Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Odc. 11 Urlop na żądanie


urlop na żądanie

Każdy pracownik ma prawo skorzystać z urlopu na żądanie. Pracodawca może jednak odmówić udzielenia urlopu. Więc jak to jest z urlopem na żądanie. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż cztery dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Niewykorzystane dni urlopu na żądanie nie są przenoszone na kolejny rok. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Urlop na żądanie może być wykorzystany przez pracownika w dowolnym celu. Może to być złe samopoczucie, załatwienie pilnych spraw osobistych itp. Co ważne i warto o tym pamiętać pracownik nie musi w żaden sposób uzasadniać swojego żądania, zaś pracodawca nie może żądać podania przyczyn zgłoszenia urlopu na żądanie. Potrzebę skorzystania z urlopu na żądanie należy zgłosić najpóźniej w dniu, w którym pracownik ma stawić się do pracy. Ważne by zgłosić to przed rozpoczęciem pracy. Na przykład pracownik ma rozpocząć pracę o godzinie 07:00, to powinien zgłosić żądanie urlopu przed tą godziną. Urlop na żądanie możemy zgłosić w formie pisemnej, ustnie lub telefonicznie np. poprzez wysłanie wiadomości sms. Samo zgłoszenie urlopu na żądanie nie oznacza, że można już z niego skorzystać. Niestety, ale wymagana jest zgoda pracodawcy, gdyż może on odmówić udzielenia urlopu na żądanie, jeśli w danym dniu wystąpią okoliczności o szczególnym charakterze, wskutek których nieobecność pracownika mogłaby spowodować poważne zakłócenie cyklu pracy. Na przykład jeśli w tym samym dniu z jednego miejsca pracy większość pracowników złoży wniosek o urlop na żądanie. Według powszechnie dostępnego orzecznictwa sądowego oraz przepisów prawa pracy, urlop na żądanie nie może być wykorzystywany przez pracowników, jako forma nacisku na pracodawcę.