Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Odc. 3 Nadgodziny cd.


Tematyką nadgodzin już się w tym cyklu zajmowaliśmy. Z opracowaniem można zapoznać się tutaj. Temat ten jednak, z powodu braków kadrowych powrócił. Słychać i widać go w codziennych rozważaniach pracowniczych. Skupimy się więc dzisiaj na innym aspekcie godzin nadliczbowych, tj. kiedy mogą one wystąpić.
Według obowiązujących przepisów prawa pracy polecenie pracy w godzinach nadliczbowych nie wymaga szczególnej formy. Polecenie pracodawcy musi jedynie, w sposób dostateczny wyrażać wolę pozostania pracownika dłużej w pracy. Oczywiście godziny nadliczbowe występują również wtedy, gdy to sam pracownik podejmuje z własnej inicjatywy pracę po godzinach, ale za domniemaną zgodą pracodawcy.
W przypadku braku takiej zgody, pracownik pomimo pozostawania w pracy powyżej norm czasu, nie ma prawa oczekiwać, że będzie ten czas traktowany jako godziny nadliczbowe. Nie może zatem upominać się o naliczenie dodatkowego wynagrodzenia lub otrzymania czasu wolnego. Do tego konieczne jest polecenie służbowe.
Istnieje wprawdzie pogląd, że brak sprzeciwu pracodawcy na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych może być zakwalifikowane jako wydanie takiego polecenia. By tak się stało, musi być spełniony podstawowy warunek. Pracodawca musi mieć pełną świadomość, że danego dnia konkretny pracownik przystąpił do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.
Może dojść do takiej sytuacji, gdy pracodawca stwierdzi, że nie wyrażał, nawet domniemanej zgody na świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych. W związku z tym nie wypłaca dodatkowego wynagrodzenia i nie udziela czasu wolnego. Traktuje tę pracę jako dobrowolną w czasie wolnym pracownika. Wszelkie wątpliwości może wtedy rozwiązać jedynie właściwy sąd pracy.
Na zakończenie warto poruszyć kwestię związaną z pojęciem pracodawcy. W myśl przepisów prawa pracy pracodawcą jest jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca pracowników. W Poczcie Polskiej S.A. pracodawcą jest PKL- Pion Kapitału Ludzkiego. W kontekście powyższych zagadnień bardzo ważną informacją jest fakt, że naszymi pracodawcami nie są: dyrektorzy regionów sieci, naczelnicy urzędów pocztowych i kierownicy zmian. Nie mają oni zatem prawa do wydawania poleceń dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych.