Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Ważny wyrok TSUE


Poruszaliśmy ostatnio temat nierównego traktowania w zatrudnieniu. 3 czerwca 2021r zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnoszący się do naruszania zasady nierównego traktowania C-624/19. Trybunał stwierdził między innymi:

Artykuł 157 TFUE stanowi:
1. Każde państwo członkowskie zapewnia stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości.
2. Do celów niniejszego artykułu przez wynagrodzenie rozumie się zwykłą podstawową lub minimalną płacę albo uposażenie oraz wszystkie inne korzyści w gotówce lub w naturze, otrzymywane przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio, z racji zatrudnienia, od pracodawcy.
Równość wynagrodzenia bez dyskryminacji ze względu na płeć oznacza, że:
wynagrodzenie za pracę na czas jest takie samo na tym samym stanowisku.

Ponadto, co najważniejsze, według wyroku TSUE, wyrok ten obowiązuje i winien mieć zastosowanie przed sądami krajowymi w sporze opartym na świadczeniu pracy takiej samej wartości. Dla pracowników Poczty Polskiej S.A. chcących dochodzić swoich praw w zakresie naruszania zasady równego traktowania, jest to bardzo ważny wyrok, gdyż w dużym stopniu zwiększa w tym aspekcie szanse pracowników na dochodzenie swoich praw.

 

Tutaj dostępny jest komunikat prasowy.

Wyrok TSUE C-624/19 z 03-06-2021r