skibniewski (co nie co o tym Panu wspominał snycerz na swoim blogu), w intranecie zamieścił bardzo ciekawą informację. Otóż dwie organizacje związkowe (z siedmiu biorących udział w sporze zbiorowym) do dnia 09-01-2007r nie dostosowały jeszcze swoich struktur związkowych do struktury Poczty Polskiej. Jako ciekawostkę można dodać, że dwie wspomniane organizacje podpisały  Porozumienie w styczniu 2005 roku, więc dokładnie wiedziały, w jakim to czasie należało dostosować się do nowych realiów.

W związku z tymi faktami zastanawiająca jest „niewiedza” Pełnomocnika Dyrektora Generalnego, że te dwie organizacje związkowe nie mogły być stroną w sporze zbiorowym, a zarazem nie były nawet uprawnione by podpisać Porozumienie wieńczące ten spór w dniu 13-12-2006r. Mamy również wątpliwości, czy z powyższym porozumienie podpisane w grudniu zeszłego roku ma moc prawną, gdyż obawiamy się, że pracodawca połapał się w tej sytuacji i  żaden z podpisanych postulatów nie będzie realizowany. Zresztą  widać to na przykładzie  nieszczęsnych druków bezadresowych, których listonosze mieli już nie nosić od 15 stycznia 2007 roku.

Mamy nadzieję, że to tylko nasze przypuszczenia.

08.01.2007r.

Jak przebiega realizacja grudniowego porozumienia? cz. I.

Jak wszystkim wiadomo, 13 grudnia 2006 roku 7 organizacji związkowych podpisało porozumienie z Dyrektorem Generalnym kończące spór zbiorowy. Jednym z punktów, który najbardziej ucieszył listonoszy dotyczył tego, że z dniem 15-01-2007r nie będą oni doręczać druków bezadresowych. Okazuje się, że znienawidzonych przez służbę doręczeń reklam nie będą doręczać tylko listonosze w miastach powyżej 20tys. mieszkańców. Oznacza to, że w miejscowościach poniżej 20tys. mieszkańców druki bezadresowe listonosze będą doręczać jak do tej pory. Ich to porozumienie nagle ma nie obejmować.

Brnąc dalej w temat druków bezadresowych, dotarliśmy do pisma p.Katarzyny Nowak-Z-cy Dyrektora Centrum Sieci Pocztowej do wszystkich Dyrektorów OR CSP z dnia 04 stycznia 2007r, z którego jasno wynika, że nawet w dużych miastach listonosze szybko o drukach nie zapomną, gdyż według opinii p.Dyrektor, realizacja tego postulatu będzie możliwa dopiero pod koniec marca. Powodem tego opóźnienia mają być procedury przetargowe na wyłonienie firmy, która to ma przejąć od listonoszy doręczanie tzw. reklam.

Mamy spore wątpliwości czy to będzie koniec marca. Nie chcielibyśmy być złym prorokiem, ale jeśli procedury przetargowe zakończą się do końca I połowy 2007 roku to będzie można mówić o dużym sukcesie.

Zastanawiający jest fakt, że w związku z tym, żaden z sygnatariuszy tego porozumienia w powyższej sprawie nie interweniuje.

Realizację pozostałych postulatów będziemy śledzić na bieżąco i na pewno będziemy o tym informować zainteresowanych pracowników

04.01.2007r.

W dniu 03.01.2007r. w Dyrekcji Generalnej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli ogólnopolskich związków zawodowych w sprawie Regulaminu Pracy i projektu zmian w Regulaminie Świadczeń Socjalnych.

Spotkanie rozpoczęło się od bardzo serdecznego powitania ze strony p. Dyrektora Andrzeja Polakowskiego „nowego-starego związku- Związku Zawodowego Pracowników Poczty” i bardzo serdecznych gratulacji z tytułu wyboru na przewodniczącego tego związku dla p. Sławomira Redmera, który notabene nie przebywał wtedy na sali. Ciekawe, że nikt ze strony pracodawcy nie powitał przedstawicieli nowych organizacji obecnych na sali. Cóż, warunki dyktuje gospodarz, a zasady savoir-vivre albo się stosuje albo nie.

Wobec braku zainteresowania pracodawcy propozycjami WZZPP odnośnie zmian w zapisach projektu Regulaminu Pracy, Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty nie złożył podpisu pod omawianym dokumentem. Uważamy, że widniejący podpis pod jakimkolwiek aktem prawnym oznacza pełną aprobatę sygnatariusza. Brak naszego poparcia oznacza, że nie utożsamiamy się z treścią przyjętego przez większość organizacji Regulaminem. Naszym zdaniem zawiera on zapisy niekorzystne dla pracowników i na to naszej zgody nie ma.

Przy okazji serdecznie dziękujemy kol. Ireneuszowi Wojtynie, przewodniczącemu Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Transportu Samochodowego Łączności za bezpłatną i bardzo częstą reklamę naszej strony internetowej. Kilkakrotnie informował On uczestników spotkania o istnieniu tej strony.

04.01.2007r.

Kulisy spotkania w sprawie Regulaminu Pracy.

rzewodniczący jednej z organizacji podchodzi do przewodniczącego innego związku zawodowego i pyta:

„Podpisywać to?

Pada odpowiedź:

„Podpisz, i tak za pół roku siądziemy do aneksu.”

Historia nr 2:

Przewodniczący jednej z organizacji mówi do przewodniczącego innego związku po zakończeniu spotkania:

„Wiesz, najbardziej to wk***ją mnie te cwaniaki z Wrocławia. Potrafią tylko pisać bzdury na tej swojej stronie.”

Czy aby tylko to potrafimy Kol. Przewodniczący?

Dodajmy, że obie te historie łączy wspólny bohater. Ujawnić nazwisko? Ech, szkoda klawiatury…

Dziś pierwszy dzień nowego, 2007 roku. Wszystkim odwiedzających tę stronę życzymy wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Do siego roku!

01.01.2007r.

Termin spotkania w sprawie Regulaminu Pracy został ostatecznie ustalony na 03.01.2007 roku.